Pasirašyta kolektyvinė sutartis

2022 m. gruodžio 2 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri galios nuo 2023 m. sausio 1 d. profsąjungos nariams 4 metams.

Pasirašant kolektyvinę sutartį dalyvavo: Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, transporto eksploatacijos direktorius  Rimas Stankaitis, Personalo ir administracijos vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyr. ekonomistė Vijolė Platačienė, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė.

Jungtinės profsąjungos atstovai: Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Saulius Krisiūnas, teisininkė Jovita Jančiauskienė, Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė.

Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis akcentavo, kad pavyko susitarti per 3 mėnesius vykstant kolektyvinėms deryboms dėl atlyginimų indeksacijos, kad kylant minimaliam atlyginimui būtų galimybė pradėti kolektyvines derybas. Dėl suminės darbo laiko apskaitos – vairuotojams taikoma septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų darbo laiko apskaita. Per tą laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį. Darbuotojai, pageidaujantis dirbti viršvalandžius, galės tai padaryti, pateikę vadovui sutikimą raštu. Sutikimas dirbti viršvalandinius darbus pateikiamas ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus ir gali būti darbuotojo bet kada atšauktas. Patvirtintas ir suderintas vairuotojų mėnesio darbo grafikas, jei nepažeistas darbo ir poilsio rėžimas, negali būti keičiamas be svarbios priežasties. Svarbi priežastis gali būti: technikos gedimas, vairuotojų ligos ar neatvykimai į darbą, miesto eismo pakeitimai ir panašus įvykiai, kurių nebuvo galima numatyti grafiko sudarymo metu. Sutarta, kad papildomai darbdavys nuo gruodžio 1 d. iki vasario 29 d. mokės vairuotojams per dieną 2 eurus paruošiant transporto priemonę be numatyto pasiruošimo laiko. Sutarta suvienodinti ir pakeliant atlyginimus transporto priėmėjams I ir II parke mokant už val. 6.10 eurų. ir 10% kintamo atlyginimo dalį. Pakeltas techninės pagalbos vairuotojams mokant už val. 6.30 eurų. Nuo 2023 m. sausio 1 d. naikinamas lauko priedas ir darbuotojams pridedamas prie valandinio ar tarifinio atlyginimo.

Darbdavys kompensuoja Bendrovės vairuotojų išlaidas už privalomus pradinius ir periodinius profesinio vairuotojų rengimo mokymus (95 kodui įgyti) pagal pateiktus darbuotojų prašymus. Prie prašymo darbuotojas turi pridėti gauto pažymėjimo kopiją ir dokumentą, patvirtinantį sumokėtą mokymų kainą. Darbdavys gali savo iniciatyva organizuoti grupės vairuotojų privalomus mokymus (95 kodas) ir už juos sumokėti mokymo įstaigai, suteiksiančiai vairuotojams mokymo paslaugas.

Darbuotojai, pageidaujantis dalyvauti išvykose, privalo suderinti su tiesioginiu vadovu darbo grafiko pakeitimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki sekančio mėnesio pradžios. Sutarta kad už sveikatingumą nuo 2023 m. mokėti darbuotojams 400 eurų.

Generalinis direktorius pasidžiaugė, kad kolektyvinių sutarčių šalys derybų metu sutarė ir rado bendrą kompromisą ruošiant kolektyvinės sutarties projektą. Aptarta galimybė išplėsti kolektyvinę sutartį, kuri galiotų ir visiems bendrovės darbuotojams.