32-oji ataskaitinė rinkiminė konferencija

Konferencija įvyko – 2021-11-19, 11.00 val.

Konferencijos vieta – UAB „Kauno autobusai“ salėje.

 DALYVAUJA: 25 konferencijos delegatai iš 30 konferencijos delegatų (sąrašas pridedamas). Kvorumas yra.

Konferencijos svečiai:

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Generalinė sekretorė Janina Matuzienė;

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius;

Kauno regiono centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė;

UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

 

SVARSTYTA. Renkami konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

Siūloma pirmininkauti Sauliui Krisiūnui, sekretoriauti Jurgitai Dulinskienei.

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: konferencijos pirmininkas – Saulius Krisiūnas, sekretorė – Jurgita Dulinskienė.

 

SVARSTYTA. Renkama balsų skaičiavimo komisija.

Siūloma: Algirdas Demenius, Mindaugas Urbonas, Edvardas Butkus.

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: konferencijos balsų skaičiavimo komisija – Algirdas Demenius, Mindaugas Urbonas, Edvardas Butkus.

 

SVARSTYTA. Siūloma konferencijos darbotvarkė:

 1. Profsąjungos pirmininko 2021 metų pranešimas;
 2. Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir priėmimas;
 3. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2021 metus;
 4. Pirmininko rinkimai;
 5. Pirmininko priesaika;
 6. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
 7. 2022 metų veiklos programos projekto svarstymas ir tvirtinimas;
 8. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
 9. Delegatų ir svečių pasisakymai.

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: konferencijos darbotvarkė:

 1. Profsąjungos pirmininko 2021 metų pranešimas;
 2. Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir priėmimas;
 3. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2021 metus;
 4. Pirmininko rinkimai;
 5. Pirmininko priesaika;
 6. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
 7. 2022 metų veiklos programos projekto svarstymas ir tvirtinimas;
 8. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
 9. Delegatų ir svečių pasisakymai.

 

 1. SVARSTYTA. Profsąjungos pirmininko 2021 metų pranešimas (pranešimas pridedamas).

Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė 2021 metų profesinės sąjungos veiklą ir pasiekimus.

Saulius Krisiūnas: Ar turite pranešėjui klausimų?

Nėra

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: pritarta profesinės sąjungos pirmininko pranešimui už 2019 metus.

 

 1. SVARSTYTA. Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir priėmimas.

Teisininkė Jovita Jančiauskienė pristatė Darbuotojų profesinės sąjungos naują įstatų redakciją.

Saulius Krisiūnas: Ar būtų pasiūlymų?

Nėra

BALSUOJAMA: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 2.

NUTARTA: pritarta Darbuotojų profesinės sąjungos naujai įstatų redakcijai.

 

 1. SVARSTYTA. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2021 metus (ataskaita pridedama).

Teisininkė Jovita Jančiauskienė pristatė revizinės komisijos ataskaitas už 2021 metus.

Saulius Krisiūnas: Ar turite pranešėjai klausimų?

Nėra

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: pritarta Revizinės komisijos ataskaitai už 2021 metus.

 

 1. Pirmininko rinkimai.

Siūlomi kandidatai: Bronius Bučelis

BALSUOJAMA: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 1.

NUTARTA: Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku 4 metų kadencijai išrinktas Bronius Bučelis.

 

 1. Pirmininko priesaika.

Naujai išrinktas pirmininkas Bronius Bučelis perskaitė priesaikos žodžius.

 

 1. SVARSTYTA. Komiteto ir komisijų narių rinkimas.

Siūlomas Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas:

Vicepirmininkas Saulius Krisiūnas;

Autobusų vairuotojų pirmininko pavaduotojas Rimantas Vėberis;

Troleibusų vairuotojų pirmininko pavaduotoja Jolanta Stankevičienė;

Finansininkė ir Savišalpos kasos buhalterė Jurgita Dulinskienė;

Komiteto nariai: Dangira Pocienė, Mindaugas Gudas, Bronius Sodaitis, Artūras Raulusevičius, Dainius Kizis, Romualdas Jasmantas.

Darbų saugos ir sveikatos komitetas: Artūras Smirnovas, Gediminas Jasėnas, Tomas Vilčinskas, Darius Borovskis.

Saulius Krisiūnas. Ar turite klausimų dėl siūlomų komiteto ir komisijų narių kandidatūrų?

Nėra

BALSUOJAMA: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 2.

NUTARTA: pritarta Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto ir Darbų saugos ir sveikatos komiteto narių kandidatūroms.

 

 1. SVARSTYTA. 2022 metų veiklos programos (programa pridedama) svarstymas ir tvirtinimas.

Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė 2022 metų profesinės sąjungos programą.

Saulius Krisiūnas. Ar turite pranešėjams klausimų?

Nėra

BALSUOJAMA: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 2.

NUTARTA: pritarta UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos veiklos programai 2022 metams.

 

 1. SVARSTYTA. Konferencijos nutarimai

Konferencijos nutarimas Nr. 1 dėl profsąjungos įstatų, struktūros ir 2022 metų programos patvirtinimo.

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

Konferencijos nutarimas Nr. 2 dėl vairuotojų darbo ir poilsio rėžimo.

BALSUOJAMA: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: pritarta konferencijos nutarimams Nr. 1, Nr. 2.

 

SVEČIŲ PASISAKYMAI:

 

J.Matuzienė: sveiki, visi, dėkui visiems, kad pakvietėte. Darbas yra mūsų bendras darbas ir be jūsų – nebūtų ir mūsų, nes mes esame jūsų išlaikomi ir turime vykdyti jūsų įpareigojimus, norus, padėti pirmininkams. Reaguojame į viską, kas vyksta šiuo sunkiu pandemijos metu. Paskutinis mūsų darbas – tai darbuotojų testavimas ir kaip tas testavimas yra perkeliamas ant darbuotojų pečių, kuris uždirba vos daugiau nei minimalų arba minimalų atlyginimą. Todėl darbuotojai pradeda grasinti išeisiantys iš darbo. Ir šiuo metu Lietuvoje yra 200 tūkst. bedarbių, o darbdaviai skundžiasi, kad neranda darbuotojų. To priežastis – maži atlyginimai. Taip pat nevyksta darbuotojų perkvalifikavimas. Todėl rašėm raštus, dalyvavom susitikimuose su aukščiausiais vadovais ir kreipėmės į Prezidentą, kuris vetavo tą įstatymą, bet nepatyrę politikai padarė savo ir priėmė mums visiems bjaurų sprendimą. Vakar teko aiškintis Europos profesinėm sąjungom, kurios organizavo susitikimą dėl to, kad mes kaip profesinės sąjungos blogai organizuojam paramą nelegaliai kirtusiems sieną. Bet mūsų nuomonė sutapo ir su Lenkijos profesinėm sąjungom, kad vis tik tai yra nelegalai, kurie tos paramos gauna daugiau nei uždirba mūsų darbuotojai. Vakar mūsų pareigūnai darė konferenciją ir priėmė rezoliucija, kad mūsų kaip profesinės sąjungos pareiga yra ginti darbuotoją. O žmogaus teisėmis pasirūpinti turi kitos institucijos, kurios ir rūpinasi žmogaus teisėmis. Mes, kaip profesinė sąjunga, turime rūpintis mūsų policininkais ir pasieniečiais, kurie dirba labai sunkiomis sąlygomis. Kitą savaitę bus Trišalės tarybos posėdis dėl keičiamo Užimtumo tarnybos įstatymo. Užimtumo tarnyba du kartus per metus svarsto trūkstamų pareigybių sąrašą. Į šį sąrašą yra įtraukti tolimųjų reisų vairuotojai ir jau įtraukė autobusų bei troleibusų vairuotojus, tai negi nebėra žmonių, kuriuos galėtų perkvalifikuoti į vairuotojus. Taip pat dalyvaujame darbo ginčų komisijos darbe ir įvairiuose kituose komitetuose, Europiniuose renginiuose ir per tai galime daryti tam tikrą įtaką. Šiuo metu Lietuvoje yra pasirašytos trys nacionalinės kolektyvinės sutartys, todėl aš jums linkiu pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį, kuri palengvina gyvenimą visoms įmonėms. Artėja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimas, kuriame bus renkami pirmininkas, generalinė sekretorė, tvirtinami įstatai, veiklos kryptys. Linkiu būti sveikais, aktyviais. Sėkmės ir sveikatos.

 

M.Grigelis: Sveiki visi. Iš vienos pusės džiaugiuosi, kad niekas nesikeičia, Bronius išrinktas sekančiai kadencijai pirmininku, tai sveikinu ir norėčiau palinkėti susiklausymo, kuris sunkiau ar lengviau, bet pasiekiamas. Džiaugiuosi, kad sutariam, kad suprantam, nors kai kada labai sunkiai. O iš tikrųjų tai tas laikas šiuo metu yra įtemptas, visi su kaukėm, visi kažko bijom ir saugomės. Todėl reiktų vengti būti labai ilgai vienoj erdvėj. O vairuotojams kasdien reikia vežti keleivius ir su pavojais susiduria nuolat, todėl mums kaip įmonei ši misija yra sudėtinga. Šiuo metu mūsų įmonėje covid19 serga 24 darbuotojai, savi izoliacijoje 21, o jau persirgo 200 darbuotojų. Džiaugiuosi, kad daugelis iš mūsų esame sąmoningi ir du kartus pasiskiepiję ir tikėkimės, kad labai skaudžiu pasekmių nepridarys. Pakelti atlyginimus nuo spalio 1 d. reikėjo apie 2 mln. eurų metams. Atrodo žmogui toks nedidelis pakėlimas apie 100-150 eurų prieš mokesčius, bet įmonei tai dideli pinigai. Keleivių šiuo metu mes turime palyginus mažai lyginant su 2019 metais. Todėl pajamų mes iš keleivių tiek nebegaunam. Džiaugiuosi, kad pavyko susitarti su Kauno miesto valdžia ir leido padidinti darbo užmokesčio fondą. Ir kalbėti apie atlyginimų pakėlimą kitais metais aš dar nedrįstu. Dujos pabrango 3-4 kartus. Dyzelis pabrango 20 proc. Bet bilietų kaina nedidėja. Kelti bilietų kainas – tai politinis sprendimas. Atlyginimų sąnaudos sudaro apie 52 proc. visų sąnaudų. Bet atlyginimai nesuspėja su augančiomis kainomis, bet ir įmonė nespėja kartu su augančiomis kainomis. Šiuo metu, jei niekas nesirgtų, tai autobusų ir troleibusų vairuotojų netrūktų. Bet jei serga, tai trūksta. Rugsėjo – spalio mėnesiais labai trūko, nes buvo dvigubai daugiau sergančių vairuotojų. Įdomi tendencija, kad kai tik geras oras, taip pas mus daug sergančiųjų. Bet jei įvertinti tai, kad vairuotojai nedirbtų viršvalandžių, o išdirbtų tik normas valandų, tai trūksta apie 40 autobusų ir 40 troleibusų vairuotojų. Kitais metais nenumatom atsisakyti jokių maršrutų ir norėtume išlaikyti tokias pačias darbų apimtis, kokias ir turim. Nes jei kažko atsisakysim, atsiras kiti, kas tuos maršrutus perims. Tokia patirtis yra kituose miestuose.

D.Petkutė: o gal galima atnaujinti kai kuriuos maršrutus, kurie veždavo daug keleivių?

M.Grigelis: šiuo metu tikrai ne, nes kaip minėjau mums trūksta apie 80 vairuotojų. Transporto priemonių turim, bet vairuotojų ne.

D.Petkutė: jei atlyginimai didės, tai gal ir vairuotojų ateitų daugiau dirbti. Mes senstam, ateitų jaunimas.

M.Grigelis: jauni irgi serga. Dėl darbo laiko apskaitos taikant suminę darbo laiko apskaitą nelabai ką turiu pakomentuoti. Buvo gavusi Darbo inspekcija skundų, tikrino mus, bet pažeidimų nerado.

D.Borovskis: tai darbo kodeksas galioja tik jums ar visiems.

M.Grigelis: galioja visiems. Jums yra suminė darbo laiko apskaita, man yra 5 dienų darbo savaitė. Net Darbo inspekcija nebežino kaip jums išaiškinti apie suminę darbo laiko apskaitą.

B.Bučelis: problema yra darbo laiko planavime. Vairuotojams planuojamas laikas rezerve yra skirtingas. Gal reikėtų sumažinti leidžiamų dirbti viršvalandžių kiekį ir mokėti už viršvalandžius 2,5 karto?

M.Grigelis: mes turime tarkim 1 mln. eurų darbo užmokesčiui ir jį turime pasidalinti. Vienur sumažiname, kitur padidiname. Bet turime sąžiningai pasidalinti.

D.Borovskis: viršvalandžiams mokėti pinigų yra, bet pakelti atlyginimus tiek, kad netrūktų vairuotojų nėra. Tai mūsų sveikata.

M.Grigelis: o ar jūs žinot kiek mūsų vairuotojų dirba po darbo Bolt. Tai ten sveikatos dirbti yra.

G.Jasėnas: jei vairuotojai uždirbtų atitinkamus atlyginimus, jiems net nekiltų minčių dirbti kitur. Bet jiems reikia išlaikyti šeimas.

M.Grigelis: viršvalandžių apmokėjimo klausimas, neišspręs vairuotojų trūkumo klausimo.

A.Valiulis: niekas negali žmogui uždrausti dirbti ir užsidirbti daugiau. Jūs laikotės Darbo kodekso, bet Darbo kodeksas pažeidžia žmogaus teises į darbą ir į poilsį. Vairuotojų trūks tol, kol nebus atsižvelgiama į darbuotojų teises. Jūs turite įpareigoti R.Stankaitį, kad suderintų vairuotojų darbo laiko ir poilsio rėžimą.

M.Grigelis: bandoma surasti optimalų variantą, kad ir maršrutai būtų padengti ir vairuotojai valandas išdirbtų.

J.Stankevičienė: ar įmanoma vietoj dviejų dienų po 4 valandas rezerve, padaryti vieną dieną 8 valandų rezervą? Kodėl anksčiau mokėjo sustatyti grafikus taip, kad ir dirbom ir poilsio turėjom.

M.Gudas: nes trūksta vairuotojų.

M.Grigelis: reikia tartis iš abiejų pusių. Kai mums reikia – jūs padedat, kai jums reikia – mes padedam. Bet mes už pagalbą mums, sumokame.

B.Bučelis: pagrindinė problema planavime yra ta, kad jei darbuotojui priklauso 10 poilsio dienų per mėnesį, tai jie gauna tik 8 poilsio dienas.

A.Markevičius: sveiki visi, sveikinu Bronių su dar viena kadencija. Šiandien matome tokią pačią situaciją, kad klausimai kuriuos jūs keliate, yra visiškai vienodi ir pas mus. Ir mūsų laukia dar agresyvesnė aplinka. Kodėl atsiranda rezervai – tai dėl vairuotojų trūkumo ir nenoro mokėti jums dvigubai už iškvietimą iš poilsio dienos. Kodėl jūs greitai važiuojate, nes bendrovė gauna už nuvažiuotus kilometrus. Kuo daugiau nuvažiuojate, tuo daugiau sumokama. Yra dviejų tipų vairuotojai: tie, kurie važiuoja tvarkingai pagal visas kelių eismo taisykles ir nuolat vėluoja ir yra tie, kurie skuba, pažeidinėja taisykles, bet važiuoja laiku. Šitos problemos yra žinomos, bet jas galime išspręsti tik būdami kartu. Todėl mes turime kalbėtis ir surasti pagrindinius klausimus, kuriuos mes norime išspręsti, bet turime būti kartu. Po vieną nieko nelaimėsime. Dėl suminės darbo laiko apskaitos ir Vilniuje yra ta pati problema. Girdime, kad šnekama apie migrantus. Kauno miestas žiūri atsakingiau ir rado pinigų atlyginimų pakėlimui, Vilniuje neranda. Nors nuolat girdime, kad atlyginimai Lietuvoje kyla. Kaip žinote, pas mus situacija sudėtinga, numatomas streikas. Vyksta teismai, bet mes nesitrauksime. Anksčiau tikrai sąlygos buvo geros. Ir darbo ir poilsio rėžimo buvo laikomasi ir atlyginimai buvo pakankami. Dabar turi tai grįžti: pagarba darbuotojui ir orus atlyginimas. Profsąjungoje turi ne tik pirmininkas kovoti, bet ir visi nariai turi būti aktyvūs. Nariai turi būti sutelkti, nes po vieną nieko nepasieksime. Linkiu nenukrypti ir rimtai pagalvoti, kaip pradėti ginti savo teises. Ačiū už palaikymą.