32-oji ataskaitinė rinkiminė konferencija

DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS 32-OS ATASKAITINĖS RINKIMINĖS  KONFERENCIJOS

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS:

                                                                        

  1. Profsąjungos pirmininko 2021 metų pranešimas;
  2. Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir  priėmimas;
  3. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2021 metus;
  4. Pirmininko rrinkimai;
  5. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
  6. 2022 metų veiklos programos  projekto svarstymas ir tvirtinimas;
  7. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
  8. Delegatų  ir svečių pasisakymai.

        Svarstyta ir patvirtinta profsąjungos komiteto posėdyje 2021 09 21, protokolas Nr. 22   

Informuoju  bendrovės darbuotojus ir profesinės sąjungos narius.

2021 m. spalio 4 d. įvyko profesinės sąjungos komiteto posėdis ir nuspręsta, kad lapkričio 19 d. įvyks 32 rinkiminė ataskaitinė konferencija.

Konferencijos metus bus renkamas profsąjungos pirmininkas ir komiteto nariai.

Profsąjungos komitetas iškėlė profsąjungos pirmininko Broniaus Bučelio kandidatūrą.

Dėl to nuo spalio 6 d. iki 26 d. norintys būti pirmininku ar komiteto nariu turi užpildyti prašymą komiteto vardu, kurį tvirtins delegatai 4 metų kadencijai.

Kreipiamės į Jus ir vadovaujantis įstatų VIII sk. 4 p. yra numatyta Pirmininko iškėlimas:

Kandidatus į DPS Pirmininkus gali teikti DPS narių Konferencijos delegatai, DPS Komitetas;

Kandidatas į pirmininkus privalo būt ne mažiau kaip du metus profesinės sąjungos narys;

Turi turėti patirties komiteto veikloje;

Negali būt pasišalintas, ar savo noru atsistatydinęs kadencijos metu;

DPS narys šių įstatų nustatyta tvarka turi neturi teisės į DPS Pirmininko postą iškelti savo kandidatūrą pats;

Komiteto narių iškėlimas:

Kandidatus į DPS Komiteto narius gali teikti DPS narių Konferencijos delegatai, DPS Komitetas.

Kandidatas į komiteto narius privalo būti profesinės sąjungos narys.

DPS narys šių įstatų nustatyta tvarka turi teisę į DPS Komiteto nario postą iškelti savo kandidatūrą pats, kurį tvirtina konferencija.