Įstatai


 I. BENDROJI DALIS

 1. UAB “Kauno autobusai” Darbuotojų profesinė sąjunga (toliau tekste DPS) yra savanoriška, savarankiška, savaveiksmė ir nepartinė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus.
 2. DPS veikia laikydamasi tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų.
 3. DPS yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitą banke.
 4. DPS buveinės adresas – Raudondvario pl. 105, LT – 47815 Kaunas, Lietuvos Respublika. Sprendimą del DPS buveinės, jos keitimo priima Konferencija. Apie buveinės, įstatų pakeitimą nustatyta tvarka informuojami visi DPS nariai Darbuotojų profesinės sąjungos tinklalapyje.
 5. DPS turi savo simboliką – vėliavą – baltos ir žalios spalvos fone raudoname ovale dviaukščio autobuso simbolis. Baltame vėliavos fone raudonas užrašas UAB “Kauno autobusai” ir žaliom raidėm aplink ovalą “Darbuotojų profesinė sąjunga”, turi internetinį adresą : dskaunas.puslapiai.lt
 6. DPS veiklos laikotarpis – neribotas.

II. TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

 1. DPS siekia darbuotojų geresnės ekonominės padėties, aukštesnio gyvenimo lygio, atstovauja ir gina savo narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus.
 2. Siekdama savo tikslų, DPS:
  • Atstovauja ir gina savo narių teises ir interesus, nagrinėjant individualius ir kolektyvinius ginčus.
  • Gindamos narių teises bei interesus, veda derybas, sudaro kolektyvines sutartis ir kitus susitarimus.
  • Vykdo savo narių, nukentėjusių dėl neteisėtų darbdavio veiksmų, teisinį gynimą, suteikia nemokamą juridinę konsultaciją darbo teisės ir socialinės rūpybos klausimais.
  • Propaguoja profesinių sąjungų idėjas ir principus, vykdo švietėjišką veiklą.
  • Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolę, vadovaujantis DK 22 str.,
  • Gali steigti nevalstybinę darbo inspekciją, kurį veikia pagal DPS komiteto patvirtintus nuostatus.
  • Vykdo kolektyvinių sutarčių kontrolę.
  • Spaudoje ir kitose masinės informacijos priemonėse propaguoja DPS veiklą.
  • Siūlo traukti atsakomybėn darbdavio atstovus, pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų.
  • Gali savanoriškai jungtis į įvairius susivienijimus, asociacijas ir kt. darbiniu, profesiniu, teritoriniu ar mišriu principu. DPS jungimasis į susivienijimus, organizacijas ir kt. ūkinius subjektus ar pasitraukimas iš jų aptariamas DPS Komiteto posėdyje, pritarus 2/3 Komiteto narių, pateikiamas artimiausiai konferencijai patvirtinti.
  • Gali steigti (būti steigėju) įmonės, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos respublikos įstatymus, užsiimti leidybine, gamybine – ūkine veikla.
  • Nustatyta tvarka, svarbiais atvejais, savo nariams suteikia materialinė –finansinė parama vadovaujantis veiklos programos punktais, kurią patvirtina konferencija.
  • Organizuoja DPS narių poilsį prie jūros, rengia kultūrinius ir šviečiamuosius renginius, poilsines išvykas pritarus konferencijai.
  • Siekia sutarčių pagrindu bendradarbiauti su visomis demokratiškomis profesinėmis sąjungomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
  • Įstatymų ir įstatuose numatyta tvarka organizuoja streikus, mitingus ir kitus renginius savo narių teisėtiems reikalavimams ginti.

III. REIKALAVIMŲ DARBDAVIUI IŠKĖLIMAS. STREIKO (TAME TARPE ĮSPĖJAMOJO) PASKELBIMAS

 1.  Nesutarimai, atsiradę tarp DPS Komiteto ir UAB “Kauno autobusai” administracijos, dėl darbo socialinių ir ekonominių sąlygų nustatymo ar pakeitimo vedant derybas, sudarant ar vykdant kolektyvinę sutartį, nepatenkinus DPS Komiteto iškeltų reikalavimų yra prielaida kolektyviniam ginčui;
 2. DPS Komitetas iškelia bei išdėsto reikalavimus raštu ir įteikia UAB “Kauno autobusai” administracijai;
 3. DPS Komitetas savo sprendimu deleguoja atstovus į taikinimo komisiją;
 4. Nesutarimai tarp DPS ir UAB “Kauno autobusai” gali būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka pasitelkiant Tarpininką;
 5. Streikui vadovauja DPS Komitetas;
 6. Streikas bendrovėje skelbiamas, jeigu šiam sprendimui slaptu balsavimu pritarė daugiau kaip pusė bendrovės darbuotojų;
 7. Streikas struktūriniame bendrovės padalinyje skelbiamas, jeigu šiam sprendimui slaptu balsavimu pritarė daugiau kaip pusė struktūrinio padalinio darbuotojų;
 8. Pritarimo ar nepritarimo streikui balsavimas gali būti organizuojamas visos bendrovės darbuotojų, kelių padalinių bendrame, taip pat kiekvieno atskiro padalinio darbuotojų (baro, sekcijos, brigados ir pan.) susirinkime;
 9. DPS Komitetas paruošia balsavimo biuletenius ir užtikrina visų bendrovės darbuotojų laisvanorišką balsavimą. Konkreti balsavimo procedūra nustatoma  DPS Komiteto posėdyje prieš balsavimo organizavimą;
 10. Priėmus sprendimą dėl streiko, DPS Komitetas apie jo pradžią raštu įspėją UAB “Kauno autobusai” administraciją ne vėliau kaip prieš 14 dienų;
 11. Įspėjamasis streikas skelbiamas DPS Komiteto rašytiniu nutarimu, prieš streiką, be atskiro darbuotojų sutikimo, įspėjant UAB “Kauno autobusai” administraciją ne vėliau kaip prieš 14 dienų;
 12. Nutarime skelbti streiką (taip pat ir įspėjamąjį) nurodoma reikalavimai, dėl kurių skelbiamas streikas, streiko pradžia, streikui vadovaujantis organas.

IV. NARYSTĖ

 1.  DPS nariu gali būti kiekvienas UAB Kauno autobusai darbuotojas, ne jaunesnis kaip 14 metų, sutinkantis su DPS tikslais ir pripažįstantis šiuos įstatus. DPS nariu negali būti darbdavys ar jo įgaliotas atstovas.
 2. DPS narystės klausimą nagrinėja ir priima komitetas, jei už šį sprendimą balsavo daugiau kaip pusę komiteto narių.
 3. Į DPS narius įstojama ar išstojama laisvanoriškai. Darbuotojas, pareiškęs norą būti DPS nariu arba išstoti iš jos narių, rašo DPS Komitetui nustatytos formos prašymą. DPS nario teisės įgyjamos po pirmo nario mokesčio įnašo. Skundus dėl DPS Komiteto atsisakymo priimti arba pašalinti iš DPS nagrinėja DPS komitetas.
 4. DPS narys privalo aktyviai dalyvauti DPS veikloje, sąžiningai dirbti, vykdyti darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus, laikytis darbuotojo drausmę reglamentuojančių teisės aktų.
 5. DPS narys privalo laikytis DPS įstatų, jos vadovaujančių institucijų nutarimų.
 6. DPS narys privalo laikytis profesinės etikos ir moralės normų.
 7. DPS narys privalo reguliariai mokėti nario mokestį.
 8. DPS narys privalo mokėti 0,8 % dydžio nario mokesčio nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.
 9. DPS narys turi teisę rinkti ir būti išrinktas į visus DPS renkamus organus. Narys, kuris pageidauja dalyvauti rinkimuose į renkamojo DPS valdymo organo (-ų) narius, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki atitinkamo renkamojo organo (-ų) rinkimo (-ų) dienos, DPS Pirmininkui turi pateikti raštišką prašymą dėl dalyvavimo rinkimuose ir 1/3 DPS Konferencijos narių sutikimą dėl besikreipiančio asmens kandidatavimo. Šį prašymą ir narių sutikimą DPS Pirmininkas perduoda DPS Komitetui, kuris pateikia asmens kandidatūrą DPS narių Konferencijos balsavimui.
 10. DPS narys turi teisę siūlyti kandidatus į visus DPS renkamuosius organus.
 11. DPS narys turi teisę kreiptis į visų lygių DPS renkamuosius organus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą.
 12. DPS narys turi teisę gauti materialinę ir juridinę pagalbą, konsultacijas, nemokamą atstovavimą ir gynybą teismuose bei kitose institucijose. Ši pagalba teikiama tik sumokėjus nario mokestį ne mažiau kaip už tris mėnesius (DPS Komitetas gali priimti sprendimą netaikyti šiame punkte numatytų apribojimų).
 13. DPS narys bet kada turi teisę nutraukti narystę DPS.
 14. Naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis DPS nariams.
 15. Narystė DPS gali būti nutraukiama:
  • nariui raštu pareiškus norą išstoti iš DPS. Apie tokį sprendimą narys privalo pranešti DPS Komitetui prieš 1 mėnesį;
  • Jeigu narys iš esmės pažeidė DPS įstatus. Šiuo atveju DPS narys pašalinamas iš DPS, jei taip nutaria ir balsuoja 2/3 DPS Komiteto narių. Šis DPS Komiteto nutarimas gali būti skundžiamas DPS narių konferencijai;
  • Jeigu DPS narys daugiau kaip tris mėnesius iš eilės be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio.
  • Jeigu DPS narys savo elgesiu sąmoningai kenkia DPS interesams ar kompromituoja ją;
  • DPS nariui mirus;
  • Nutrūkus DPS nario darbo santykiams su UAB “Kauno autobusai”;
  • DPS nutraukus veiklą.
 16. Mirusiems, išstojusiems arba pašalintiems DPS nariams mokestis, DPS turto dalis negrąžinama.
 17. DPS nariai, nedirbantys dėl vaikų auginimo iki 3 metų ar atliekantys privalomą karinę tarnybą, nuo nario mokesčio atleidžiami ir toliau išlieka DPS nariais.
 18. DPS narys negali būti kitos profesinės sąjungos nariu;
 19. DPS narių vardinis sąrašas darbdaviui ar jo atstovui neskelbiamas.

 V. DPS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 1. DPS organizacinę struktūrą sudaro: DPS narių Konferencija, DPS Komitetas, DPS Pirmininkas, Revizijos komisija.
 2. Į visus DPS organus renkami tik DPS nariai.

VI. DPS NARIŲ KONFERENCIJA

 1. DPS narių Konferencija (toliau Konferencija) yra aukščiausias DPS valdymo organas.
 2. DPS narių Konferenciją sudaro DPS narių delegatai (1 delegatas nuo 10 DPS narių)
 3. Konferencijos įgaliojimai:
  • Nustato pagrindines DPS veiklos kryptis;
  • Priima DPS veiklą reglamentuojančius nutarimus, numato svarbiausias DPS veiklos kryptis ir uždavinius, sprendžia kitus DPS svarbius klausimus;
  • Išklauso, įvertina ir tvirtina DPS Pirmininko, DPS Komiteto ir Revizijos komisijos ataskaitas;
  • Tvirtina etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą;
  • tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
  • Papildo, keičia DPS įstatus;
  • Priima sprendimus dėl DPS veiklos nutraukimo, sustabdymo ar reorganizavimo. Šie sprendimai priimami ne mažiau kaip 3/4 Konferencijos delegatų balsų dauguma;
  • Skiria likvidatorių, nustato likviduojamos DPS turto paskirstymo tvarką;
  • Renka ir atleidžia DPS Pirmininką, DPS Komitetą, Finansininką, Revizijos komisiją ketverių metų kadencijai, priima DPS Pirmininko priesaiką;
  • DPS konferencija priima sprendimą dėl garbės pirmininko suteikimo, kuris yra ir komiteto narys.
  • Tvirtina savišalpos kasos nuostatus ir finansinį reglamentavimą;
  • Sprendžia DPS priklausymą tarptautiniams ir respublikiniams profesinių sąjungų susivienijimams;
  • Steigia labdaros, paramos ir kitus fondus;
  • Tvirtina metinę DPS veiklos programą;
  • Tvirtina valdymo struktūrą.
  • Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų;
  • Konferencijos nutarimai priimami (išskyrus nutarimus, nurodytus VI skyriaus 3.6. straipsnyje) daugiau kaip pusės balsų dauguma nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus;
  • Eilinė DPS Konferencija šaukiama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
  • Esant būtinumui, neeilinę DPS narių Konferenciją bet kuriuo metu gali kviesti DPS Pirmininkas ar DPS Komitetas, pranešdami apie tai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki neeilinės Konferencijos pradžios;
  • delegatai Konferencijoje išrenka pirmininkaujantį konferencijai asmenį ir sekretorių, kurie per 10 dienų įformina konferencijos protokolą, jį pasirašo ir perduoda DPS Komiteto pirmininkui.
  • Konferencijoje priimti nutarimai yra privalomi visiems DPS valdymo organams ir DPS nariams.

VII. DPS KOMITETAS.

 1. DPS Komitetas – DPS vykdomasis – renkamasis organas, atsakingas už DPS veiklą tarp Konferencijų.
 2. Komitetą sudaro DPS Pirmininkas ir ne daugiau kaip 11 komiteto narių, kuriuos 4 metų kadencijai išrenka DPS Konferencija.
 3. Kandidatus į DPS Komiteto narius gali teikti DPS narių Konferencijos delegatai, DPS Komitetas;
  • Kandidatas į komiteto narius privalo būti profesinės sąjungos narys.
 4. DPS narys šių įstatų nustatyta tvarka turi teisę į DPS Komiteto nario postą iškelti savo kandidatūrą pats, kurį tvirtina konferencija.
 5. Komitetui vadovauja DPS Pirmininkas.
 6. Komiteto posėdžiai vyksta kiekvienos savaitės pirmadienį nuo 11:30 val. iki 12:30 val.
  • Komiteto posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu;
 7. Komitetas gali teikti darbuotojų profesinės sąjungos garbės pirmininko kandidatūrą, kuri tvirtinima konferencijoje;
 8. Komiteto išsprendžiami klausimai įforminami Komiteto nutarimais.
 9. Komiteto nutarimai laikomi teisėtais, jei jie priimti posėdyje dalyvaujant ne mažiau nei pusei Komiteto narių ir dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Komiteto posėdžiams vadovauja Pirmininkas, protokolą rašo posėdžio sekretorius. Posėdžio protokolas pasirašomas Pirmininko ir posėdžio sekretoriaus. Komiteto nutarimus pasirašo Pirmininkas, jam nesant, vicepirmininkas.
 10. Komiteto įgaliojimai:
  • Šaukia ir organizuoja DPS narių neeilines ir eilines Konferencijas;
  • Tvirtina DPS delegatų sąrašus;
  • Teikia DPS narių Konferencijai DPS Pirmininko, DPS Komiteto, Finansininko, Revizijos komisijos narių kandidatūras;
  • Teikia DPS narių Konferencijai DPS narių kandidatūras į darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą.
  • Nustato Pirmininko pavaduotojų skaičių;
  • Skiria pavaduotoją/us iš Pirmininko pasiūlytų kandidatų;
  • Teikia DPS narių Konferencijai DPS įstatų pakeitimo projektus;
  • Nustato samdomų darbuotojų skaičių ir jų atlyginimus;
  • Tvirtina išrinktų narių susirinkime delegatų sąrašus.
  • Sprendžia klausimus dėl Bendrovėje esančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sudarymo, atstovavimo jose ar DPS deleguotų narių atšaukimo;
  • Sprendžia klausimus dėl dalyvavimo visuomeninių, Trišalių tarybų ir komisijų prie Kauno miesto savivaldybės bei Kauno darbo biržos veikloje;
  • Sprendžia klausimus dėl bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis bei įvairiomis profesinėmis sąjungomis;
  • Organizuoja savišalpos kasos darbą;
  • Kiekvieną savaitę išklauso finansininko, kultūriniu renginiu organizavimo pirmininkes ir savišalpos kasos buhalterio ataskaitas, skiria pašalpas, kurios įforminamos komiteto nutarimu.
  • Gauna ir teikia labdarą;
  • Priima sprendimus dėl DPS lėšų panaudojimo;
  • Samdo nepriklausomą auditą;
  • Veda derybas su darbdaviu ar jo įgaliotais atstovais dėl kolektyvinės, kitų sutarčių sudarymo, organizuoja jų bei įstatymų vykdymo kontrolę;
  • Iškelia reikalavimus darbdaviui, taip pat ginčo (streiko) reikalavimus;
  • Skelbia streiką, jam vadovauja;
  • Nagrinėja skundus dėl suluošinimu darbe padarytos žalos atlyginimo;
  • Nagrinėja darbdavio pareiškimus duoti sutikimą atleisti iš darbo renkamą DPS narį ar renkamo DPS organo narį, nagrinėja darbdavio pareiškimus duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą renkamam DPS nariui ar renkamo DPS organo nariui. Šiuos klausimus Komitetas išsprendžia per 14 dienų nuo darbdavio pareiškimo gavimo. Sutikimas ar nesutikimas darbdaviui pateikiamas raštu. Jei per nurodytą laikotarpį atsakymo darbdaviui Komitetas neduoda, darbdavys turi teisę skirti drausminę nuobaudą ar atleisti iš darbo be Komiteto sutikimo;
  • DPS tikslų ir veiklos sričių įgyvendinimui sudaro ir tvirtina įvairias komisijas, skiria savo atstovus į bendrai su darbdaviu organizuojamas komisijas, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas;
  • Įgalioja DPS komiteto narius, kurie turi teisę netrukdomai lankytis darbo vietose, kuriose dirba DPS nariai, taip pat susipažįsta su dokumentais apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas bendrovėje;
  • Priima nutarimus pareikalauti iš darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymais numatytas darbo, ekonomines ir socialines sąlygas;
  • Siūlo traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų;
  • Suderinęs su Komitetu, darbdavys, įstatymų ar Kolektyvinėje sutartyje numatyta tvarka:
   • Tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles;
   • Tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
   • nustato darbo apmokėjimo nuostatus ir materialinio skatinimo formas;
   • įveda, pakeičia ir peržiūri išdirbio normas, tarifinius atlyginimus;
   • tvirtina mažesnes išdirbio normas darbuotojams iki 18 metų, neįgaliesiems ir kitiems riboto darbingumo asmenims;
   • tvirtina darbo (pamainų) grafikus, įveda suminę darbo laiko apskaitą, derasi dėl apmokėjimo už viršvalandžius ir darbą poilsio ir švenčių dienomis;
   • derina bendrovės darbuotojų atostogų grafiką.
   • Tvirtina DPS nevalstybinės darbo inspekcijos darbo nuostatus.

VIII. DPS PIRMININKAS

 1. DPS Pirmininkas – vienasmenis – renkamasis DPS valdymo organas;
 2. DPS Pirmininkas renkamas DPS narių konferencijoje 4 metų kadencijai;
 3. DPS pirmininkas renkamas atviru arba slaptu balsavimu pritarus konferencijai.
 4. Kandidatus į DPS Pirmininkus gali teikti DPS narių Konferencijos delegatai, DPS Komitetas;
  • Kandidatas į pirmininkus privalo būt ne mažiau kaip du metus profesinės sąjungos narys;
  • Turi turėti patirties komiteto veikloje;
  • Negali būt pasišalintas, ar savo noru atsistatydinęs kadencijos metu;
 5. DPS narys šių įstatų nustatyta tvarka turi neturi teisės į DPS Pirmininko postą iškelti savo kandidatūrą pats;
 6. DPS Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas;
 7. Išrinktas DPS Pirmininkas prisiekia DPS narių Konferencijai. Priesaikos tekstas – “Aš,(vardas, pavardė) UAB“Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, išrinktas konferencijoje 4-jiems metams, Visagalio Dievo ir Jūsų akivaizdoje, Jums garbingai liudijant, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, jos Konstitucijai ir darbuotojų profesinės sąjungos įstatams. Prisiekiu visoms išgalėmis atstovauti ir ginti darbuotojų profesinės sąjungos narių darbo, ekonomines, socialines teises, jų interesus, stiprinti profesinę sąjunga ir jos vienybę. Tepadeda man Dievas”;
 8. DPS Pirmininkas gali būti samdomas darbuotojas; šiuo atveju Darbo sutartį su DPS Pirmininku pasirašo DPS narių Konferencijos įgaliotas DPS narys;
 9. DPS Pirmininkas atstatydinamas, jeigu teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja dauguma DPS Konferencijos narių. DPS Pirmininko atstatydinimą gali inicijuoti 1/3 DPS Konferencijos narių arba 2/3 DPS Komiteto narių;
 10. Pasibaigus DPS Pirmininko kadencijai, eina pirmininko pareigas tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas;
 11. DPS Pirmininkas yra DPS komiteto narys ir vadovauja DPS Komitetui;
 12. DPS Pirmininkas:
  • atstovauja DPS ir jos nariams be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;
  • vadovauja DPS nevalstybinei darbo inspekcijai ir yra aukščiausias jos valdymo organas, turi inspektoriaus pareigas.
  • atstovauja DPS ir jos narius santykiuose su darbdaviu;
  • organizuoja DPS darbą;
  • turi teisę pareikšti nepasitikėjimą komiteto nariais, bei sustabdyti jų įgaliojimus iki artimiausios konferencijos;
  • turi teisę teikti konferencijos metu komitetu narių kandidatūras, prieš tai jas aptaręs komitete.
  • turi Darbo kodekso 22 str. suteiktas darbuotojų atstovo teises;
  • turi teisę atstovauti darbuotojus, kai numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, taip pat dėl bendrovės struktūrinių pertvarkymų, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.
  • Ruošia DPS įstatų pakeitimo projektus ir teikia juos DPS Komitetui;
  • DPS Pirmininkas atsako už DPS lėšų ir turto racionalų naudojimą.
  • pasirašo DPS dokumentus, tame tarpe finansinius,sudaro sandorius DPS vardu, rašo potvarkius, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, pasirašo darbo sutartis, skiria drausmines nuobaudas, DPS Komitetui pritarus, atidaro sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose, vykdo kitas DPS vidaus administravimo funkcijas;
  • siūlo DPS narių Konferencijai likviduoti ar reorganizuoti DPS bei rengia jos reorganizavimo sąlygas;
  • nagrinėja DPS narių skundus, pareiškimus ir pasiūlymus;
  • vykdo DPS narių Konferencijos nutarimus, sprendžia kitus DPS narių Konferencijos ir DPS Komiteto jam pavestus klausimus;
  • Kontroliuoja Kolektyvinės sutarties ir įstatymų vykdymą.
  • Turi teisę organizuoti profsąjungos narių susirinkimą, išrenkant delegatus į konferenciją.
  • Pasibaigus pirmininko kadencijai pareigas eina tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas.
  • Atsako už DPS lėšų ir turto racionalų panaudojimą.
  • Teikia juridinių asmenų registrui duomenys apie DPS.
  • Vykdo kitas funkcijas, išskyrus tas, kurios priklauso Konferencijos ir Komiteto kompetencijai.

IX. GARBĖS PIRMININKAS

 1.  Asmuo nusipelnęs ar pasižymėjęs DPS veikloje. Garbės pirmininkas turi teisę dalyvauti DPS konferencijose ir kituose renginiuose be balso teisės;

X. PIRMININKO PAVADUOTOJAI

 1.  Profesinės sąjungos pirmininkui laikinai negalint vykdyti savo pareigų (dėl ligos, atostogų metu ir pan.), jo pareigas eina pirmininko pavaduotojas, išrinktas šiuose įstatuose numatyta tvarka.
 2. Derina Darbo grafikus;
 3. Teikia kndidatūras į komisijas,kurias tvirtina komitetas;
 4. Padeda organizuoti kultūrinius renginius;
 5. Vykdo kitas funkcijas nurodytas Pirmininko, išskyrus tas, kurios priklauso Konferencijos ir Komiteto kompetencijai.
 XI. DPS REVIZIJOS KOMISIJA
 1. Revizijos komisija – DPS renkamasis organas.
 2. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, kuriuos išrenka DPS narių Konferencija 4 metų kadencijai;
 3. Kandidatus į DPS Revizijos komisijos narius gali teikti DPS narių Konferencijos delegatai, DPS Komitetas;
 4. DPS narys šių įstatų nustatyta tvarka turi teisę į DPS Revizijos komisijos narius iškelti savo kandidatūrą pats;
 5. Revizijos komisijos nariu negali būti DPS Komiteto narys, DPS Pirmininkas, jo pavaduotojai, bei samdomi DPS darbuotojai.
 6. Išrinkti Revizijos komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką;
 7. Revizijos komisija pavaldi tik DPS narių Konferencijai;
 8. Revizijos komisija kontroliuojantis DPS finansinę – ūkinę veiklą;
 9. Revizijos komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, bei ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 10. Išaiškinus pažeidimus, Revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad DPS Pirmininkas sušauktų neeilinę konferenciją;
 11. Revizijos komisija apie nustatytus pažeidimus informuoja pirmininką, konferenciją, bei komiteto narius.
 12. Revizijos komisija gali nagrinėti DPS narių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus;
 13. Revizijos komisijos posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko sprendimu;
 14. Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridėti balsavusių raštu narių biuleteniai;
 15. Revizijos komisijos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas;
 16. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato DPS Komiteto patvirtintas darbo reglamentas;
 17. Revizijos komisija kartą per metus, eilinėje Konferencijoje, atsiskaito DPS narių Konferencijai.

XII. DPS LĖŠOS IR TURTAS

 1.  DPS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke.
 2. DPS pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, savo veikloje nesiekia pelno.
 3. DPS lėšos:
  • narių mokesčiai;
  • savanoriški įnašai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti;
  • pajamos iš savišalpos kasos;
  • lėšos gautos kaip parama;
  • lėšos, gautos iš darbdavio Kolektyvinėje sutartyje numatyta tvarka;
  • pajamos iš ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
  • lėšos, gautos iš kitų organizacijų bei fondų;
  • Tikslinės paskirties lėšos. Lėšos, gautos iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių ar fizinių asmenų tam tikrai paskirčiai, yra neįtraukiamos į bendrą DPS ir yra naudojamos pagal gavimo paskirtį. Sprendimus dėl šių lėšų naudojimo priima DPS Komitetas;
  • kitos teisėtai įgytos lėšos.
 4. DPS yra paramos gavėjas ir gali gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų.
 5. DPS turtą sudaro DPS narių ir rėmėjų jai perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas. DPS gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais.
 6. DPS turtu ir lėšomis disponuoja DPS Komitetas, kuris kartą metuose, prieš eilinę DPS narių Konferenciją, už lėšų ir turto panaudojimą atsiskaito Revizijos komisijai, kuri per eilinę kasmetinę DPS narių Konferenciją atsiskaito DPS narių Konferencijai.
 7. DPS gali steigti šalpos, labdaros ir kitus fondus.

XIII. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 1. DPS pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. DPS gali būti pertvarkyta, reorganizuota, jos veikla sustabdyta ar pasibaigti:
  • įstatuose numatyta tvarka;
  • teismo sprendimu;
  • Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
 3. DPS reorganizavimas – tai DPS, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos DPS visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos.
 4. DPS reorganizavimo sąlygas rengia DPS Pirmininkas, pateikia DPS Komitetui tvirtinti, kuris sąlygas pateikia DPS narių Konferencijai. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina DPS narių Konferencija.
 5. Nutarimas dėl DPS reorganizavimo priimamas konferencijoje, pritarus 2/3 registruotų konferencijos dalyvių balsų.
 6. DPS likvidavimo pagrindas gali būti DPS narių Konferencijos nutarimas, priimtas šiuose įstatuose nustatyta tvarka.
 7. DPS narių Konferencija, nutarusi likviduoti DPS, skiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo DPS valdymo organai netenka įgaliojimų.
 8. Kai likviduojama DPS sumoka visas skolas ir atsiskaito su biudžetu, likęs jos turtas paskirstomas DPS narių Konferencijos nustatyta tvarka, laikantis galiojančių teisės aktų.
 9. Vieša informacija bei pranešimai, kurie pagal teisės aktų reikalavimus privalo būti skelbiami viešai spaudoje, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“.

XIV. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE DPS VEIKLĄ PATEIKIMO DPS NARIAMS TVARKA

 1. DPS nariai turi teisę nemokamai gauti informaciją apie DPS veiklą.
 2. DPS praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita ir kiti DPS veiklos dokumentai saugomi DPS buveinėje.
 3. Konferencijos, Komiteto, Pirmininko sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti DPS narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako DPS pirmininkas, jam nesant – jo pavaduotojas ar kitas įgaliotas asmuo, o DPS likvidavimo atveju – likvidatorius.
 4. Informacija apie kviečiama konferenciją skelbiama UAB “Kauno autobusai” bendrovės stendų lentoje, arba siunčiama el.paštu, DPS internetiniame tinklalapyje.
 5. Informacija siunčiama DPS nariams elektroniniu paštu bei skelbiama įsteigtame DPS internetiniame tinklalapyje. DPS narys, pageidaujantis susipažinti su DPS dokumentais ir gauti visą DPS turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi DPS veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, kreipiasi į DPS pirmininką raštu su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją, nurodydamas tokios informacijos gavimo tikslą. DPS pirmininkas pateikia dokumentus ir (ar) informaciją tokia forma, kokia disponuoja, arba ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.
 6. Privalo sudaryti DPS nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais ar pateikti jų kopijas.
 7. Atsisakymas pateikti dokumentus DPS nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma. Ginčai dėl nario teisės į informaciją sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus taikiai juos sprendžia teismas.

 XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1.  Konferencijoje patvirtinti Įstatai, jų pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Visi šiuose įstatuose neaptarti DPS veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
 3. Už savalaikį ir tinkamą nutarimų ir pranešimų skelbimą atsako DPS pirmininkas ir komitetas.

       Įstatų projektas parengtas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko iniciatyva, svarstytas profesinės sąjungos komiteto posėdyje 2021 09 20 (protokolas Nr.22) ir patvirtintas 32-oje darbuotojų profesinės sąjungos narių ataskaitinėje konferencijoje 2021 11 19, protokolo Nr.1