2023 m. veiklos programa


 1. Darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaujasi LR Konstitucija, Darbo kodeksu ir kitais Teisės aktais, socialinės partnerystės sąvoka jų principais ir patvirtintais profesinės sąjungos įstatais. Darbuotojų profesinei sąjungai vadovaujantis Darbo kodekso 169 str. 3 d. kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 įgyja darbuotojų įgaliojimus atstovauti visu bendrovės darbuotojus. Organizacija turi profsąjungos vėliavą, sąskaitą banke ir internetinį puslapį adresu: www.dpskaunas.puslapiai.lt Kiekvienas profsąjungos narys gali pateikti pasiūlymus profsąjungos pirmininkui ir komiteto nariams dėl darbo ir socialinių sąlygų užtikrinimo. Esant reikalui profsąjungos narys asmeniškai gali kreiptis raštu elektroniniu paštu adresu: broniusbucelis@gmail.com arba bronius.bucelis@kaunoautobusai.lt
 2. Kreipiantis į Teismą ar į Ginčų komisiją dėl pažeistų teisių profesinės sąjungos nariui nemokamai atstovauja profesinės sąjungos Teisininkas ar advokatas pagal pasirašytą teisinių paslaugų sutartį su darbuotojų profesine sąjunga. Teisines išlaidas apmoka darbuotojų profesinė sąjunga.
 3. Kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija ir kas 4 metai rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu renkamas pirmininkas, komiteto ir komisijų nariai, kurie vadovaujasi patvirtintais profsąjungos įstatais. Renkant profsąjungos pirmininko ir komiteto narių kandidatūras tvirtina atviru ar slaptu balsavimo konferencijos delegatai.
 4. Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto posėdžiai vyksta kiekvieną pirmadienį 11.00–12.00 val. ir sprendžiamos bendrovės bei darbuotojų problemos.
 5. Įnašai Lietuvos profesinių sąjungų centrams pervedami centralizuotai, vadovaujantis tų organizacijų įstatais arba pritarus darbuotojų profesinės sąjungos konferencijai.
 6. Darbuotojų profesinės sąjungos konferencijos sprendimu 1993 m. yra įsteigta savišalpos kasa. Savišalpos kasos nariui suteikiama grąžinama pašalpa iki 500 eurų, vadovaujantis patvirtintais savišalpos kasos nuostatais, kuriuos tvirtina profesinės sąjungos konferencija. Savišalpos kasos buhalterė Jurgita Dulinskienė suteikia grąžinamą pašalpą profsąjungos nariui užpildžius atitinkamos formos prašymą. Savišalpos kasos nariui, pareikalavus raštu, grąžinami savi įnašai. Savišalpos kasos nariu gali būti tiktai darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Savišalpos kasos buhalterės kontaktiniai duomenys: +37061211562
 7. Darbuotojų profesinei sąjungai yra suteiktas Paramos gavėjo statusas ir kiekvienais metais renkami 1% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Iš surinktų pajamų mokesčio yra įkurtas nepriklausomas fondas, kuris gali būti naudojamas pritarus konferencijai streikams organizuoti, privatizacijos metu ir kitoms reikmėms. Įkurtas streikų ir nepriklausomas fondas, kuris yra sukaupęs 31921 eurų ir jis gali būti naudojamas ypatingais atvejais, pagal priimtą profesinės sąjungos konferencijos nutarimą už kurį balsavo ne mažiau kaip 2/3 konferencijos delegatų.
 8. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas 2023 metais planuoja išvykas ir renginius:

8.1. Balandžio mėnesį pagal pateiktą žvejų būrelio ,,Autobusistas” prašymą organizuojama 3 dienų išvyką lengvosiomis mašinomis į Šilutės rajoną, Šilininkus. Šiam renginiui organizuoti skiriama 900,00 eurų.

8.2. Liepos mėnesį planuojama dviejų dienų išvyka baidarėmis Kaimo turizmo sodyba ,,Pakalnė“ Raseinių rajonas. Darbuotojų išankstinė registracija  pradėti nuo sausio iki kovo mėnesio Planuojama šiam renginiui skirti 2900 eurų.

8.3. Rugsėjo mėnesį planuojama keturių dienų kelionė į Lenkijos Tatrus pagal pateiktą kelionių organizatorių programą apklausos būdu.

 1. Minint Tarptautinės moters dieną kovo 8-tąją pasveikinant darbuotojų profesinės sąjungos moteris, įteikiant joms gėlių. Šiam renginiui profsąjungos komitetas skiria 1000 eurų. Kiekvienai bendrovės moteriai įteikiamos gėles. Lėšos skiriamos iš profsąjungos lėšų. Už šį renginį atsakingas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, vicepirmininkas ir pirmininko pavaduotojai.
 2. Vadovaujantis pasirašytos kolektyvinės sutarties VI sk. ,,Socialinė rūpyba“ 98 punktu darbuotojų profesinės sąjungos komitetas apmoka iš profsąjungos lėšų visų bendrovės darbuotojų vaikams iki 12 metų už kalėdines dovanėles, darbdavys organizuoja darbuotojų vaikams iki 12 metų Kalėdinį spektaklį. Renginiui planuojama skirti 1500 eurų
 3. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas 2023 metais planuoja išvykas:

11.1. Birželio, liepos ir rugpjūčio dienomis bus organizuojamos 4 dienų poilsinės išvykos į Šventąją poilsio namus „Elektronas. Apmokama profsąjungos ir jų šeimos nariams pagalvės mokestis ir skiriama  nemokamai patalynė. Darbuotojui užsiregistravus ir vykstant nuosavu transportu kompensuojama 20% nustatytos poilsio namų kainos.  Užsiregistravus  darbuotojui 6 paras bus taikoma 5% nuolaida nameliui. Nuo kovo iki gegužės mėnesio bus organizuojama profsąjungos narių apklausa, kurie pageidaus ilsėtis poilsio namuose „Elektronas“. Be to darbuotojai gali vykti į Šventąja ne pagal nustatytas pamainas, bet užsiregistravę iš anksto, kurie bus įtraukti į vykstančiųjų sąrašus. Pasirinkti pamainas gali  nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. pagal pateiktas kainas Šventojoje priklausomai nuo pasirinkto mėnesio. Vadovaujantis apklausos duomenimis, su poilsio namais „Elektronas“ bus pasirašyta nuomos sutartis. Be to darbuotojai gali vykti į Šventąja ne pagal nustatytas pamainas, bet užsiregistravę iš anksto, kurie bus įtraukti į vykstančiųjų sąrašus. Baigus apklausą iki balandžio 30 dienos bus pasirašyta sutartis su poilsio namais „Elektronas“ ir vėliau pretenzijos iš bendrovės darbuotojų nebus priimamos. Darbuotojai privalo patys pasirūpinti išeiginėmis dienomis.

 1. Darbuotojų profesinės sąjungos nariams mokamos pašalpos:

12.1. mirus profsąjungos nariui, pateikus mirties liudijimo kopiją ir užpildžius prašymą išmokama negrąžinama pašalpa mirusiojo artimiesiems 300,00 eurų.

12.2. mirus šeimos nariui: tėvams, sutuoktiniui, vaikams ir užpildžius prašymą bei pateikus mirties liudijimo kopiją profsąjungos nariui išmokama 100,00 eurų vienkartinė negrąžinama pašalpa.

12.3. kiekvienam profsąjungos nariui turint nedarbingumo pažymėjimą vieną kartą per metus išmokama vienkartinė negrąžinama pašalpa. Profsąjungos narys privalo pateikti prašymą ir nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Profsąjungos komitetas skiria jam 50,00 eurų vienkartinę negrąžinamą pašalpą išsirgus nepertraukiamai ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.

12.4. Profsąjungos nariui išsirgus daugiau kaip 45 kalendorines dienų skiriama 100,00 eurų vienkartinė išmoka pateikiant nedarbingumo pažymėjimo kopiją ir užpildžius prašymą raštu.

12.5. Sutuoktuvių proga, pateikus santuokos liudijimo kopiją ir parašius prašymą profsąjungos komitetas skiria negrąžinamą vienkartinę pašalpą 100,00 eurų iš profsąjungos lėšų.

12.6. gimus vaikui, pateikus gimimo liudijimo kopiją ir parašius prašymą profsąjungos komitetas skiria negrąžinamą vienkartinę pašalpą 100,00 eurų iš profsąjungos lėšų.

12.7. Gaisro atveju ar įvykus kitai stichinei nelaimei pateikus atitinkamus dokumentus ir užpildžius prašymą skiriama vienkartinė pašalpa iki 300 eurų. Profsąjungos komitetas priima sprendimą dėl pašalpos skyrimo dalyvaujant profsąjungos nariui.

12.8. Sveikiname profsąjungos narius: 30, 40, 50, 60, 70 metų jubiliejaus proga. Jubiliatui įteikiamas jubiliejaus proga padėkos raštas ir išmokama 50,00 eurų išmoka.

12.9. Šv. Kalėdų proga kiekvienam nariui skiriama įteikiamas 30 eurų vertės dovanų čekis. Pageidaujant nariui įteikiamas lanskstinukas ir rašymo priemonė su profsąjungos simbolika. Planuojama išleisti iš profsąjungos lėšų iki 18000 eurų.

            Profsąjungos 2023 metų veiklos projektas patvirtintas 33-oje ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje 2022 m. lapkričio 18 d.