Istorija


1990 m. vasario 12 d., vadovaujantis Kolektyvinio darbo ginčų konfliktų sprendimų tvarkos įstatymo 5 str. ir pasirašius 436 Kauno miesto autobusų parko vairuotojams, buvo įteiktas pareiškimas Kauno autobusų parko direktoriui Mykolui Tarandai ir profsąjungos komiteto pirmininkui Jonui Jonikiui, kuriame buvo reikalaujama:
1. Išmokėti 13–tą atlyginimą.
2. Panaikinti užplanuotą reisų skolą ir per mėnesį planuoti 8 išeigines dienas, o dirbantiems per išeigines dienas, mokėti dvigubai.
3. Pakelti valandinį tarifinį atlyginimą iki 3 rublių.
4. Užlyginti duobes galiniuose sustojimuose.

Jeigu mūsų reikalavimų nepatenkins, tai kovo 12 d. paskelbsime Kauno miesto autobusų vairuotojų streiką ir neišvyksime į maršrutą tol, kol mūsų reikalavimai nebus išspręsti. Buvo išrinktas streikų komitetas iš 5 narių. Streikų komiteto pirmininku išrinktas Bronius Bučelis.

1990 m. kovo 2 d. įvyko pasitarimas dėl iškeltų reikalavimų, dalyvaujant autobusų parko direktoriui ir streiko komiteto pirmininkui bei komiteto nariams. Šalys nutarė atidėti paskelbtą streiką iki tol, kol bus išrinkta nauja Kauno miesto taryba. Pareikalauta iš Kauno miesto Vykdomojo komiteto sudaryti sutartį su Kauno autobusų parku dėl keleivių vežimo mieste finansavimo, atkreipti miesto vadovų dėmesį į tai, kad autobusų vairuotojų reikalavimas sutvarkyti kelio dangą yra vykdomas nepatenkinimai. Su nutarimu buvo supažindinti Kauno autobusų parko kolektyvas, aukštesnė organizacija ir Kauno miesto vykdomasis komitetas.

1990 m. vasario 22 d. Kauno autobusų parko direktoriaus pavaduotojas P.Vyšniauskas įteikė streikų komiteto pirmininkui Broniui Bučeliui atsakymą dėl pateiktų reikalavimų ir numatė 1990 m. pateiktus reikalavimus svarstyti plačiau. Be to, direktoriaus pavaduotojas įspėjo streikų komitetą dėl kolektyvinių darbo ginčų (konfliktų nagrinėjimo tvarkos) įstatymo vykdymo. Jeigu jis bus pažeidinėjamas ar nevykdomas, užtrauks baudžiamą ar administracinę atsakomybę streikų komitetui. Deja, praėjus daugiau kaip metams, nors ir buvo išrinkta Kauno miesto Savivaldybės taryba, autobusų vairuotojams nebuvo pakeltas atlyginimas. Dėl to 1991 m. spalio 7 d. sudarę streikų komitetą ir surinkę daugiau kaip 600 autobusų vairuotojų parašų, vadovaudamiesi  Kolektyvinio darbo ginčų įstatymo nustatyta tvarka,  įteikėme Kauno autobusų parko direktoriui, Kauno miesto savivaldybei ir Susisiekimo ministerijai  Kauno miesto autobusų parko vairuotojų pareiškimą ir pateikėme šiuos reikalavimus:
1. Skubiai perimti miesto autobusų parką Kauno miesto savivaldybei;
2. Pakelti autobusų vairuotojams  30% atlyginimus;
3. Už kuro, padangų ir atsarginių detalių sutaupymą mokėti premijinį atlyginimą.
Jeigu mūsų pateikti reikalavimai nebus įvykdyti, 1991 m. lapkričio 11 d. skelbsime įspėjamąjį 2 valandų streiką nuo 4.30 iki 6.30 val.

Mūsų skelbiamą streiką palaikė Laisvųjų profsąjungų organizacijos pirmininkas J.Jonikis ir reikalavo, kad iš esmės būtų sprendžiami pateikti autobusų parko reikalavimai.

1991 m. lapkričio 11 d įvyko Kauno miesto autobusų vairuotojų streikas, kuris tęsėsi iki 7 val. ryto. Į maršrutą išvažiavo tik 3 autobusai, kurie po pusvalandžio grįžo į autobusų parką, nes sprogo autobusų oro pagalvės, kadangi jie buvo perkrauti.

6 val. ryto sudarytas streikų komitetas dalyvavo susitikime su Kauno miesto savivaldybės tarybos pirmininku V.Grinium ir sudaryta komisija, kuri siūlė streiko komitetui nutraukti paskelbtą streiką ir numatė lapkričio 15 d. organizuoti posėdį, svarstant autobusų vairuotojų pateiktus reikalavimus.

7 val. streikas buvo nutrauktas, kadangi buvo prižadėta sudaryti komisiją iš Kauno miesto savivaldybės, autobusų parko administracijos, profesinės sąjungos atstovų ir streikų komiteto ir iš esmės svarstyti pateiktus streiko komiteto reikalavimus.

Lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybėje įvyko posėdis, kuriame dalyvavo: Kauno miesto tarybos ūkio nuolatinės komisijos pirmininkas B.Mažeika, Finansų skyriaus vedėjas A.Mylius, Autotransporto darbuotojų profsąjungos pirmininkas L.Kvietkauskas, Kauno autobusų parko direktorius A.Škikas, direktoriaus pavaduotojas Vilijampolės filialui O.Adomaitis, Streiko komisijos pirmininkas B.Bučelis, Streiko komiteto nariai: V.Semeinikovas ir R.Rapkauskas, I.Brazauskas, V.Bičkauskas.

Buvo susitarta, kad nuo 1991 m. lapkričio 1 d. autobusų vairuotojams bus pakelti atlyginimai, ne vėliau kaip du mėnesius po parko reorganizacijos administracija įsipareigojo paruošti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį. Streikų komitetas įsipareigojo nuo 1991 m. lapkričio 15 d. iki 1992 m. kovo 1 d. pristabdyti streiką.

Autobusų vairuotojams pageidaujant, po įvykusio streiko Kauno miesto autobusų parke Raudondvario pl.105, lapkričio 20 d., dalyvaujant steigiamajame susirinkime 46 autobusų vairuotojams, pirmininkaujant B.Bučeliui, sekretoriaujant J.Gumbelevičiui buvo įkurta Nepriklausoma vairuotojų profsąjunga. Jos pirmininku buvo išrinktas B.Bučelis, pavaduotoju R.Rapkauskas, sekretoriumi-iždininku V.Semeinikovas. Steigiamajame susirinkime dalyvavo: Kauno miesto troleibusų parko vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas P.Balčaitis, Lietuvos autotransporto darbuotojų federacijos pirmininkas L.Kvietkauskas.

1991 m. lapkričio 26 d. įvyko vairuotojų susirinkimas, kuriame buvo sprendžiama dėl darbo apmokėjimo, darbo sąlygų ir buvo teigiama, kad įvykęs autobusų vairuotojų streikas parodė mūsų vienybę ir toliau buvo siūloma stiprinti profesinę sąjungą ir kitiems vairuotojams stoti į įkurtą Nepriklausomą vairuotojųprofesinę sąjungą.

1991 m. gruodžio 11 d. buvo patvirtinti Nepriklausomos vairuotojų profsąjungos įstatai, kurie buvo užregistruoti Kauno miesto savivaldybėje ir profsąjunga buvo priimta į Kauno darbininkų sąjungą.

Profesinei sąjungai dirbti buvo sunku, kadangi neturėjo kabineto, o profsąjungos pirmininkas dirbo maršrute autobusų vairuotoju. Taip teko dirbti be išeiginių dienų, o trečiadieniais ir ketvirtadieniais per poilsio dienas salėje priiminėti naujus narius.

Jau 1992 m. iš 900 dirbančiųjų Kauno miesto autobusų parko buvo 346 profsąjungos nariai ir po 10-15 narių kiekvieną mėnesį stodavo į profesinę sąjungą.

Kauno miesto valstybiniame autobusų parke veikė ir kita Darbininkų profesinė sąjunga, kurios pirmininku buvo J.Butionis. Jis ne kartą kaltino profsąjungos pirmininką, streikų komitetą dėl įvykusio streiko ir net 1991 m. lapkričio 21 d. laikraštyje „Kauno laike” buvo išspausdintas jo straipsnis „Tiesa ne tik apie streiką“. Jame J.Butionis apšmeižė Kauno valstybinioautobusų  parko profsąjungą, kaltino Kauno darbininkų sąjungos pirmininką K.Paukštį, kad jie agitavo streikuoti, siekė valdžios, veikė kaip partija ir naudoja diktatūrą prieš Kauno miesto savivaldybės tarybą.

1992 m. lapkričio 20 d. įvykusioje Nepriklausomos vairuotojų profsąjungos konferencijoje buvo priimta profsąjungos veiklos programa, numatanti  plėsti profsąjungos veiklą, organizuoti poilsį, skirti pašalpos profesinės sąjungos nariams. Pagaliau 1992 m. po įvykusios konferencijos buvo paskirtas kabinetas, kuriame ir šiandien dirba profesinės sąjungos komitetas. Apie įvykusią profsąjungos konferenciją 1992 m. lapkričio 25 d. rašė laikraštis „Kauno laikas“ straipsnyje „Autobusų vairuotojai: apie savo darbą ir visų miestiečių transportinius rūpesčius“.

Antrą kartą  buvo keičiami Nepriklausomos vairuotojų profesinės sąjungos įstatai, kurie 1992 m. gruodžio mėnesį Kauno miesto mero potvarkiu Nr. 862 buvo įregistruoti kaip Nepriklausomos vairuotojų profesinės sąjungos įstatai. Profesinė sąjunga dalyvaudavo Kauno miesto savivaldybės vykstančiuose pasitarimuose, Kauno darbininkų sąjungos tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo keliamos esamos transporto problemos.

Dažni svečiai vykstančiose profsąjungos konferencijose buvo K.Paukštys, LR Seimo nariai, valstybės kontrolierius K.Uoka ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai. 

1992 m. iš 802 darbuotojų 410 buvo profesinės sąjungos nariai.

1992 m. Kauno autobusų parkas buvo padalintas į Kauno užmiesčio autobusų parką ir Kauno valstybinį miesto autobusų parką. Vėliau 1995 metais buvo reorganizuotas į UAB ,,Kauno autobusai“.

1992 m. darbuotojams pageidaujant buvo įkurtas klubas „Vairas“, įsikūręs Kalniečių g. 186, kuriame buvo nupirkta sportinės įranga ir darbuotojai po darbo galėjo treniruotis sporto salėje Kauno valstybinio miesto autobusų parko bendrabutyje.

Sveikinome profesinės sąjungos narius jubiliejus proga, veteranus, išdirbusius autobusų parke ir organizuodavome darbuotojams poilsį Palangoje, nuomodami kambarius pas savininkus. Dažnai teko vesti derybas su įmonės vadovu O.Adomaičiu, ne kartą  autobusų parko konferencija pavesdavo sudaryti kolektyvinę sutartį. Profesinė sąjunga, vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais gynė darbuotojus ir  atstovavo jiems. Per tą laikotarpį buvo visko: keitėsi profsąjungos komiteto nariai, vykstančiose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi profsąjungos nariai, priimdavome komiteto nutarimus ir esame ne kartą iškėlę kolektyvinį ginčą Generaliniam direktoriui. Ir tik po derybų atsisakydavome skelbti streiką, nes būdavo surastas kompromisas tarp darbuotojų ir autobusų parko. Teko kreiptis net į Kauno miesto savivaldybės vadovus dėl visuomeninio transporto finansavimo stokos, taip pat dėl Kompensacijų ir dotacijų visuomeniniam transportui.  Tai numatyta ir įteisinta LR įstatyme, kuris galioja dar ir šiandien.

Ilgą laiką profsąjungos komitete dirbo sekretorė A.Sipavičienė, pavaduotojas V.Rasimas, komiteto nariai I.Brazauskas, J.Lydikauskis ir kiti. 

Verčiant pageltusius profesinės sąjungos archyvų lapus galima teigti, kad vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Lietuvos visuomeninio transporto įmonėse svyravo nuo 211 iki 263 litų, o vieno vairuotojo vidutinis uždarbis nuo 298 iki 340 litų. Kauno miesto valstybiniame autobusų parke vidutinis autobusų vairuotojo atlyginimas buvo 303 litai.

1993 m. rugsėjo 30 d. dėl susidariusių Kauno miesto keleivinio transporto problemų, grupė Kauno miesto Seimo narių kreipėsi į LR Prezidentą ir Vyriausybę ir siūlė sudaryti trišalę komisiją susidariusioms problemoms spręsti Kauno miesto autobusų parke.

Profsąjungos komiteto nariai dalyvavo privatizuojant Kalniečių g-vės 186 bendrabutį. Buvo sudaryta komisija ir po to skirstomos gyvenamas patalpos  bendrovės darbuotojams. Vėliau bendrovės darbuotojai galėjo išsipirkti turimus kambarius už investicinius čekius.

Darbuotojams pageidaujant 1993 m. lapkričio 20 d., tuo metu iš 789 darbuotojų profesinėje sąjungoje buvo 527 nariai, buvo pakeistas organizacijos pavadinimas į Darbuotojų profesine sąjungą, pakeisti profesinės sąjungos įstatai ir šios organizacijos pirmininku išrinktas B.Bučelis. Vykusioje konferencijoje, bendrovės darbuotojams pageidaujant prie profesinės sąjungos buvo įkurta Savišalpos kasa, kuria ir šiandien profesinės sąjungos nariai gali naudotis, kaupdami lėšas. Jiems suteikiama beprocentė paskola. Šiandien šia paslauga naudojasi apie 40 narių.

1993 m. buvo įkurtas žvejų būrelis ,,Autobusistas“, kuris ligi šiol veikia ir kiekvienais metais žvejų būrelis organizuoja balandžio mėnesį žvejų varžybas.

1994 m. vasario 8 d. minint autobusų parko 60-metį Kauno muzikiniame teatre, kurį vedė Darbuotojų profesinė sąjunga ir pasveikino įmonės darbuotojus. Kauno miesto valstybinio autobusų parko minėjime dalyvavo generalinis direktorius O.Adomaitis, Kauno miesto meras A.Račkauskas, Lietuvos darbininkų sąjungos pirmininkė A.Balsienė, LR Seimo nariai.

Darbuotojų profesinė sąjungos komiteto nariai dalyvavo  ne viename Respublikiniame seminare, o taip pat tarptautiniuose seminaruose, kuriuose buvo mokoma kaip derėtis su darbdaviu, kaip sudaryti kolektyvinę sutartį, sprendžiant individualius ir kolektyvinius ginčus. Tarptautiniuose profesinių sąjungų seminaruose dalyvavę komiteto nariai buvo įvertinti teigiamai.

1994 m. profsąjungos pirmininkui Bukarešte, Rumunijoje vykusiame seminare buvo įteiktas sertifikatas, kuriame patvirtinta, kad jis yra profesinės sąjungos ekspertas ir atitinka keliamus reikalavimus derybose su darbdaviu.

1996 m. komiteto narei L.Jankauskienei Budapešte buvo išduotas sertifikatas, kad ji gali organizuoti seminarus profsąjungos nariams, kaip profesinių sąjungų seminarų mokytoja.

Ilgą laiką darbuotojų profesinė sąjunga buvo Lietuvos Autotransporto darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos darbininkų sąjungos ir Kauno darbininkų sąjungos narė. Pasikeitus vadovybėms, darbuotojų profesinė sąjunga išstojo iš minimų profesinių sąjungų organizacijų ir šiuo metu yra tik Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo narė.

UAB ,,Kauno autobusai“ įvyko ne viena reorganizacija, kurios metu buvo atleisti autobusų vairuotojai ir darbininkai. Šiuo metu bendrovėje dirba 560 darbuotojų iš jų 235 darbuotojų profesinės sąjungos nariai.

1996 m. darbuotojų profesinė sąjunga buvo viena iš iniciatorių įkuriant Kauno krašto darbininkų sąjungą. Tais pačiais metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno konservatorių partija. Deja, šiandien įkurta organizacija merdėja.

1996 m. Darbininkų profesinė sąjunga buvo panaikinta ir įkurta Keleivinio transporto darbuotojų profesinė sąjunga. Jos pirmininku buvo išrinktas Algirdas Mališka. Šiuo metu  ši organizacija nėra skaitlinga. Atsistatydinus profsąjungos pirmininkui A.Mališkai, laikinai šias pareigas užima dispečerė Lina Jankauskienė.

2000 m. Darbuotojų profesinei sąjungai iškėlus Kolektyvinį ginčą dėl atlyginimų pakėlimo Generaliniam direktoriui O.Adomaičiui, įvyko mitingas prie Kauno miesto savivaldybės ir po to buvo pakeista bendrovės valdyba ir įmonės vadovas. Juo tapo Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. Nuo pat pirmos dienos pasikeitus įmonės vadovui ir atėjus rinkodaros direktoriui V.J.Zigmantai Darbuotojų profesinė sąjunga buvo ignoruojama ir 2000 m. bendrovės administracijos iniciatyva, įvykus bendrovės konferencijai, buvo nušalinti nuo kolektyvinės sutarties sudarymo, nes bendrovės konferencija pavedė sudaryti kolektyvinę sutartį Keleivinio transporto darbuotojų profesinei sąjungai. Po ilgų metų turėdama autoritetą tarp bendrovės darbuotojų ir įvykus bendrovės konferencijai 2006 m. gruodžio 4 d. slaptu balsavimu bendrovės darbuotojai pavedė sudaryti, papildyti kolektyvinę sutartį Darbuotojų profesinei sąjungai. Šiuo metu vedamos derybos su bendrovės vadovybe ir iš administracijos pusės vilkinamos derybos.

Bendradarbiaudami su Turizmo agentūra ,,Minituras“ 2000-2006 metais Darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir jų šeimos nariai aplankė: Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Austrijos miestus. Už tai nuoširdžiai dėkojame Turizmo agentūrai ,,Minituras“.

Bendrovės ir Kauno miesto savivaldybės dėka,  siekiant kelti paslaugų kokybę, bendrovė įsigijo 55 modernius, patogius ir ekologiškus ,,SOLARIS URBINO 12“ autobusus. Bendrovėje modernizuotas transporto priemonių techninės priežiūros padalinys, įrengtas diagnostikos cechas ir ateityje yra numatyta modernizuoti ir kitus remonto cecho barus.

2005 m. įvyko 16-ta ataskaitinė konferencija, kurioje pirmininkas, pateikdamas konferencijos delegatams metinį pranešimą, prisiminė, kad dar 2004 m. lapkričio mėn. buvo įteiktas Generaliniam direktoriui reikalavimas pakelti autobusų vairuotojams 25% atlyginimą. Derybose dėl atlyginimų pakėlimo buvo nesutarta ir dėl to 2005 m. sausio mėnesį buvo iškeltas Kolektyvinis ginčas, vadovaujantis Darbo kodekso 68, 69 str. Sudarius Taikinimo komisiją sutarta, kad nuo 2005 m. vasario 1 d. autobusų vairuotojams vidutiniškai 10%. pakeliamas atlyginimas. Kitiems darbuotojams atlyginimas pakilo nežymiai ir tik liepos mėnesį, kai Vyriausybė pakėlė minimalų atlyginimą.

Ne kartą raštu kreipėmės į Kauno miesto policiją dėl autobusų vairuotojų sumušimo maršrute. Vyko pasitarimas, dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjui Pauliui Kerui ir Lietuvos transporto federacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Jonui Petraškai ir sutarta, kad bus nupirkti mobilūs telefonai autobusų vairuotojams norint užtikrinti jų saugumą maršrute. 2005 m. balandžio mėnesį bendrovės vadovybė aprūpino autobusų vairuotojus mobiliais telefonais, o vėliau buvo nupirkti ir kitiems darbuotojams mobilūs telefonai.

Vasario mėnesį raštu kreipėmės į Keleivinio transporto darbuotojų profesinę sąjungą dėl profesinių sąjungų susijungimo, sušaukiant bendrą profesinių sąjungų konferenciją. Deja, keleivinio transporto darbuotojų profesinė sąjunga nepritarė ir derybos tarp profesinių sąjungų nutrūko.

2005 m. kovo 8 d. minint Tarptautinę moters diena darbuotojų profesinė sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“. Reginyje dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė ir Tarptautinių organizacijų sekretorė Janina Malinovskaja.

2005 m. birželio 14 d. Vyriausybė pasirašo Trišalį susitarimą su Lietuvos profesinių sąjungų centrais, kuriame numatoma bendradarbiauti, konsultuotis ir teikti informaciją. Įkuriama Lietuvos Trišalė taryba.

2005 m. vykusiame Lietuvos sąjūdžio suvažiavime esu išrenkamas į tarybą, kurioje esu įpareigotas dalyvauti susitikimuose su visuomeninėmis organizacijomis ir profesinėmis sąjungomis.

2005 m. liepos mėnesį įvyksta bendrovės reorganizacija, kurios metu naikinas kontrolės skyrius ir atleidžiami darbuotojai. Rugsėjo 1 d. po įvykusio konkurso šias funkcijas perima saugos tarnyba „Argus“, o atleistiems kontrolieriams išmokamos kompensacijos.

2005 m. spalio 1 d. įvyksta piketai prie Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių, kuriuos organizavo Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas įteikė reikalavimą pakelti autobusų vairuotojams 25% atlyginimus.

2005 m. lapkričio mėnesį darbuotojų profesinės sąjungos komitetas iškelia kolektyvinį ginčą, vadovaujantis DK 69, 70 str. Sudaroma Taikinimo komisija ir šalys sutaria, kad nuo 2006 m. kovo 1 d. autobusų vairuotojams bus mokama 5 litai už valandą, o kitiems darbuotojams pakeltas 15% kintamas atlyginimas.

2005 m. spalio 14 d. Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas ir Lietuvos  vežėjų asociacija „Linava“ pasirašo bendradarbiavimo sutartis.

2005 m. lapkričio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos organizavo mitingą „Lietuvos darbuotojui-europinį atlyginimą“.

2006 m. birželio 1 d. darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas B.Bučelis dalyvavo TS LKD X suvažiavime ir pasisakė, kad reikia stiprinti bendruomenes ir rasti galimybių darbuotojams, dirbantiems Savivaldybės įmonėse, indeksuoti atlyginimus.

2006 m. vasario mėnesį pasirašoma teisinių paslaugų sutartis su advokatu E.Lukošiumi, kuris konsultuoja profsąjungą juridiniais klausimais ir gina profsąjungos narius teismuose.

2006 m. lapkričio 11 d. Kauno karininkų ramovėje įvyko darbuotojų profesinės sąjungos 15 metų įsikūrimo minėjimas.

2007 m. balandžio 2 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis su bendrovės vadovybe 3 metams. Pasirašius kolektyvinę sutartį, buvo atstatyta darbuotojams socialinė rūpyba. Kolektyvinėje sutartyje aptartos darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, poilsio sąlygos ir darbo užmokestis. Profsąjungos komitetas gavo daugiau garantijų vystant profesinės sąjungos veiklą.

2007 m. kovo 30 d. įvyksta bendrovės darbuotojų konferencija, kurios metu patvirtinamas kolektyvinės sutarties projektas. Balandžio 3 d. pasirašoma kolektyvinė sutartis su Generaliniu direktoriumi.

Gegužės 9-10 d. darbuotojų profesinės sąjungos komiteto nariai dalyvavo Europos sąjungos kelių transporto sektoriaus tarptautiniame seminare, kuriame aptarta ES vairavimo ir poilsio laiko režimo reglamento EB Nr.56/2006 direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje.

Balandžio mėnesį bendrovė įsigijo 15 padėvėtų prailgintų autobusų Volvo.

Birželio mėnesį darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas dalyvavo Vilniuje Lietuvos Sąjūdžio X suvažiavime, kuriame buvo priimtos rezoliucijos: ,,Dėl laisvės kovotojų įamžinimo“, „Dėl visuomenės tarėjų įteisinimo Lietuvos teismuose“. Lietuvos Sąjūdžio pirmininku išrinktas Rytas Kupčinskas, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis Sąjūdžio tarybos nariu.

Spalio 17 d. prie Kauno miesto savivaldybės įvyko mitingas „Prieš skurdą ir kylančias kainas“, kurį organizavo Lietuvos profesinė sąjunga “Sandrauga“. Dalyvavo 300 profsąjungos narių.

2008 m. sausio 1 d. bendrovėje dirba 548 darbuotojų, iš jų 218 yra darbuotojų profesinės sąjungos nariai.

2008 m. vasario mėnesį įvyksta bendrovės darbuotojų susitikimas su Kauno miesto savivaldybės meru Andriumi Kupčinsku.

Nuo 2007 m. iki 2008 m. kovo mėnesio 30 d. (daugiau kaip 8 mėnesiai) vyko derybos su bendrovės administracija dėl darbuotojų atlyginimų pakėlimo. Nuo 2008 m. balandžio 1 d. autobusų vairuotojams ir darbininkams pakelti 20% atlyginimai, o kitiems darbuotojams nuo spalio 1 d. pakeltas 10% vidutinis atlyginimas.

2008 m. liepos 1 d. pasirašomas susitarimas su Generaliniu direktoriumi ir visiems darbuotojams už viršvalandžius mokama dvigubu tarifu.

2008 m. gruodžio 19 d. Kauno rotušėje organizuojamas renginys, kurio metu bendrovė nusprendė atsisveikinti su senais „Ikarus“ markės autobusais. Organizuotame renginyje dalyvavo darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir autobusų vairuotojai.

2009 m. sausio 1 d. bendrovėje dirba 506 darbuotojai, iš jų 230 darbuotojų profesinės sąjungos nariai.

2009 m. sausio 29 d. Vyriausybės rūmuose įvyksta susitikimas su profesinėmis sąjungomis, kuriame dalyvauja ir darbuotojų profesinės sąjungos lyderiai.

2009 m. sausio 31 d. darbuotojų atstovai dalyvauja kuriant demokratinį judėjimą Kaune.

2009 m. vasario 6 d. įvyksta „Kauno autobusai“ 75-erių metų įsikūrimo minėjimą Kauno filharmonijos salėje, kurio metu kartu su kitais bendrovės darbuotojais darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui įteikiama Kauno miesto savivaldybės Mero padėka.

2009 m. rugpjūčio 23 d. profesinės sąjungos pirmininkas dalyvauja iškilmingame posėdyje Seime minint Baltijos kelio 20-metį.

2009 m. spalio 2 d. įvyksta susirinkimas, kuriame dalyvauja Kauno miesto Meras Andrius Kupčinskas, valdybos pirmininkas Alvydas Stanislovaitis ir transporto sk. vedėjas Paulius Keras. Susirinkimo metu aptariama socialinis dialogas ir bendrovės padėtis.

2009 m. Lietuvą, kaip ir kitas Europos sąjungos valstybes užklupo finansinė krizė ir dėl to mažėja bendrovės gaunamos pajamos. Savivaldybės įsiskolinimai bendrovei išaugo. Generalinis direktorius siūlo bendrovės valdybai optimizuoti valdymo struktūra – mažinti darbo vietas ir sumažinti darbuotojams atlyginimus iki 20%. Derybos su administracija vyko daugiau kaip 6 mėnesius ir nuo 2010 m. iki 2011 m. buvo sumažintas atlyginimas 10%, o nuo 2011 m. atstatytas bendrovės darbuotojams sumažintas atlyginimas. Atleista daugiau kaip 20 darbuotojų ir 14 valytojų, nes valymo paslaugas atlieka UAB „Švara“.

2009 m. lapkričio 20 d. pritarus darbuotojų profesinės sąjungos konfederacijai, darbuotojų profesinė sąjunga įstoja į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją ir tampa jos nare.

2009 m. gruodžio 7 d. įstoja į LPSK Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federaciją ir Kauno regioninį centrą. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas vadovaujantis patvirtintais įstatais dalyvauja tarybos posėdžiuose.

2010 m. sausio 1 d. dirba bendrovėje 478 darbuotojai ir iš jų 237 darbuotojų profesinės sąjungos nariai.

2010 m. kovo 7 d. pasirašoma 3 metams kolektyvinė sutartis, kuri galioja visiems bendrovės darbuotojams.

2010 m. kovo mėnesį pasirašomas susitarimas  dėl bendradarbiavimo su UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“ darbuotojų profesinėmis sąjungomis.

2010 m. kovo mėnesį pasikeitus bendrovės valdybai ir paruošus galimybių studiją, buvo siūloma apjungti UAB „Kauno autobusai“ ir AB „Autrolis“ transporto įmones. Kauno miesto savivaldybės tarybai nepritarus, sprendimas dėl viešojo transporto bendrovių sujungimo nepriimtas.

2010 m. gegužės 7 d. įvyko LPSK IV-tas suvažiavimas. Jame dalyvavo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

2010 m. birželio 8 d. Vilniuje įvyksta LPSK Moterų centro konferencija, kurioje dalyvavo darbuotojų profesinės sąjungos Moterų tarybos pirmininkė Irena Dzimidavičienė.

2010 m. birželio 30 d. Kauno apskrities viršininkė pasirašo įsakymą, kuriuo panaikino bendrovei žemės nuomos sutartį pasirašytą 90 metų ir bendrovė šią teritoriją gali prarasti. Vyksta administraciniai teismai, o į bendrovės teritorija pretenduoja „Domus firma“.

2010 m. rugpjūčio 4 d. darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas susitinka su LPSK pirmininko pavaduotoju Algirdu Kvederavičiumi ir aptaria bendrovė darbuotojų problemas.

2010 m. pristatytas ekologiškas autobusas TEODOM prie Kauno miesto savivaldybės.

UAB „Kauno autobusai“ ruošiami projektai dėl dujinių autobusų įsigijimo. Ekologiškojo transporto vertė siekia 75 mln. litų.

2011 m. rugsėjo mėnesį Kauno miesto Trišalė taryba priėmė sprendimą, kad kai mažinamas darbuotojų skaičius ir atlyginimas, turi būti kviečiamas dalyvauti bendrovės valdyboje profsąjungos pirmininkas ir atsižvelgti į profsąjungos pirmininko nuomonę prieš priimant sprendimą. Deja, valdybos reglamentas buvo pakoreguotas tik 2012 m. balandžio mėnesį.

2011 m. lapkričio mėn. 12 d. Kauno Karininkų Ramovėje įvyko UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos 20-tas įsikūrimo minėjimas.

2011 m. gruodžio mėnesį raštu kreipiamės į Kauno miesto Merą „Dėl Kauno geležinkelio stoties sankryžos“ prašydami įrengti šviesoforą šioje sankryžoje. Minima problema buvo svarstyta Kauno m. savivaldybės eismo saugumo komisijoje ir pritarta, kad šviesoforas turėtų būti įrengtas minimoje sankryžoje. Šiuo metu vyksta baigiamieji projektavimo darbai, skirtos lėšos ir tikimės, kad artimiausiu laiku šviesoforas bus įrengtas šioje sankryžoje.

2012 m. sausio mėnesį darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Kauno miesto Merą prašydami panaikinti popierinius vienkartinius bilietus įvedant elektroninį vienkartinį bilietą viešajame transporte, palengvinant vairuotojams darbą. Sprendimas buvo priimtas ir nuo 2012 m. liepos 1 d. keleiviai įleidžiami tik per priekines durys. Vairuotojams darbas žymiai palengvėjo.

Vasario mėnesį įvyko susitikimas su Vyriausybės kancleriu, kurio metu buvo aptarta dėl PVM lengvatų sumažinimo viešajam transportui. Deja, tik po įvykusio mitingo birželio mėnesį ir Seimui vetavus Prezidentės PVM lengvatų įstatymą, nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta 9% PVM lengvata viešajam transportui.

Birželio 11 d. įvyko susitikimas su Norvegijos Lo Lavrik atstovais Kaune. Vizito metu jie lankėsi bendrovėje, kalbėjosi su darbuotojais ir vizito pabaigoje dalyvavo susitikime su Kauno miesto savivaldybės administracija.

Liepos 4 d. pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus viešuoju transportu. Vėliau, spalio mėnesį iškėlus kolektyvinį ginčą, raštu palaikėme jų sprendimus ir dalyvavau vykusiame slaptame balsavime.

Rugsėjo 27 d. įvyko susitikimas su Kauno krašto pramoninkų darbdavių asociacija dėl projekto įgyvendinimo. Šiame projekte numatyta pasirašyti 6 kolektyvines sutartys ir įsteigti 4 Darbų saugos ir sveikatos komitetus. Nuo LPSK Kauno regioninio centro esu paskirtas darbuotojų atstovu ir dalyvauju organizuojamuose seminaruose su įmonių darbuotojais.

Džiaugiuosi kartu su remonto darbininkais, kad remonto dirbtuvėse įrengta moderni šildymo sistema, kuri sumažino sąnaudas už šildymą. Aišku, reikėtų rasti lėšų atremontuoti vyrų ir moterų rūbines, pakeičiant persirengimo spinteles darbininkams ir įrengiant poilsio kambarį.

Rugsėjo 27 d. Valstybinė darbo inspekcija patikrinimo metu nurodė laikytis įstatymų dėl autobusų viršvalandžių ir kad nebūtų viršinama 48 val. per savaitę. Sutarta, kad skyrių vadovai ne tik privalės pateikti mėnesio grafikus, bet praeito mėnesio žiniaraščius pasirašytinai darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui.

Norėtųsi, kad darbuotojams būtų keliamas atlyginimas, bet ligi šiol Savivaldybės skolos bendrovei siekia daugiau kaip 21 mln. litų, bet šiuo metu darbuotojams atlyginimai mokami laiku. Pradėjus derybas su bendrovės vadovybe dėl kolektyvinės sutarties projekto, teiksime Direktoriui  konferencijos nutarimus siūlant ieškoti galimybių pakelti atlyginimus bendrovės darbuotojams nuo 2013 m. vasario 1 dienos.

Šiuo metu vidutinis autobusų vairuotojų darbo užmokestis yra 2.590,00 Lt, darbininkų 2.320,00 Lt ir bendrovės darbuotojų darbo užmokestis siekia 2.300,00 litų. Bendras darbuotojų atlyginimų vidurkis sudaro 2.392,00 litų. Tai daug ar mažai spręskite patys, lyginant su kitų Savivaldybių įmonių darbuotojų atlyginimais.

Darbuotojų profesinė sąjunga raštu kreipėsi į Generalinį direktorių ir nesutiko mažinti darbuotojams atlyginimų ir kategoriškai pasisakė dėl budinčiųjų autobusų panaikinimo, kadangi tai yra socialinė paslauga autobusų vairuotojams atvykti ir išvykti iš darbo.

Nuo 2013 metų sausio 1 d. įsigalios nauja tvarka dėl Darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir artimiausiu laiku Vyriausybė patvirtins nuostatus. 2012 m. gruodžio 1 d. sudaryti ginčų komisijos narių darbuotojų ir darbdavių atstovų sąrašai ir pateikti LR vyriausiajam valstybiniam inspektoriui. Malonu tai, kad nuo darbuotojų profesinės sąjungos darbuotojų atstovui Kauno regionui įtraukti pirmininko pavaduotojas Mindaugas Klimašauskas ir komiteto narys Olegas Borovkovas.

Spalio 30 d. Vilniuje buvo organizuotas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro seminaras. Seminaro tema: „Moterų – lyderių veiklos įtaka šalies progresui“. Dalyvavo iš Lietuvos miestų organizacijų – profesinių sąjungų moterų komiteto pirmininkės. Kaunui atstovavo UAB „Kauno autobusai“ Moterų tarybos pirmininkė Irena Dzimidavičienė.

Lapkričio 16 d. įvyko 23-oji ataskaitinė konferencija, kurios metu išrenkamas profsąjungos pirmininkas, komiteto ir komisijų nariai. Konferencijos delegatai patvirtina 2013 metų veiklos programos projektą. Konferencijoje dalyvavo: Seimo narys Rytas Kupčinskas, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras.

Gruodžio 12 d. įvyko LPSK Moterų centro seminaras, kuriame aptarta nauja „pensijų skaičiavimo tvarkos trūkumai ir privalumai“. Seminare Vilniuje dalyvavo darbuotojų profesinės sąjungos Moterų tarybos pirmininkė Irena Dzimidavičienė.

Gruodžio 14 d. įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas, kurio metu išrenkamas pirmininkas ir 6 pavaduotojai. Forumo susirinkime dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Gruodžio 28 d. vadovaujantis darbuotojų profesinės sąjungos konferencijos nutarimu Nr.4 ir Vyriausybės nutarimu, įvyko derybos dėl atlyginimų pakėlimo. Remonto darbininkams pakeltas 10% valandinis tarifinis atlyginimas. Kitiems darbuotojams indeksuotas atlyginimas, vadovaujantis Vyriausybės nutarimu.

2013 metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja Darbo ginčų nagrinėjimo tvarka ir artimiausiu laiku Vyriausybė patvirtino nuostatus. 2012 m. gruodžio 1 d. sudaryti ginčų komisijos narių darbuotojų ir darbdavių atstovų sąrašai ir pateikti LR vyriausiajam valstybiniam inspektoriui. Malonu tai, kad nuo darbuotojų profesinės sąjungos darbuotojų atstovui Kauno regionui įtraukti pirmininko pavaduotojas Mindaugas Klimašauskas ir komiteto narys Olegas Borovkovas.

Sausio 8 d. įvyko autobusų vairuotojų susirinkimas dėl autobusų vairuotojų darbo ir poilsio plano sudarymo, jo laikymosi ir autobusų priskyrimo. Susirinkime dalyvavo direktorius Rimas Stankaitis.

Sausio 11 d. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis priėmė atvykusią Lenkijos Bialostoko „Solidarnošč“ delegaciją bendrovėje. Aptartos socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo perspektyvos. Vėliau lenkų Bialostoko „Solidarnošč“ delegacija apžiūrėjo „Kauno autobusai“ teritoriją ir susipažino su eksploatuojamų autobusų technine baze.

Sausio mėn. 17 d. įvyko pirmasis Darbo grupės posėdis ruošiant naują kolektyvinės sutarties projektą vadovaujantis Darbo kodekso 62 str.

Sausio 23 d. darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas susitiko su Kauno miesto savivaldybės vicemeru Vasiliju Popovu. Susitikimo metu buvo aptarta priimta viešojo transporto strategija. Pasikeista nuomonėmis svarstant Kauno miesto biudžetą 2013 metams. Šiuo metu Kauno miesto savivaldybė sausio 21 d., vadovaujantis pasirašyta paslaugų sutartimi viešojo transporto įmonėms yra skolinga 39 mln.litų.

Vasario mėn. 28 d. įvyko paskutinės komisijos derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties projekto ruošimo ir sutarta susitikti su bendrovės vadovybe aptariant kolektyvinės sutarties projektą.

Kovo 8-tąją darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir pavaduotojas su Tarptautine moters diena sveikino visas bendrovės moteris. Dalyvavo renginyje Seimo narys Rytas Kupčinskas, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas ir teisininkė Jovita Jančiauskienė, valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

Kovo mėn. 20 d. įvyko Kolektyvinės sutarties projekto derybos su vadovybe ir nutarta balandžio 3 d. sušaukti darbuotojų konferenciją teikiant kolektyvinės sutarties projektą svarstymui.

Balandžio mėn. 3 d. įvyko darbuotojų konferencija, kurios metu bendrovės darbuotojų konferencijos delegatai pritarė paruoštam kolektyvinės sutarties projektui. Išsirinko 3 metams atviru balsavimu Darbų saugos ir sveikatos komitetą. Įpareigojo šalis pasirašyti naują kolektyvinę sutartį.

Balandžio 5 d., vadovaujantis Darbo kodekso 62 str. 4 punktu ir dalyvaujant: Seimo nariui Rytui Kupčinskui, bendrovės valdybos pirmininkui Jonui Koryznai, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariui Vygantui Gudėnui, Generaliniam direktoriui Mindaugui Grigeliui, technikos direktoriui Kęstučiui Derliūnui, ekonomikos ir finansų direktorei Editai Gudišauskienei, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui, pirmininko pavaduotojui Mindaugui Klimašauskui, šalys pasirašė kolektyvinę sutartį. Generaliniam direktoriui ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui pasirašius kolektyvinę sutartį, šalys prisiėmė įsipareigojimus ir toliau bendradarbiauti sprendžiant bendrovės ir darbuotojų problemas. Kolektyvinė sutartis galios 3 metus bendrovės darbuotojams.

Gegužės 3 d. įvyko vyrų rūbinės atidarymas, kurią suremontavo UAB „Kauno autobusai“ vadovybės sprendimu ir pritarus bendrovės valdybai. Atidaryme dalyvavo ir valdybos pirmininkas Jonas Koryzna.

Gegužės mėn. 14 d. pasirašyta nuomos sutartis su poilsio namais „Elektronas“ Šventojoje, kuriuose pagal pateiktą pamainų grafiką ilsėjosi 190 darbuotojų ir jų šeimos narių.

Gegužės mėn. 29 – birželio mėn. 1 d. vadovaujantis pasirašyta socialinio dialogo sutartimi Lietuvos įmonių darbuotojai lankėsi Latvijoje, kurioje susipažino su profesinių sąjungų veikla.

Birželio mėn. 7 d. įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas Klaipėdoje. Forumo susirinkime dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas atsistatydino iš Forumo pirmininko pavaduotojų  ir Tarybos narių nuo birželio mėnesio.

Birželio 17-21 dienomis Palangoje LPSK jaunimo asociacija bendradarbiaudama su Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacija Visa europinio regiono taryba (ITUC PERC) ir Friedricho Eberto fondu organizavo vasaros stovyklą. Pagrindinė šių metų seminarų tema – jaunimo nedarbas ir profesinių sąjungų įsitraukimas sprendžiant problemas. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos seminare dalyvavo Jaunimo komiteto pirmininkas Vilius Žukauskas.

Rugpjūčio mėn. 22-24 d. įvyko LPSK Moterų centro seminaras Palangoje. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos seminare dalyvavo Moterų tarybos pirmininkė Irena Dzimidavičienė.

Rugsėjo mėn. 5-6 d. įvyko Baltijos šalių transporto profsąjungų susitikimas Estijoje Saaremos saloje. Aptartas transporto profesinių sąjungų socialinis dialogas su darbdaviais ir pasikeista nuomonėmis. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos dalyvavo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Sutarta su Estijos transporto šakos pirmininku Jaan Hendrik Toomel apsilankyti Talino autobusų parke ir susipažinti su įmonės veikla apjungus autobusų, troleibusų ir tramvajaus parkus.

Rugsėjo mėn. 16 d. pristatytas elektrinis autobusas. Pristatyme dalyvavo: Seimo narys Rytas Kupčinskas, valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, bendrovės vadovybė, kurie susipažino su elektrinio autobuso konstrukcija. Elektriniai autobusai turi didžiules perspektyvas vien dėl to, jog tai yra ekologiška transporto priemonė, neteršianti aplinkos ir ateities prioritetas prieš esamą ekologišką kursuojantį troleibusą.

Rugsėjo mėn. 19-22 d. įvyko susitikimas su Islandijos valstybės ir savivaldybių tarnautojų Federacija. Aptarta ir pasikeista nuomonėmis dėl socialinio dialogo, darbo sąlygų ir ekonominės padėties. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos susitikime Islandijoje dalyvavo profsąjungos  pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas.

Rugsėjo mėn. 26 d.  įvyko Darbuotojų profesinės sąjungos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo Generalinis direktorius ir technikos direktoriaus pavaduotojas. Susirinkime išrinkti delegatai į profesinės sąjungos ataskaitinę konferenciją lapkričio 22 d. Susirinkimo metu buvo aptarta dėl kolektyvinių derybų ir suminės darbo laiko apskaitos taikymo  bendrovės darbuotojams.

Spalio mėn. 29 d. dalyvaujant Kauno miesto Merui Andriui Kupčinskui, Valstybinės darbo inspekcijos vyr. inspektoriui Aleksandrui Riabčinskij, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariui Vygantui Gudėnui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Remigijui Skilandžiui, AB „Autrolis“ Generaliniam direktoriui Nagliui Simanavičiui, UAB „Kauno autobusai“ Generaliniam direktoriui Mindaugui Grigeliui, Finansų ir ekonomikos direktorei Editai Gudišauskienei, technikos direktoriui Kęstučiui Derliūnui, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui, pirmininko pavaduotojui Mindaugui Klimašauskui ir bendrovės darbuotojams iškilmingai buvo atidarytos suremontuotos remonto dirbtuvės.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kartu su Lietuvos pramoninkų konfederacija, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Socialinio dialogo stiprinimas susisiekimo sektoriuje VP1.1-SADM-02-K-01-006“, lapkričio 19-21 dienomis Danijos profsąjungos kvietimu Lietuvos delegacija lankėsi Kopenhagoje. Iš Lietuvos vyko: Lietuvos geležinkelininkų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos pašto personalo skyriaus vadovė Viktorija Gružauskienė ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovė Dovilė Baškytė. Susitikimo metu susipažinome su Danijos pašto įmone. Pasitiko Danijos darbuotojų federacijos 3F konsultantas Mads Lund. Po to įvyko susitikimas 3F būstinėje. Danijoje profsąjungos įsikūrė 1930 metais. 3F – tai didžiausias profesinių sąjungų susivienijimas Danijoje (jam priklauso 362 588 nariai). 3F būstinėje dirba 2000 darbuotojų. Profsąjungos metinis biudžetas yra 100 mln. eurų. 3F yra įkurtas streikų fondas, kuris siekia 200 mln. eurų. Bedarbystės fondui nuo gaunamo atlyginimo darbuotojui išskaičiuojama 8% mokesčio ir darbuotojui praradus darbą 3F 2 metus gali mokėti 2400 eurų bedarbio pašalpą. 3F įkūrė išankstinį pensijinį fondą ir darbuotojui pageidaujant iš jo atlyginimo išskaičiuojama 4% mokesčio į pensijinį fondą.

Lapkričio 22 d. įvyko darbuotojų profesinė sąjungos ataskaitinė konferencija, kurios metu išklausytas profsąjungos pirmininko pranešimas, papildyti profesinės sąjungos įstatai, įkurta nevalstybinė darbo inspekcija ir papildyta profsąjungos komiteto ir komisijos narių sudėtis. Konferencijoje iš 31 delegato dalyvavo 27. Konferencijoje dalyvavo kviesti svečiai: Kauno miesto savivaldybės Miesto ūkio departamento Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras, Kauno miesto tarybos narys Vygantas Gudėnas, UAB „Kauno autobusai“ valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, UAB „Kauno autobusai“ Technikos direktorius Kęstutis Derliūnas ir kiti.

Gruodžio mėn. 2 d. įvyko susitikimas su Prancūzijos generaline darbo jėgos darbuotojų Federacijos profsąjungų atstovais Paryžiuje. Iš Lietuvos delegacijos dalyvavo: UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis; UAB „Kauno energetikos remontas“ darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Donatas Zakaryza; UAB „Kauno energetikos remontas“ darbdavio atstovai: Rūta Babianskienė, Greta Kunickė; UAB „Evekas“ darbdavio atstovai; Rasa Komskienė, Rita Šileikaitė. Iš Prancūzijos Generalinės darbo jėgos darbuotojų Federacijos dalyvavo: ekonomikos mokslų daktaras konsultantas ES sektoriuje Sebastien Dupuch, nacionalinis techninis patarėjas mokymams Laurence Martin, FO federalinis sekretorius Marie-Josee Millan ir atsakinga už tarptautinę veiklą Alexia Levesque. Po įvykusio delegacijų prisistatymo, kuris vyko Prancūzijos generalinės darbo jėgos darbuotojų Federacijos ofise Paryžiuje FO papasakojo apie profesinės sąjungos veiklą. FO įkurta 1949 metais, tai yra buvusi Prancūzijos profesinių sąjungų konfederacija ir 1984 metais įkurta FO (generalinės darbo jėgos darbuotojų Federacija) vienijanti 26% Prancūzijos profesinių sąjungų. Federacija vadovaujasi patvirtintais įstatais ir atsiriboja nuo politinių partijų ir religijų bendruomenių. Pagrindinė generalinės darbo jėgos darbuotojų Federacijos funkcija – padėti susitarti Prancūzijos profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms sudarant kolektyvinius susitarimus ir kolektyvines sutartys. Sudarius kolektyvines sutartis jos galioja visiems įmonių darbuotojams nepriklausomai nuo profsąjungos narystės. Vienas iš darbdavių organizacijų kriterijų pripažįstant profesines sąjungas – jose turi būti ne mažiau kaip 250 narių vedant derybas su darbdaviu dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo. Norint profesinėms sąjungoms atstovauti Tarptautiniu lygiu turi būti ne mažiau 10% profsąjungos narių įmonėje. Prancūzijoje sudaromos sutartys: nacionaliniu, šakinių, teritorinių ir įmonės lygiu.

Sausio 28-30 d. įvyko Tarptautinis seminaras darbuotojų atstovams Vienoje. Seminaro metu aptarta ETUC ir ETUI patirtys iš tarptautinio bendradarbiavimo, darbuotojų reprezentavimo ES sistema skirtumai ir panašumai. Vyko diskusijos ir užduotys grupėse taikant Europos parlamento Tarybos direktyvą 2009/38/EB ir aptarta nacionalinė ir Europos parama skirta EWC ir diskusijos su EWC EFFAT koordinatoriumi. Tarptautiniame seminare dalyvavo: Slovėnijos darbuotojų ir EDT atstovai: Prunc Boska, Waliner Sebastian, Vida Marijana, Tomaz Boltin, Anglijos EDT darbuotojų atstovai: Steve Philips, John Price, Stephens Clive, Tracey Wainwriringht, Lietuvos ETD ir darbuotojų atstovai: Arūnas Vilčinskas, Wilhelmas Čekuolis, Gintautas Indilas, Bronius Bučelis, Eduard Kalchenko, Žydrūnas Mineikis, Latvijos EDT atstovė Evita Kalmanė, Austrijos ETD ir darbuotojų atstovai: Boska Prunc, Sebastian Walner, Michael Boeck, Martin Culver, Wolfgang Greif, Paul Hofer, Belgijos ETUI koordinatoriai: Bruno Demaitre, Enrico Somaglia, Romek Jagonskij,Vokietijos koordinatorė Undine Memmler.

Vasario 7 d. įvyko UAB „Kauno autobusai“ 80-čio minėjimas remonto dirbtuvių ceche. Minėjime dalyvavo: Kauno miesto Meras Andrius Kupčinskas, Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, technikos direktorius Kęstutis, ekonomikos ir finansų direktorė Edita Gudišauskienė, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Autrolis“ Generalinis direktorius Naglis Simanavičius ir daugiau kaip 200 bendrovės darbuotojų. Renginį vedė Vilius Kaminskas, kuris priminė autobusų parko istoriją ir pasidžiaugė, kad visi autobusų vairuotojai ankstyvą rytą išvažiuojantieji į reisus buvo pavaišinti tortu, ant kurio puikavosi užrašas „80 metų keliaujame kartu“. Įmonės istorija prasidėjo 1934 metais savivaldybės vadovams pasirašius sprendimą Nr. 444. Minint Kauno autobusų pako įsikūrimo 80-metį įteikti Tarptautinės kelių transporto asociacijos IRU apdovanojimai mūsų vairuotojams , kurie to nusipelnė. Už ilgametį darbą ir keliones be avarijų, nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių, autobusų vairuotojams Romualdui Jakui ir Nikalajui Rečkovui įteikti Tarptautinės kelių transporto sąjungos padėkos raštai. Kalbėjo Seimo narys Rytas Kupčinskas , kuris pasveikinęs kolektyvą įteikė Direktoriui atminimo dovaną.

Vasario 11 d. įvyko kolektyvinės derybos su bendrovės vadovybe, bet dėl autobusų vairuotojų atlyginimų pakėlimo sprendimas buvo nepriimtas. Sutarta svarstant autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo užmokestį po bendrovių sujungimo sulyginti vairuotojų darbo užmokestį.

Vasario 12 d. įvyko bendrovės darbuotojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo: UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, Finansų ir ekonomikos direktorė Edita Gudišauskienė, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Autrolis“ Generalinis direktorius Naglis Simanavičius ir apie 150 bendrovės darbuotojų. Susirinkime bendrovės darbuotojai buvo supažindinti, kaip vyks UAB „Autrolis“ prijungimas prie UAB „Kauno autobusai“. UAB „Kauno autobusai“ dirba 514 darbuotojų, darbininkų – 435. Transporto priemonių –203 vnt. ir pervežama 40 mln. keleivių per metus. Gaunama 54 mln. litų pajamų. Prijungus UAB „Autrolis“ prie UAB „Kauno autobusai“ bendrovėje dirbs 1034 darbuotojų ir metinė apyvarta gali siekti apie 100 mln. litų. Baigus prijungimo procesą turėtų darbuotojams pagerėti darbo sąlygos ir būtų modernizuoti pagrindinių veiklų procesai, efektyvesnis įmonių valdymas ir kokybiškesnės viešojo transporto paslaugos Kauno mieste. Direktoriaus nuomone, išnyktų konkurencija tarp vežėjų ir lanksčiau galima būtų išnaudoti viešojo transporto paslaugas keleiviams. Šiuo metu veikia sudarytos Darbo grupės, kurios darbą turėtų baigti vasario mėnesio pabaigoje ir po to bus teikiama bendrovės valdybai valdymo struktūra ir ją patvirtinus dirbsime pagal patvirtintą valdymo struktūrą. Darbuotojų skaičius nemažės ir darbuotojai nebus atleidžiami. Pervedant darbuotojus išliks esamos darbo sąlygos, esama darbo užmokesčio sistema ir darbo stažas bei sukauptos atostogos. Baigiant Generalinis direktorius siūlė, jei turi, darbuotojai gali teikti pasiūlymus, nes kiekvienas darbuotojas gali prisidėti prie kuriamos aplinkos.

Kovo mėn. 4 d. „Metropolio“ konferencijų salėje įvyko profesinių sąjungų lyderių susitikimas. Dalyvavo: Lietuvos profesinių sąjungų lyderiai. Susitikimo metu siekiama užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir aptarti iškylančias problemas randant efektyvius galimus sprendimo būdus. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas minėjo, kad profesinės sąjungos Lietuvoje surenka 14 mln. Litų, bet daugiausia šios lėšos panaudojamos pašalpoms ar išvykoms organizuoti. Šiuo metu ruošiamas Kolektyvini ginčų įstatymas, kuriame daugiau teisių bus suteikta profesinėms sąjungoms organizuojant streikus. Be to, ruošiamos įstatymo pataisos įtraukiant į kolektyvines sutartis solidarumo mokestį, kurį privalės mokėti darbdaviai profesinėms sąjungoms pasirašius kolektyvines sutartis. Ne kartą esu pasisakęs, kad reikia susitikti profesinėms sąjungoms ir diskutuoti bei rasti sprendimų būdus ir dėl to pasisakau, kad tokie susitikimai vyktų ateityje. Aišku, reikėtų parinkti konkrečias temas aptariant profesinių sąjungų susitikimuose. Vienbalsiai pritarta, kad profesinių sąjungų vadovai turi apžvelgti ir įvertinti nutiestą kelią ir pasiruošti naujiems iššūkiams. Siekiamybė, kad ateityje daugiau profesinių sąjungų atstovų prisijungtų ir sudalyvautų tokio pobūdžio konferencijoje. Apskrito stalo diskusijos turėtų tapti gražia ilgalaike tradicija.

Kovo mėn. 7 d. bendrovėje įvyko Tarptautinės moters dienos minėjimas. Dalyvavo: Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Vygantas Gudėnas, Valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir daugiau kaip 50 moterų. Įžanginiu žodžiu darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino visas moteris su Tarptautine moters diena ir palinkėjo pasisekimo asmeniniame gyvenime, šeimyninės laimės ir lūkesčių išsipildymo.

Kovo mėn. 15 d. buvo organizuota kelionė į Vilnių, aplankant Trakų pilį, Katedros rūsius ir Valdovų rūmus. Kelionių organizatoriaus „Guliverio kelionės” ekskursijos vadovė papasakojo apie Lietuvos istoriją. Vakare darbuotojai ir jų šeimos nariai lankėsi Vilniaus Vichy vandens ir pramogų parke.

Kovo 24 d. darbuotojų profesinės sąjungos komiteto iniciatyva įvyko susitikimas su Generaliniu direktoriumi Nagliu Simonavičiumi, kuris buvo išrinktas bendrovės valdybos sprendimu kovo 13 d. pritarus valdybai. Buvo kalbama apie vairuotojų darbo užmokestį ir aptarta situacija dėl kolektyvinių derybų prijungus UAB „Autrolis“ nuo balandžio 1 d. Generalinis direktorius N.Simonavičius paminėjo, kad dėl reorganizacijos informacija buvo viešai paskelbta tiek spaudoje, tiek patalpinta abiejų įmonių tinklalapiuose. Numatoma, kad teisinis sujungimas įvyks balandžio 1 d. ir tada jau bus teikiama nauja bendrovės valdymo struktūra ir darbo užmokesčio politika įmonės valdybai. Susitikimo metu buvo nutarta, kadbalandžio 9 d. Generalinis direktorius bus pristatytas įmonės darbuotojams.

Pagal UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos prašymą 2014 m. balandžio 9 d. eismo saugumo klasėje įvyko darbuotojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo: valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, Generalinis direktorius Naglis Simanavičius, technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, ekonomikos ir finansų direktorė Edita Gudišauskienė, technikos direktoriaus pavaduotojas Rimas Stankaitis, bedrovės administracijos vadovai, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, LPS „Solidarumas“ profsąjungos atstovai ir 160 bendrovės darbuotojų. Pasisakė bendrovės valdybos pirmininkas Jonas Koryzna ir Generalinis direktorius Naglis Simanavičius pristatė reorganizacijos planą darbuotojams. Direktorius teigė, kad linkęs bendrauti su visais bendrovės darbuotojais. Darbuotojai turi jaustis šios įmonės šeimininkais bei savininkais. Balandžio 1 d. prijungus UAB „Autrolis“ prie UAB „Kauno autobusai‘ esame viena darni komanda ir viena bendrovė. Turime gerai jaustis ir vykdyti pavestas užduotis pagal turimas pareigas. Vairuotojams turime sudaryti normalias darbo sąlygas, atsižvelgiant į jų keliamas problemas. Direktorius pasiūlė, jei yra pasiūlymų gali kiekvienas darbuotojas kreiptis raštu ir bendrovės vadovybė apsvarstys pastabas. Aišku nesitikėkite greitų pokyčių užbaigė Generalinis direktorius.

2014 m. balandžio 16 d. Vilniuje įvyko seminaras „Lyčių lygybė-pelninga investicija”. Jame dalyvavo atstovai iš nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės, darbdavių, švietimų įstaigų ir profsąjungų. Seminare dalyvavo Moterų tarybos pirmininkė Rėda Varankienė. Seminaro metu moterys analizavo Lietuvos, Europos sąjungos ir kitų šalių tarptautinius teisės aktus. Aptarta situacija šalyje, savivaldybėse, valstybinėse institucijose.

2014 m. gegužės 9 d. vadovaujantis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos įstatais Vilniuje Karolinos viešbutyje įvyko LPSK V-tasis suvažiavimas. Jo metu aptarta pastarųjų ketverių metų LPSK veikla, patvirtinti suvažiavimo dokumentai, išklausyti Lietuvos ir užsienio svečių bei kolegų sveikinimai, 4 metų kadencijai išrinktas LPSK pirmininku Artūras Černiauskas ir Generalinė sekretorė Janina Matuizienė. Svečių pasisakymuose kalbėjo Seimo pirmininkės pavaduotojas Algirdas Sysas, Seimo pirmininkės pavaduotojas Vidas Gedvilas, LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, LR teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Frydricho Eberto fondo vadovė Jolanta Steikūnaitė, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makaravičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė, kurie pasveikino LPSK V-tojo suvažiavimo dalyvius. Linkėjo, kad Lietuvoje veikiančios profsąjungos apsijungtų į vieną profesinių sąjungų centrą atstovaujant ir ginant darbuotojų interesus.

2014 m. gegužės 30 d. Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininko Petro Bekėžos kvietimu darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir vicepirmininkas Mindaugas Klimašauskas dalyvavo Lietuvos Jūrininkų sąjungos atkūrimo 25-mečio minėjime, kuris įvyko Klaipėdoje „Old Port Hotel“ patalpose. Dalyvavo apie 100 dalyvių iš Seimo, Vyriausybės, Klaipėdos savivaldybės, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, Kaliningrado, Latvijos, Estijos jūrininkų profesinių sąjungų atstovai, Klaipėdos Jūrininkų ir pagrindinių mokyklų vadovai, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės vadovas, Klaipėdos uosto Direkcijos vadovai, Jūrininkų sąjungos veteranų atstovai ir kitų organizacijų dalyviai.

2014 m. birželio mėn. 6 d. įvyko susitikimas dėl viešojo transporto užtikrinimo Kauno mieste. Dalyvavo: Seimo narys Rytas Kupčinskas, Savivaldybės tarybos nariai: Vygantas Gudėnas, Edita Gudišauskienė, Generalinis direktorius Naglis Simanavičius, technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, darbuotojų profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir vicepirmininkas Mindaugas Klimašauskas. 2014 m. gegužės 2 d. laimėjus konkursą UAB „Kautra“ ir Savivaldybė įsakymu Nr. A-3089 pasirašyta tipinė sutartis su bendrove „Kautra“ 5 metams. Tipinę sutartį ruošė Transporto skyrius ir sutartyje Savivaldybė pritaria, kad mikroautobusuose būtų įrengta informacinė sistema į Kauno viešojo transporto sistemą, įrengta mikroautobusuose GSM, GPRS ir EDGE ryšio sistemos. Be to, buvo siūloma nuo 2015 metų įrengti bendrą elektroninį bilietą viešajame transporte. Susidarė įspūdis, kad mikroautobusų maršrutai dubliuoja autobusų ir troleibusų maršrutus apie 75%. Dalyvių nuomone, konkursas buvo pritaikytas UAB „Kautra“. Tai gresia UAB „Kauno autobusai“ sunaikinimui arba numatomai privatizacijai. Dėl to, susitikimo metu nuspręsta informuoti Kauno miesto Merą, kad pažeistas viešasis interesas, kadangi daugelis keleivių aptarnaujama su lengvata Kauno mieste. Nuspręsta išsiaiškinti priežastis.

2014 m. liepos 11 d. įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas Klaipėdoje. Forumo susirinkime išklausyta pirmininko Jonas Petraška apie planuojamą rugpjūčio 10-16 ITF kongresą  Bulgarijoje. Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis pasiūlė priimti kreipimąsi į Kauno miesto savivaldybės merą Andrių Kupčinską dėl UAB „Kautra“ integracijos į Kauno visuomeninį transportą. Priimtas sprendimas kviesti narius mobilizuotai sekti informaciją DK pakeitimo klausimu, atsiradus projektui juos analizuoti aptarti su nariais ir visuomene, teikti pastabas ir siūlymus.

2014 m. liepos 11 d. Kauno rotušės aikštėje visuomenei pristatyti nauji ekologiški miesto autobusai, įsigyti iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Penkiolika autobusų nuo rugpjūčio mėnesio pradės vežioti Kauno gyventojus ir svečius.

2014 m. liepos mėn. 21 d. profsąjungos komiteto posėdyje dalyvauja naujai paskirtas Generalinis direktorius Kęstutis Derliūnas Posėdyje aptarti autobusų ir troleibusų vairuotojų atlyginimų dydžiai po įvykusios bendrovės reorganizacijos ir patvirtinta nauja darbo apmokėjimo sistema, kuri įsigaliojo nuo birželio 1 dienos. Vertinant tai, kad birželio mėnesį vidutiniškai vairuotojai išdirbo 158 val. ir, lyginant birželio mėnesio vairuotojų atlyginimų vidurkius su gegužės mėnesiu, atlyginimai nesumažėjo, bet priešingai taikant naują darbo apmokėjimo sistemą vidutiniškai troleibusų vairuotojų atlyginimai pakilo 0,9% ir autobusų vairuotojų 4,7% neskaičiuojant dirbtų naktinių ir viršvalandinių darbo valandų. Generalinis direktorius akcentavo esamą bendrovės finansinę padėtį ir numatomas perspektyvas atnaujinant autobusų parką.

2014 m. rugpjūčio 18 d. Generalinis direktorius Kęstutis Derliūnas ir darbuotojų profsąjungos pirmininkas pasirašo kolektyvinės sutarties priedus. Be to sutarta, kad kiekvienam padalinio vadovui bus įteikti kolektyvinės sutarties priedai ir bus supažindinti bendrovės darbuotojai. Nuspręsta, kad artimiausiu laiku bus svarstoma galimybė sudaryti Darbo grupę ir peržiūrėti galiojančią kolektyvinę sutartį, kuri dar 2 metus galioja bendrovės darbuotojams.

2014 m. rugpjūčio 21-22 d. įvyko Baltijos šalių transportininkų profsąjungų atstovų susitikimas Ventspilyje. Dalyvavo: Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Jonas Petraška, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ komiteto narys Saulius Krisiūnas, Lietuvos profesinių sąjungų Federacijos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknys, Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas Jurij Kalninš, teisininkas Janis Pumpin, Aivars Berzins ,Air Baltic profsąjungos pirmininkas Janis Loberts ir Kanados tolimųjų reisų vairuotojas Dzintars Gertmanas, Estijos transporto profsąjungų pirmininkas Jaan Hendrik Toomel, teisininkas Edvinas Krieviņš ir kiti transportininkų sekcijos atstovai. Darbotvarkėje aptarta situacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje transporto sektoriuje. Analizuotas bendradarbiavimas su aviacijos sektoriumi ir įstatymų laikymąsi. Aptarta dėl vietinio susisiekimo privačiųjų transporto bendrovių integracijos. Išklausyta nuomonė dėl įvykusio ITF kongreso Bulgarijoje.

2014 m. spalio 3 d. įvyko darbuotojų profesinės sąjungos 25-toji ataskaitinė konferencija. Dalyvavo 28 konferencijos delegatai iš 31 konferencijos delegatų Konferencijos svečiai: Kauno miesto Meras Andrius Kupčinskas, LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės Miesto ūkio departamento Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras, LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, UAB „Kauno autobusai“ valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Kęstutis Derliūnas. Išklausytas profsąjungos pirmininko 2014 metų pranešimas, revizinės komisijos pirmininkės ataskaita, papildyta komiteto ir komisijų narių sudėtis ir priimta 2015 metų veiklos programa, patvirtinti komiteto ir komisijų nuostatai. Konferencijos metu pasisakė delegatai ir svečiai.

2014 m. lapkričio 20 d. profsąjungos pirmininkas dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profsąjungos Federacijos VII suvažiavime. Suvažiavime dalyvavo: LR Susisekimo viceministras Saulius Girdauskas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas, Generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, Krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniukštienė, Tarptautinės geležinkelininkų ir transporto statybininkų konfederacijos generalinis sekretorius Genadij Kosolop, Baltarusijos geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimir Ring, Estijos geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas Oleg Čubarov. Suvažiavime išklausyta LGPF pirmininko veiklos ataskaita, LGPF revizijos komisijos ataskaita. Pasisakė delegatai ir svečiai. 5 metų kadencijai išrinktas pirmininku Vilius Ligeika ir pirmininko pavaduotojas Valerijųs Cigankovas.  Patvirtinti įstatai ir priimtos suvažiavimo rezoliucijos.

2014 m. gruodžio 1 d. įvyko LPSK Moterų centro ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Sveikinimo žodį tarė Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė bei LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, kuri padėkojo moterims už darbą ir įteikė padėkos raštus. Konferencijoje dalyvavo LPSK Šakinių organizacijų atstovės. Nuo UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos dalyvavo pirmininko pavaduotoja Jolanta Vaitkevičiutė. LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė įteikė apdovanojimus už sunku darbą ir pasiektus rezultatus LPSK MC pirmininkei Irenai Petraitienei ir jos pavaduotojoms: Nijolei Latauskienei, Reginai Vingrienei, Daivai Atmanavičienei. Naujieji moterų ir vyrų lygių galimybių programos prioritetai, taikymo sritys. Vanda Juršienėnė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja. Konferencijoje diskutuota apie Moterų ir vyrų lygybę. Rinkimuose į nauja LPSK MC valdybą keturių metų kadencijai 2015-2019 m. išrinkta pirmininkė Irena Petraitienė, pavaduotojos: Nijolė Latauskienė, Regina Vingrienė ir Daiva Atmanavičienė

2015 m. vasario mėn. 11 d. pasirašyti kolektyvinės sutarties papildymai. Dėl Kolektyvinės sutarties papildymo naujais punktais atitinkamai pakeisti Kolektyvinės sutarties pastraipų numeraciją (papildžius Kolektyvinę sutartį 12 punktu atitinkamai sekančių dalių numeracijas keisti į 13, 14, 15 ir t.t.). Toliau laikyti, kad Kolektyvinė sutartis papildyta 63 ir 107 punktais ir atlikti 20, 22, 45, 47, 48, 50.1, 54, 75, 88, 93, 94, 96, 103, 110, 112 ir 124 punktų pakeitimai. Kolektyvinės sutarties nauja redakcija įsigaliojo nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos. Patvirtinti, kad jokie kiti Kolektyvinės sutarties pakeitimai, išskyrus tiesiogiai nurodytus šiame Susitarime nėra daromi ir galioja toliau visa apimtimi visiems Bendrovės darbuotojams. Kolektyvinės sutarties pakeitimai galios iki 2016 m. balandžio 5 d. visiems bendrovės darbuotojams.

2015 m. vasario 20 d. Savivaldybės didžiojoje salėje įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis. Dalyvavo 62 iš 76 narių, tai sudarė 82% Tarybos narių ir dėl to vadovaujantis įstatais, posėdis teisėtas. Išklausyta: Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko sveikinimo žodis, 2014 gegužės–gruodžio mėn. LPSK veiklos ataskaita, LPSK moterų centro veiklos ataskaita, LPSK Jaunimo veiklos ataskaita, Vyko diskusijos ir pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Išklausyta Kontrolės komisijos ataskaita ir patvirtinta LPSK nario mokestis 2015 metams. Priimtos rezoliucijos dėl socialinio modelio.

2015 m. kovo 6 d. bendrovėje įvyko tradicinis Tarptautinės moters dienos minėjimas. Dalyvavo: Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai: Vygantas Gudėnas, Edita Gudišauskienė, Valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, Generalinis direktorius Kęstutis Derliūnas, darbuotojų profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Romualdas Jasmantas, keleivių vežimo tarnybos vadovas Rimas Stankaitis ir 78 bendrovės moterys. Generalinis direktorius Kęstutis Derliūnas pasveikino bendrovės moteris su Tarptautine moters diena, linkėdamas gerų pasiekimų, tolerancijos pervežant miesto keleivius. Valdybos pirmininkas Jonas Koryzna nuoširdžiai pasveikino moteris su viltimi, kad jų darbas reikalauja ypatingo dėmesio. Savivaldybės Tarybos narys Vygantas Gudėnas Kauno miesto Mero vardu pasveikino moteris su šia pavasario švente ir kovo 11-tosios proga įteikė kiekvienai pakvietimus į Kauno žalgirio arenos renginį minint Valstybės atkūrimo 25-metį. Vėliau moterims buvo įteiktos tulpės ir Akropolio dovanų čekis. Po įvykusio minėjimo moterys diskutavo su dalyvavusiais svečiais. Kovo 8-tąją 5.00 val. ryto Keleivių vežimo tarnybos vadovas Rimas Stankaitis kartu su bendrovės „Kauno autobusai“ darbuotojų profsąjungos pirmininku Broniu Bučeliu troleibusų vairuotojas pasveikino išvykstančias į maršrutus Kauno mieste ir kiekvienai jų įteikė po tulpės žiedą linkėdamas sėkmės pervežant miesto keleivius šią Tarptautinės moters dieną.

2015 m. balandžio 1 d. bendrovės darbuotojai paminėjo 1 metų laikotarpį po bendrovių sujungimo. Šiandieną minint UAB „Kauno autobusai“ prijungimo 1 metų sukaktį bendrovė turi naują vadovą. Prie bendrovės vairo vėl stojo ilgametis buvęs jos generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, kuris paskirtas bendrovės valdybos nutarimu kovo 28 d.

2015 m. balandžio 15 d. įvyko ataskaitinė LPSK Kauno regioninio centro ataskaitinė konferencija, kurios metu pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos A.Černiauskas. Išklausyta LPSK  KRC pirmininko R.Narbuto veiklos ataskaita už 2012-2014 ir patvirtinti naujos redakcijos įstatai.

2015 m. balandžio 8-29 dienomis įvyko kolektyvinės derybos dėl darbuotojų atlyginimo pakėlimo. Kolektyvinių derybų metu pateikėme ir siūlėme autobusų ir troleibusų vairuotojams darbo užmokestį pakelti 10%. Su mokesčiais bendrovei per metus kainuotų 790 tūkst. eurų, 8% – apie 632 tūkst. eurų, 6% – apie 474 tūkst. eurų. Šalys sutarė: nuo gegužės 1 d. pakelti transporto priėmėjams 12% dydžio motyvacinį fondą nuo darbo laiko normos ir suderinti nuostatus su darbuotojų profesinės sąjungos komitetu.

2015 m. balandžio 29 d. įvyko susitikimas su Savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku. Susitikimo metu aptarta viešojo transporto strategija 2015-2020 metais skiriant lėšas atnaujinti UAB „Kauno autobusai“ transporto priemones.

2015 m. gegužės 8 d. profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis dalyvaujant Kultūrinių renginių organizavimo pirmininkei Valentinai Bikauskienei ir referentei Jurgitai Dulinskienei pasirašė nuomos sutartį su poilsio namais „Elektronas“ pagal patvirtintą pamainų laiką. Profesinės sąjungos komitetas iš savo lėšų apmokėjo už baltą patalynę. Darbuotojai kartu su šeimos nariais birželio 25-28 d., liepos 23-26 d. ir rugpjūčio 20-23 d. ilsėjosi Šventojoje poilsio namuose ,,Elektronas“. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas darbuotojams nuvežti nuomojo dviejų aukštų autobusus, kurie darbuotojus nuvežė į poilsio namus. Tikimės, kad ir 2016 m., sudarant profsąjungos veiklos programą, darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariai turės progą vasaros metu ilsėtis Šventojoje. Tuo labiau nusiskundimų dėl poilsio organizavimo neturėjome ir dėl poilsio organizavimo Šventojoje bendrovės darbuotojų atsiliepimai buvo geri.

2015 m. gegužės mėn. 8 ir 11 d. įvyko darbuotojų profesinės sąjungos narių susirinkimas.

2015 m. gegužės 15 d. pasirašytas susitarimas dėl nuomos sutarties su poilsio namais Šventojoje. Vadovaujantis darbuotojų profesinės sąjungos veiklos programos 12.1 punktu, Profsąjungos komiteto nutarimu patvirtintas pamainų grafikas: birželio 25-28 d., liepos 23-26 d. ir rugpjūčio 20-23 dienomis, t.y. darbuotojai ir jų šeimos nariai, kurie dalyvavo organizuotoje apklausoje ilsėsis po 4 dienas Šventojoje poilsio namai „Elektronas“.

2015 m. gegužės mėn. 19 d. įvyko susitikimas su Moldavijos profesinių sąjungų konfederacija. Moldavijos delegaciją lydėjo LPSK Tarptautinė sekretorė Goda Neverauskaitė. Susitikime dalyvavo: Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Darbuotojų profesinės sąjungos Jaunimo komiteto pirmininkė Neringa Masalskytė UAB „Kauno autobusai‘ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Nacionalinės Moldovos profesinių sąjungų konfederacijos Ekonomikos ir socialinės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Sergiu Turcu, Moldavijos valstybinio universiteto psichologijos ir švietimo mokslo departamento filosofijos mokslų daktarė Valentina Bodrug Lungu.

2015 m. gegužės 29-31 d. vadovaujantis darbuotojų profesinės sąjungos programos 9.3 punktu gegužės mėnesį buvo planuojama trijų dienų kruizinė kelionė su nakvyne į Taliną-Švediją pagal pateiktą Kelionės organizatoriaus „Guliverio kelionės“ programą. Darbuotojų profesinės sąjungos ir jo šeimos nariui buvo planuojama orientacinė kaina 85 eurų, bendrovės darbuotojui ir jo šeimos nariui – 90 eurų. Taigi, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis susitarė dėl kelionės kainos, kuri buvo pateikta – 85 eurai. Profsąjungos komitetas nutarė darbuotojų profsąjungos ir jo šeimos nariui padengti 25 eurų sumą ir buvo nustatyta kelionės kaina 60 eurų.

2015 m. birželio 5, 6, 7 dienomis vyko tarptautinis profesinių sąjungų jaunimo seminaras Rygoje tema „Stiprinti profesinių sąjungų jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus Europos ir nacionaliniu lygmeniu“. Dalyvavo: Profesinių sąjungų lyderiai iš Ispanijos, Belgijos, Italijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos, Lietuvos, Estijos ir Latvijos, dalinosi savo patirtimi ir aptarinėjo jaunimo dalyvavimo galimybes profesinių sąjungų judėjimo, užimtumo ir tarptautinio bendradarbiavimo problemas. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos komiteto deleguota Jaunimo komiteto pirmininkė Neringa Masalskytė.

2015 m. liepos 3 d. Kaune „Danielos“ viešbutyje įvyko Lietuvos profesinių sąjungų apvalus stalas tema ,,Socialinis modelis ir profsąjungų pasipriešinimas“. Susitikimo metu paruoštas kreipimasis į Vyriausybę ir Seimo narius.

2015 m. liepos mėn. 30 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų apvalus stalas tema „Socialinis modelis ir profsąjungų pasipriešinimas“ Klaipėdoje. Priimtas sprendimas: visuose miestuose steigti Koordinacinius centrus informuojant dėl rengiamo mitingo organizuojant Trišalius susitikimus dėl socialinio modelio projekto.

2015 m. rugpjūčio mėn. 6-7 d. įvyko Baltijos šalių profsąjungų transportininkų asamblėja. Pasikeista informacija apie transporto darbuotojų darbo sąlygas kiekvienoje Baltijos šalių valstybėje. Aptarta Jungtinės pasaulinės akcijos spalio 5-12 programa ir veiksmų koordinavimas. Apsilankymas UAB „Kauno autobusai“ susitikime su bendrovės vadovybe.

Darbuotojai ir jų šeimos nariai vadovaujantis patvirtintos programos 11.1 punktu, darbuotojų profesinės sąjungos komitetas organizavo balandžio mėnesį darbuotojų apklausą dėl poilsio organizavimo Šventojoje vasaros metu. Darbuotojai pageidavo vasaros metu ilsėtis prie jūros Šventojoje. Užsirašė 170 darbuotojų ir jų šeimos narių.

2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos prie Seimo ir Vyriausybės surengė protesto akciją prieš valdžios planus liberalizuoti Darbo kodeksą, mažinant kai kurias garantijas darbuotojams. Profesinių sąjungų surengtame mitinge buvo matyti plakatai „Baudžiavai darbe – ne“, „Darbo kodekso liberalizavimas – kelias į vergovę“. Po mitingo prie LR Seimo, protesto akcijos dalyviai Gedimino prospektu žygiavo link Vyriausybės. Malonu, kad mitinge dalyvavo  UAB „Kauno autobusai“,  darbuotojai su šeimos nariais. Nuoširdžiai dėkojame ir tik vienybėje mūsų jėga kovojant už darbuotojų teises Lietuvoje.

2015 m. rugsėjo 11-13 dienomis Rygoje įvyko Baltijos šalių profesinių sąjungų jaunimo forumas. Tema – „Perspektyvus jaunimo užimtumas Baltijos šalyse: švietimas ir kokybiškos darbo vietos“. Forume dalyvavo ir UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos narys Marius Kasickas.

2015 m. rugsėjo 17 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis Kaune ir aptarta dėl bendrojo elektroninio bilieto įgyvendinimo viešajame transporte. Aptarta socialinio dialogo ir įmonių problemų bei bendradarbiavimo perspektyvų.

2015 m. rugsėjo 18 d. įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas Klaipėdoje, kurio metu aptarta dėl tarptautinių transporto federacijų solidarumo akcijų susitikimai su Latvijos, Estijos kelių transportininkais ir organizuojamų akcijų. ir aptarta įvykusio mitingo rugsėjo 10 d. prie Seimo rezultatai ir aptarta veiksmų programa.

2015 m. rugsėjo 26-27 d. organizuota kelionė į Lenkiją aplankant Veličkos druskų kasyklas ir Krokuvą kartu su Turizmo firma „Restturas“. Kelionės metu bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai aplankė Veličkos druskų kasyklas.  Vėliau vykome į gražiausią Lenkijos miestą – didingąją Krokuvą. Darbuotojai susipažino su Karališkąja rezidencija: Vavelio kompleksu, Vavelio pilimi, Vavelio katedrą, kurioje karūnuoti beveik visi Lenkiją valdę karaliai. Daugelis darbuotojų liesdami varpą pageidavo pagal seną Lenkų paprotį išpildyti jų norus dar kartą apsilankyti Krokuvoje. Dalyvavo 46 bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai.

2015 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ organizavo apskritojo stalo diskusija „Socialinis modelis: privalumai ir trūkumai dirbantiesiems“. Šiame renginyje dalyvavo profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas. Bendrai sutarta, kad profesinės sąjungos turi organizuoti tolimesnį pasipriešinimą modelio svarstymui Seime be realaus socialinių partnerių sutarimo. Šiam tikslui sudaryta Darbo grupė, kuriai teks nelengva užduotis organizuoti tolimesnius pasipriešinimo veiksmus.

2015 m. spalio 8 d. įvyko Lietuvos Transporto profsąjungų Federacijos darbuotojų atstovų susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ Generaliniu sekretoriumi. Susitikimo tikslas atnaujinti bendradarbiavimą tarp transporto darbuotojų ir darbdavių organizacijų, apsispręsti dėl šakos kolektyvinių derybų, bei aptarti konkrečias problemas krovinių ir keleivių pervežimo srityje. Šis susitikimas yra Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos rengiamos pasaulinės akcijos dalis. Pokalbis vyko draugiškoje aplinkoje. Generaliniam sekretoriui Vytautui Milėnui buvo pateikti transporto profsąjungų atstovų argumentai dėl derybų ir kolektyvinių susitarimų pasirašymo, pasiūlyta peržiūrėti dar 2006 m. „Linavos“ ir Forumo pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, pasikeitus „Linavos“ vadovui, išdėstytos konkrečios problemos, kurios apsunkina ypač krovininių Baigiantis susitikimui sutarta, kad artimiausiu laiku bus aptartos galimybės dėl Transporto profesinių sąjungų ir Vežėjų asociacija „Linava“ bendradarbiavimo ruošiant šakinės kolektyvinės sutarties projektą.

2015 m. spalio 23 d. įvyko 26-ta ataskaitinė konferencija. Konferencija įvyko – 2015-10-23, 11.00 val.. Konferencijos vieta – UAB „Kauno autobusai“ salėje. Dalyvavo: 26 konferencijos delegatai iš 29 rinktų delegatų. Konferencijos svečiai: Seimo narys Rytas, Kupčinskas, Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, Kauno viešojo transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras, LPSK teisininkė Jovita Jančiauskienė, Technikos tarnybos vadovas Remigijus Locaitis, Keleivių vežimo tarnybos vadovas Rimas Stankaitis ir  remonto departamento vadovas Valys Venslovas.
Konferencijos darbotvarkė:
1. Profsąjungos pirmininko 2015 metų pranešimas.
2. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2015 metus.
3. Bendradarbiavimo sutarties svarstymas ir pasirašymas.
4. Darbuotojų profesinės sąjungos naujos redakcijos įstatų projekto svarstymas ir tvirtinimas.
5. Komiteto ir komisijų narių papildymas.
6. 2016 metų veiklos programos, komiteto ir komisijų nuostatų projektų svarstymas ir tvirtinimas.
7. Svečių ir delegatų pasisakymai ir diskusijos.

Spalio 26 d. Valdovų rūmuose įvyko Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos įkūrimo 110 metų minėjimas „Istorijos vandenyne nenuskendusi“ Dalyvavo: Prof. Nepriklausomybės akto signataras Vytautas Landsbergis, I-asis atkurtosios LMPS pirmininkas Juozas Uzdila, II-oji atkurtosios LMPS pirmininkė buvusi. Seimo narė Romualda Hofertienė, III-oji pirmininkė Dalia Gricienė, Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus,  Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas,  Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Vytautas Juozapaitis, Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė,  Vilniaus meras Remigijus Šimašius, Kauno vicemeras Vasilijus Popovas, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Kindurienė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Laima Juknienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė, Klebonas Ričardas Doveika ir kiti garbingi svečiai.
Darbotvarkė: 
1.Plenarinis pranešimas „Istorijos vandenyne nenuskendusi“ (LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė)
2.Svečių pasisakymai.
3.Vėliavos šventinimas.
4.Koncertas.

Organizuota tradicinė žvejų būreliui ,,Autobusistas“ išvyka lapkričio 5 d. žvejoti Baltijos jūroje. Įvykus darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinei konferencijai ir patvirtinus programą, vadovaujantis profsąjungos veiklos programos 9.6 punktu ir pageidaujant bendrovės žvejų būrelio „Autobusistas“ nariams bei pritarus darbuotojų profesinės sąjungos komitetui, lapkričio 5 d. buvo organizuota išvyka į Baltijos jūrą menkių žvejybai.

Lapkričio 12 d. įvyko UAB „Busturas“ 60-mečio minėjimas Šiauliuose. Padėkos žodžius tarė Šiaulių vicemeras Domas Griškevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo vadovas Kęstutis Bautronis, Lietuvos asociacijos „Linava“ Prezidentas Erlandas Mikėnas, generalinis sekretorius Vytautas Milėnas. Seimo narys Edvardas Žakaris pasveikino nuo Premjero Algirdo Butkevičiaus ir įteikė atminimo dovanų 60-mečio jubiliejaus proga. Be to buvo pasveikinti ilgamečiai bendrovės darbuotojai, kurie įmonėje išdirbo nuo 40 iki 52 metų ir jiems įtekti Seimo nario padėkos raštai. Įspūdingi bendrovės darbuotojų veteranų skaičiai: vienas darbuotojas dirba bendrovėje 52 m., 10 darbuotojų – daugiau nei 40 metų ir 30 – daugiau nei 30 metų. Malonu, kad tai pat buvo pasveikinta Federacijos narė Antanina Jasaitienė, kuri daugiau kaip 40 metų išdirbo bendrovėje ir vadovavo profsąjungoje. Minėjimas įvyko Šiauliuose koncertų salėje „Saulė“. Vestibiulyje pasitiko bendrovės Generalinis direktorius Tomas Bielinskas. Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos vardu pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino ir įteikė atminimo dovaną linkėdamas ir toliau siekti gerų bendrovės rezultatų bei saugiai pervežant Šiaulių miesto keleivius. Vestibiulyje sveikino keleivių pervežimų įmonių vadovai ir kviesti svečiai linkėdami įmonės vadovui sėkmės.

Lapkričio 11-13 d. įvyko darbuotojų susirinkimai dėl atlyginimų pakėlimų. Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto iniciatyva rugsėjo-lapkričio mėnesiais buvo vedamos kolektyvinės derybos dėl autobusų, troleibusų ir remonto darbininkų atlyginimų pakėlimų. Susirinkime buvo pristatyta informacija dėl planuojamos taikyti bendrovės darbuotojams naujos darbo apmokėjimo tvarkos ir bendrovės struktūrinių pertvarkymų. Tikimės, kad nauji darbo apmokėjimo nuostatai leis vairuotojams uždirbti daugiau. Numatoma, kad vairuotojų darbo užmokesčiui papildomai reikės 458 000 EUR. Dar 50 000 EUR papildomai reikės, įdiegus kokybiško vairavimo įrangą. Susitikimo metu sutarta: nuo 2016 m. sausio 1 d. taikyti vieno mėnesio apskaitinį laikotarpį. Atsisakome skirtingų valandinių tarifų vairuotojams, priklausančių nuo darbo stažo bendrovėje. Papildyti kolektyvinę sutartį nuostata, kad uniformos vairuotojams būtų perkamos darbdavio sąskaita. Remonto dirbtuvių darbo užmokestyje pagrindinis pasikeitimas – vietoje kategorijų atsiranda darbų sudėtingumo lygiai. Dirbtuvėse sumažės skirtingų specialybių. Kiekvienos specialybės darbai bus suskirstyti į lygius pagal sudėtingumą ir nuo atliekamų darbų sudėtingumo lygio priklausys darbuotojo valandinis darbo užmokestis. Papildomai darbuotojai galės uždirbti iki 35 procentų kintamąją dalį (viena dalis iki 20 procentų ir plius iki 15 procentų dalis nuo ridos įvykdymo). Energetikos departamente darbo užmokestis nesikeis. Ūkio-techninės priežiūros skyriuje darbuotojams įvedamos pareiginės algos. Iš esmės pritarta naujai organizacinei struktūrai ir naujai Darbo apmokėjimo sistemai, bet prašome jų dydžius pristatyti darbuotojų profesinės sąjungos komiteto posėdyje.      

Lapkričio 24 d. įvyko susitikimas su Kauno rajono savivaldybės Meru. Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos Federacijos pirmininko Broniaus Bučelio iniciatyva lapkričio 24 d. įvyko susitikimas su Kauno rajono savivaldybės Meru Valerijumi Makūnu. Susitikime dalyvavo: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, Transporto skyriaus vedėjas Tautvydas Tamašiūnas ir UAB „Kauno autobusai“ pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas. Darbotvarkėje: Dėl Kauno regioninio elektroninio bilieto įdiegimo viešajame transporte.

Lapkričio 27 d. pasirašyti kolektyvinės sutarties pakeitimai. Dalyvavo: Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, administracijos ir personalo vadovas Mindaugas Klimašauskas, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir vicepirmininkas Romualdas Jasmantas. Vadovaujantis Kolektyvinės sutarties 7 punktu, Kolektyvinės sutarties pakeitimus ir papildymus, jos galiojimo laiku, ruošia iš darbdavio ir Profesinės sąjungos atstovų paritetiniais pagrindais sudaryta komisija. Komisijos paruoštą pakeitimų ir papildymų projektą tvirtina sutarties šalių atstovai. Šį Susitarimą dėl Kolektyvinės sutarties pakeitimo, papildymo ir išdėstymo nauja redakcija, kuri galios iki 2016 m. balandžio 5 d.:

Gruodžio 17 d. Kaune įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo rinkiminis susirinkimas. Už Ramūno Narbuto Forumo pirmininko kandidatūrą balsavo 11, prieš 5. Taigi, vadovaujantis Forumo įstatais Forumo pirmininku išrinktas 4-ių metų kadencijai Ramūnas Narbutas. Forumo pirmininko pavaduotoju išrinktas Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža. Išrinktas Forumo pirmininkas pasiūlė pakeisti įstatų 23, 24, 33 punktus, kuriems pritarė Forumo susirinkimo dalyviai. Be to, buvo pateikta informacija, kad 2015 m. rugpjūčio 14 d. devyni ES Vyriausybių ministrai kreipėsi į ES užimtumo, socialinių klausimų, įgūdžių ir darbo jėgos judrumo komisarę Marianne Thyssen, kad vienodo mokėjimo už vienodą darbą toje pačioje vietoje principas yra klaidingas. Pasirašiusios šį laišką šalys argumentuoja, kad atlyginimų konkurencingumas bendrojoje rinkoje nelaikomas nesąžininga konkurencija ir kad įmonės turėtų galėti pasinaudoti atlyginimų skirtumais ES. Laišką pasirašė: Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos ministrai kuruojantis darbo ir socialinių reikalų sritis. 9 šaliu soc. ministrų laiškas eurokomisarei Marianne Thyssen. Forumo susirinkimų dalyviai bendru sutarimu pritarė kreiptis į Lietuvos vežėjų asociaciją ,,Linava‘ dėl kolektyvinių derybų.

2015 m. gruodžio 27 d. įvyko Kalėdinė eglutė Girstučio rūmuose  vadovaujantis pasirašytos kolektyvinės sutarties 100 punktu, bendrovės vadovybė kartu su darbuotojų profesine sąjunga organizavo darbuotojų vaikams iki 12-kos metų Kalėdinę eglutę Girstučio rūmuose. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis renginio metu pasveikino bendrovės darbuotojus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Pasidžiaugė, kad bendrovės vadovybė ir darbuotojų profesinės sąjungos komitetas kartu organizavo bendrovės darbuotojų vaikams Kalėdinę šventę Girstučio rūmuose.

2016 m. sausio 3 d. įvyko Kauno troleibusų parko įkūrimo 50-mečio minėjimas. Dalyvavo: Kauno miesto savivaldybės vicemeras Simonas Kairys, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras, Kauno miesto savivaldybės Tarybos narys Rimantas Mikaitis, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavio asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius, viceprezidentas Vaclovas Pečatauskas, bendrovės valdybos nariai; Ramūnas Širvys, Petras Ganiprauskas, Arūnas Samochinas, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, skyrių departamento vadovai, buvę bendrovių Direktoriai: Mykolas Taranda, Algis Krivickas, Kęstutis Derliūnas, Vytautas Bancevičius, eismo tarnybos viršininkas Vytautas Butėnas ir  apie 400 bendrovės darbuotojų.

Vasario 24 d. įvyko bendrovės darbuotojų konferencija. Dalyvavo: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, technikos direktorius Remigijus Locaitis, transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė, Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Regina Ževžikovienė, Kauno troleibusų vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Balčaitis ir 36 išrinkti delegatai. Darbuotojų konferencijos darbotvarkė: suteikti darbuotojų įgaliojimus vienai iš veikiančių profesinių sąjungų sudaryti ir pasirašyti naują kolektyvinę sutartį.

2016 m. kovo 8 d. įvyko Tarptautinės moters dienos minėjimas. Dalyvavo: Kauno miesto savivaldybės vicemeras Vasilijus Popovas, Seimo narys Rytas Kupčinskas, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Romualdas Jasmantas, moterų tarybos pirmininkė Neringa Masalskytė, Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, remonto departamento vadovas Valys Venslovas ir 65 darbuotojų profesinės sąjungos moterys. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis darbuotojų profsąjungos komiteto vardu pasveikino moteris Tarptautinės moters dienos proga ir palinkėjo, kad ši diena būtų ypatinga, pilna išskirtinio dėmesio, pagarbos ir simpatijos Jums. Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasveikino bendrovės moteris su Tarptautine moters diena, linkėdamas gerų pasiekimų, tolerancijos pervežant miesto keleivius. Seimo narys Rytas Kupčinskas nuoširdžiai pasveikino moteris su viltimi, kad jų darbas reikalauja ypatingo dėmesio ir gerbia jų indėlį į vietinio susisekimo transporto plėtrą Kauno mieste. Baigdamas moterims tradiciškai įteikė šakotį. Kauno miesto savivaldybės vicemeras Vasilijus Popovas Kauno miesto Mero vardu pasveikino moteris su šia pavasario švente linkėdamas gerų pasiekimų darbe bei asmeniniame gyvenime. „Man malonu lankytis Jūsų įmonėje, nes ši šventė primena man pavasario pradžia“ – ir moterims sudainavo Tarptautinei moters dienai skirtas dainas. Remonto departamento vadovas Valys Venslovas nuoširdžiai pasveikino moteris su Tarptautine moters diena ir įteikė rožių puokštę profsąjungos pirmininko pavaduotojai Jolantai Čikotienei už visuomeninę veiklą atstovaujant bendrovės darbuotojų interesus. Vėliau moterims buvo įteiktos tulpės ir Akropolio dovanų čekis. Po įvykusio minėjimo moterys diskutavo su dalyvavusiais svečiais.

2016 m. balandžio 19 d. pasirašyta Kolektyvinė sutartis. Darbuotojų konferencijoje dalyvavo: Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, administracijos ir personalo departamento vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyr.ekonomistė Vijolė Platačienė ir 35 išrinkti delegatai. Konferencijos darbotvarkė: Kolektyvinės sutarties projekto pristatymas ir tvirtinimas. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis konferencijos delegatams pristatė naujos kolektyvinės sutarties redakciją. Įžanginiu žodžiu profsąjungos pirmininkas kreipdamasis į konferencijos delegatus akcentavo, kad ruošiant naujos kolektyvinės sutarties projektą buvo kreiptasi į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkus, kurie per gan trumpą laiką pateikė daugiau kaip 65 pasiūlymus naujai kolektyvinei sutarčiai. Po įvykusių kolektyvinių derybų su bendrovės administracija laike 2 mėnesių paruoštas naujos kolektyvinės sutarties projektas, kuris pristatytas konferencijai tvirtinti. Reikia pažymėti, kad tuo pačiu vyko Teismai su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojų profesinė sąjunga laimėjo teismus prieš Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinę sąjungą ir vykstanti darbuotojų konferencija Kauno apygardos teismo sprendimu yra teisėta. Bendrovės darbuotojų konferencijos delegatai atviru balsavimu 32 balsais pritarė naujos redakcijos kolektyvinės sutarties projektui, o Kauno troleibusų parko vairuotojų profesinės sąjungos 3 delegatai nusišalino nuo balsavimo ir iš vis nebalsavo. Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkė Regina Ževžikovienė bei Kauno troleibusų vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Balčaitis konferencijoje nedalyvavo. Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasidžiaugė, kad konferencijos delegatai pritarė naujos kolektyvinės sutarties projektui. Balandžio 20 d. įvyks bendrovės valdybos posėdis, kuriame bus svarstoma dėl investicinio projekto įsigyjant naujų autobusų ir troleibusų vadovaujantis ES parama. Planuojama įsigyti 100 naujų autobusų, 65-70 naujų troleibusų. Gegužės-birželio mėnesį planuojame pradėti kolektyvines derybas su darbuotojų profesine sąjunga dėl darbuotojų atlyginimų indeksavimo. Balandžio 19 d. dalyvaujant administracijos vadovybei ir darbuotojų profesinės sąjungos atstovams pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis, kuri bendrovės darbuotojams galios 3 metus.

Gegužės 24-25 dienomis Gdanske įvyko Europos transporto Federacijos regioninė konferencija. Dalyvavo: ETF Generalinio sekretoriaus pavaduotoja Sabine Trier, konsultantas Josef Maurer, EVA Akademijos ekonomistas Burkhard Weituschat, Lenkų nacionalinio sektoriaus NZZZ Solidarosč Henrik Grymel, Avialinijų profesinių sąjungų federacijos Jerzy Antcak, Krašto transporto sekcijos pirmininkas Florian Rogorzzynski, Gerard Stronski, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos autotransporto federacijos Andrzej Sablinskij, Miroslav Jastremskij, Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalnius, Čekijos transporto profsąjungos atstovė Helena Romanova, Ukrainos Avialinijų profsąjungos Sergej Ivanskij,  Latvijos UTAF profsąjungos Zinta Ekimane, Vokietijos EVA transporto federacijos atstovė Donatella Benedetto Giani, Danijos vairuotojų profsąjungos Brian Daugaard, Austrijos VIDA pirmininkas Heinz Hogelsbereger, Suomių Veturimiesten Litto(VML) teisininkė Eveliina Juusola. Konferencijos darbotvarkė: Transporto sektoriaus tendencijos Europoje; Dėl ekonomikos globalizacijos ir demografinio pokyčio; Dėl technologinio  ir klimato pokyčio. Įžanginiu žodžiu pasveikino ETF Generalinio sekretoriaus pavaduotoja Sabine Trier. ETF kongresas apjungia Europos transporto sektoriuose profesinių sąjungų problemas. Ruošiant transporto strategiją, sprendžiant darbuotojų problemas yra sudaromos kolektyvinės sutartys įmonėse. ETF turi struktūrą, vykdomą komitetą ir neapsiriboja vienos srities transporto problemomis, nes ruošiamos konvencijos, kurios palengvina profesinių sąjungų darbuotojų atstovavimą. ETF prezidentas ir prezidiumas analizuoja ekonominius pokyčius ir globalizaciją įvairiuose šalyse.

2016 m. rugpjūčio 13-14 d. buvo organizuota kelionė į Lenkiją: Malborkas – Sopotas – Gdanskas. Vadovaujantis patvirtintos programos 9.4 punktu organizuota 2 dienų kelionė į Lenkiją: Malborkas – Sopotas – Gdanskas pagal pateiktą kelionių organizatoriaus ,,Guliverio kelionės“ sudarytą programą.

Darbuotojai ir jų šeimos nariai vasaros metu ilsėjosi Šventojoje. Vadovaujantis pasirašyta Šventojoje nuomos sutartimi pagal patvirtintus Kultūrinių renginių organizavimo komisijos nuostatus, bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais ilsėjosi poilsio namuose „Elektronas“. Darbuotojų profesinės sąjungos narių ir jų šeimos narių kelionę kompensavo profsąjungos komitetas. Bendrovės darbuotojams ir jų šeimos nariams už kelionę autobusu reikėjo mokėti 10 eurų. Be to profsąjungos komitetas apmokėjo darbuotojams už patalynę ir pagalvės mokestį, kuri nustatė Palangos miesto Taryba. Taigi užbaigėme vasaros sezoną Šventojoje poilsio namuose ,,Elektronas“ ir šią vasarą ilsėjosi apie 210 darbuotojų ir jų šeimos narių.

Baltijos šalių profsąjungų transportininkų asamblėja, kuri įvyko rugsėjo 8-9 dienomis Taline. Dalyvavo: Lietuvos profsąjungų transportininkų delegacija: Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profsąjungos garbės pirmininkas Jonas Petraška, UAB „Kauno autobusai” darbuotojų profsąjungos komiteto narys Dainius Kizis, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profsąjungos sekretorė Rasa Bieliūnienė. Estijos profsąjungų transporto Federacijos pirmininkas Henrik Tomek Kubarsepp, Tartų ETTA pirmininkas Fare Knebursepp, Narvos ETTA pirmininkas Prit Haimare. Latvijos profsąjungų transporto Federacijos delegacija susitikime nedalyvavo. Susitikimo darbotvarkė: 1. Apsikeitimas informacija apie situaciją kiekvienoje šalyje; 2. Problemos ir galimybės keleiviniame transporte; 3. Bendros veiklos aptarimas Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) organizuojamos akcijos metu spalio mėnesį; 4. Kiti klausimai. Pasisakė  UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profsąjungos garbės pirmininkas Jonas Petraška, kuris paminėjo, kad jau daugiau kaip 10 metų kiekvienais metais Baltijos šalių transportininkai susirenka rugsėjo mėnesį ir aptaria problemas transporto sektoriuje.

Norvegijos profsąjungų Fagforbundete kvietimu rugsėjo 27-30 dienomis nuo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vyko: Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Tarptautinė sekretorė Danutė Šlionskienė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis ir Moterų tarybos vicepirmininkė Nijolė Latauskienė. Rugsėjo 28 d. įvyko susitikimas su Fagforbundete tarybos nariais, kuri atstovauja 38000 narių Norvegijoje. Vėliau Lietuvos delegaciją priėmė Fagforbundete viceprezidentas Hald Geiras Larsenas. Po pietų įvyko susitikimas su Valstybinės darbo inspekcijos vadovu Pol Linit, kuris daugiausiai dirba su Tarptautinėmis organizacijomis naftos, žuvų pramonės ir paslaugų sferoje. Oslo skyriuje priklauso 120 savivaldybių, t.y. 25000 įmonių ir dirba 216 inspektorių. Rugsėjo 29 d. įvyko seminaras darbų saugos atstovams Norvegijos profsąjungų poilsio bazėje. Seminaro vadovai informavo, kad šiandieną vyksta priemiestinių lokomotyvų geležinkelio streikas, kuriame dalyvauja 150 mašinistų. Reikalaujama jiems mokėti tokius atlyginimus kaip ir Norvegų lokomotyvų mašinistams. Seminaro metu buvo pristatyta Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos delegacija. Seminare aptartas bendradarbiavimas tarp įvairių sričių, apsauga ir problemų sprendimas, darbo aplinka darbo vietose. Po pietų įvyko susitikimas su Oslo regiono Nittedal komune mere Hilde Nysten Thorkildsen. Ji papasakojo kaip bendrauja su profesinėmis sąjungomis nagrinėjant įmonėse darbuotojų keliamas problemas. Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis pakvietė apsilankyti Kaune ir aptarti su politikais dėl bendradarbiavimo su miestų politikais vykdant socialinį dialogą su darbuotojų atstovais. Baigiantis susitikimui Norvegijos ir Lietuvos profesinių sąjungų atstovai aptarė galimybes per projektus toliau bendradarbiauti atstovaujant darbuotojų problemas.

2016 m. spalio mėn. 28 d. įvyko 27-oji ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Konferencija įvyko – 2016-10-28, 11.00 val.
Konferencijos vieta – UAB „Kauno autobusai“ salėje. DALYVAUJA: 25 konferencijos delegatai iš 31 konferencijos delegatų (sąrašas pridedamas). Kvorumas yra.
Konferencijos svečiai: Kauno savivaldybės vicemeras Vasilijus Popovas; UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis; UAB „Kauno autobusai“ Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis; UAB „Kauno autobusai“ Remonto departamento vadovas Valys Venslovas; LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė; Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė.

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Profsąjungos pirmininko 2016 metų pranešimas;
 2. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2016 metus;
 3. Profsąjungos pirmininko rinkimai;
 4. Profsąjungos pirmininko priesaika delegatams;
 5. Profsąjungos komiteto ir komisijų narių rinkimai;
 6. Konferencijos nutarimai;
 7. 2016-2017 metų veiklos programos tvirtinimas;
 8. Komisijų nuostatų projektų tvirtinimas;
 9. Delegatų pasisakymai ir svečių pasisakymai.

Gruodžio 3 d. įvyko Darbuotojų profesinės sąjungos 25-mečio minėjimas Kauno karininkų ramovėje. Dalyvavo: LR seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, nacionalinės vežėjų asociacijos ,,Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras, VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ Direktorius Justas Limanauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Kauno klinikinės ligoninės profsąjungos pirmininkė Irena Tavginienė ir 245 profsąjungos ir jų šeimos nariai. Renginį vedė Vilius Kaminskas ir Vaiva Mališauskienė. Prieš pradedant darbuotojų profesinės sąjungos 25-mečio minėjimą, dalyvavusieji sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Vedantieji pristatydami darbuotojų profesinę sąjungą priminė profsąjungos istoriją. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino profsąjungos ir jų šeimos narius su profsąjungos įkūrimo 25 mečiu. Vėliau profsąjungos pirmininkas pasveikino pirmuosius profsąjungos narius, kurie padėjo įkurti darbuotojų profesinę sąjungą ir aktyviai dalyvavo jos veikloje. Darbuotojų profesinę sąjungą pasveikino LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas pasidžiaugdamas profesinės sąjungos veikla ir palinkėjo, kad ir toliau tinkamai būtų atstovaujamos darbuotojų teisės bendrovėje. Darbuotojų profesinę sąjungą 25-mečio proga pasveikino Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Sveikinimo žodžius tarė Nacionalinės vežėjų asociacijos ,,Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, kuris pasveikino asociacijos vardu linkėdamas darbuotojų atstovams spręsti darbuotojus problemas ir atstovauti darbuotojus. Daug gražių žodžių linkėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Kauno klinikinės ligoninės profesinės sąjungos pirmininkė Irena Taviginienė, UAB ,,Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas ir Kauno miesto savivaldybės Transporto vedėjas Paulius Keras, kuris įteikė darbuotojų profesinės sąjungos įkūrimo 25-mečio proga padėką nuo Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio. Po to koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai ir pirmą kartą baigiantys renginiui dalyvaujantys svečiai ir darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariai sugiedojo sukurtą profesinės sąjungos himną.

2016 m. gruodžio 26 d. įvyko Kalėdinė eglutė Kauno kultūros rūmuose. Vadovaujantis pasirašytos kolektyvinės sutarties 98 punktu ir darbuotojų profesinės sąjungos programos 11 punktu, bendrovės vadovybė kartu su darbuotojų profesine sąjunga organizavo darbuotojų vaikams iki 12-kos metų Kalėdinę eglutę Kauno kultūros rūmuose. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis renginio metu pasveikino bendrovės darbuotojus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Pasidžiaugė, kad bendrovės vadovybė ir darbuotojų profesinės sąjungos komitetas kartu organizavo bendrovės darbuotojų vaikams Kalėdinę šventę Kultūros rūmų salėje. Kalėdinė eglutė įvyko gruodžio 26 d. 14.00 val., kurios metu darbuotojų vaikučiai su tėveliais žiūrėjo Kazio Binkio Kalėdinį spektaklį. Po spektaklio kartu su Kalėdų seneliu vyko žaidimai, šokiai bei linksmybės. Vėliau vaikučiams buvo išdalintos dovanėlės, kurias dalino Kalėdų sėnelis kartu su spektaklio personažais. Renginyje dalyvavo apie 345 darbuotojai su savo atžalomis.

2016 m. gruodžio 30 d. – 2017 m. sausio 1 d. organizuota 3 dienų kelionė į Vokietiją. Minint darbuotojų profesinės sąjungos 25-rių metų jubiliejų ir vadovaujantis programos 9.1 punktu organizuota trijų dienų kelionė su 1 nakvyne į Berlyną sutikti Naujuosius metus pagal pateiktą kelionių organizatorių programą apklausos būdu. Profsąjungos nariams kompensuojama 50% kelionės kaina, jų šeimos nariams ir bendrovės darbuotojams 22% nuolaida nuo nustatytos kelionių kainos. 

2017 m. sausio 24 d. įvyko susitikimas su Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku Dalyvavo: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas. Susitikimo metu aptartos Kauno miesto savivaldybės 2017 metų perspektyvos vietinio susisiekimo transporte. Darbuotojų profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis išreiškė susirūpinimą dėl bendrovėje trūkstamų autobusų ir troleibusų vairuotojų. Viena iš galimų priežasčių – tai nepakankamas vairuotojų atlyginimas ir aptarta, kad artimiausiu laiku profsąjungos pirmininkas pradės kolektyvines derybas su bendrovės vadovybe dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva palaiko ir, jei reikės, padės spręsti bendrovės darbuotojų užmokesčio klausimus. Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis dėl pasirašytos viešojo paslaugų sutarties ir šiuo metu lauksime iš bendrovės vadovybės pasiūlymų dėl taikomų baudų dydžių peržiūrėjimo. Aptartas LR Kelių transporto kodekso projektas, kuris artimiausiu laiku bus svarstomas Vyriausybėje ir tikimės padarius atitinkamus pakeitimus Savivaldybių keleivinio transporto bendrovėms turėtų būti suteikta teisė neskelbiant konkurso aptarnauti maršrutus ir teikti paslaugą miesto keleiviams pagal viešojo transporto sutartį.

Vasario 24 d. pasirašytas Kauno miesto Trišalio bendradarbiavimo susitarimas 2017-2019 metams. Pasirašant Kauno miesto Trišalio bendradarbiavimo susitarimą dalyvavo: Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, vicemeras Povilas Mačiulis, mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius, Kauno krašto pramonininkų  ir darbdavių asociacijos viceprezidentas Vaclovas Vytautas Pečetauskas, Lietuvos profesinių sąjungų  konfederacijos Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Kauno krašto profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė Lina Jankauskienė, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas. Kauno miesto Trišalio susitarime sutarta:
1. Stiprinti socialinį dialogą tarp Savivaldybės, verslo ir profesinių sąjungų.
2. Analizuoti darbo, užimtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės politikos įgyvendinimo problemas Kauno mieste, teikti pasiūlymus Savivaldybei, kitoms institucijoms ir organizacijoms dėl šių problemų sprendimo.
3. Svarstyti įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su jos sprendžiamomis problemomis, projektus, teikti išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas kompetentingoms institucijoms.
4. Organizuoti dalykinius susitikimus su kitų miestų (rajonų) analogiškomis institucijomis.
5. Informuoti visuomenę apie Kauno miesto trišalės tarybos darbą, svarstomus klausimus.
6. Pateikti informaciją Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos interneto svetainėje www.pramone.lt ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro interneto svetainėje www.profsajunga.info.

Šalys garantuoja šias Kauno miesto trišalės tarybos narių teises:
1. Gauti Kauno miesto trišalei tarybai reikalingą informaciją iš Šalių partnerių, dalyvauti jų posėdžiuose, darbo grupių veikloje.
2. Teikti Šalims pasiūlymus, rekomendacijas Kauno miesto trišalės tarybos kompetencijos klausimais.
3. Kviestis į posėdžius ekspertus, kurių išvados reikalingos priimant nutarimus.
4. Teikti pasiūlymus, rekomendacijas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai, pramonės ir verslo įmonėms, profesinių sąjungų organizacijoms Kauno miesto trišalės tarybos kompetencijos klausimais.
5. Bendradarbiauti su viešojo administravimo, kitų miestų (rajonų) dvišalėmis, trišalėmis, daugiašalėmis institucijomis.

2017 m. kovo 8 d. įvyko Tarptautinės moters dienos minėjimas. Dalyvavo: Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, seimo nario padėjėja Vaida Pranarauskaitė, Kauno miesto savivaldybės mero patarėja Orinta Leiputė, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Technikos direktorius Remigijus Locaitis, administracijos ir personalo vadovas Mindaugas Klimašauskas, remonto departamento vadovas Valys Venslovas, Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Saulius Krisiūnas, Moterų tarybos pirmininkė Laimutė Kazlauskienė ir 58 darbuotojų profesinės sąjungos moterys. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino Tarptautinės moters dienos proga. Taip pat perskaitė pasveikinimą bendrovės moterims gautą iš Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos. Seimo narys Gediminas Vasiliauskas pasveikino bendrovės moteris su Tarptautine moters diena ir įteikė Seimo nario padėkos raštus. Kauno miesto savivaldybės mero patarėja Orinta Leiputė, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo Savivaldybės Tarybos sprendimu apdovanojo Mero potvarkiu Nr.T-731 bendrovės moteris padėkos raštais. Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasveikino bendrovės moteris su Tarptautine moters diena, linkėdamas gerų pasiekimų, tolerancijos pervežant miesto keleivius. Remonto departamento vadovas Valys Venslovas nuoširdžiai pasveikino moteris su Tarptautine moters diena ir įteikė rožių puokštę profsąjungos pirmininko pavaduotojai Jolantai Čikotienei už visuomeninę veiklą atstovaujant bendrovės darbuotojų interesus. LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė įteikė darbuotojų profesinės sąjungos moterims padėkos raštus už visuomeninę veiklą plėtojant socialinį dialogą ir pasveikino moteris Tarptautine moters dienos proga.

Kovo 24 d. įvyko susitikimas su Seimo nariu Mindaugu Puidoku. Susitikime dalyvavo: Seimo narys Mindaugas Puidokas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kauno biuro viešųjų ryšių vadovė Ieva Dyraitė, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, rinkodaros direktorius Karolis Dekeris, darbuotojų profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, profsąjungos pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarionas. Seimo narys Mindaugas Puidokas informavo, kad Seimas paliko galioti vidaus sandorius Valstybės ir Savivaldybės įmonėse. Seimui nepritarus vidaus sandoriams vyktų konkursai ir Valstybės bei Savivaldybės įmonėms neatlaikius konkurencijos, įvyktų įmonių bankrotas. Seimas paliko galioti vidaus sandorius Valstybės ir Savivaldybės įmonėms. Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis įžvelgė grėsmes iškilusias viešojo transporto įmonėse. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad rajoninių Savivaldybių miestų tarybos priėmė sprendimą skelbti konkursus vežėjams. Neseniai, kaip žinote UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ prarado 15% maršrutų rinkos Vilniaus mieste laimėjus konkursą Rigas Satikmes. Rinkodaros direktorius Karolis Dekeris priimta ES direktyva išsivysčiusių šalių teisinis reguliavimas leidžia tiesioginius sandorius, samdant miestui priklausančius vežėjus. Tarp tiesioginius sandorių Savivaldybių yra sudariusios: Amsterdamas, Barselona, Berganas, Briuselis, Bruno, Budapeštas, Paryžius, Oslas, Milanas, Roma, Varšuva, Praha, Inbrukas, Gdynia. Susitikimo metu aptarta, kad bus paruošti pasiūlymai dėl Kelių transporto kodekso projekto ir priimto Konkurencijos įstatymo. Seimo narys artimiausiu laiku minimus klausimus aptars su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu ir Premjeru Sauliumi Skverneliu, siekiant padėti sureguliuoti teisės aktus nuo numatomos privatizacijos skelbiant konkursus keleivinio transporto sektoriuje užtikrinant stabilų bendrovių darbą.

Balandžio 4 d. įvyko susitikimas Susisiekimo ministerijoje. Dalyvavo: Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Gražvydas Jakubauskas, vyriausias specialistas Marius Žvinklys, viršininko pavaduotojas Rokas Milovanovas, Valstybinės kelių transporto  inspekcijos viršininkas Robertas Šerėnas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Susisiekimo paslaugos direktorė Modesta Gusarovienė, Kauno miesto savivaldybės Transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras. Pasitarimo darbotvarkė: ,,Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais veikos reguliavimo tobulinimo“. Pasitarimo dalyvius Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Gražvydas Jakubauskas supažindino su gautu raštu nuo UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos, kuriame buvo siūloma papildyti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklių 45 punktą. Siūloma, kai nėra keleivių ryte ir vakare vairuotojas galėtų nestoti, nes ši praktika naudojama kitose ES šalyse. Taip pat Taisyklių 44 punktą, kad vairuotojas galėtų vėluoti ne tik galiniuose sustojimuose 5 minutes, bet ir tarpiniuose sustojimuose piko valandomis. Vyko diskusijos dėl pateikto pasiūlymo ir kai kurių dalyvių pasisakymuose išreikšta poziciją, kad jeigu bus keleivių nusiskundimai reikės bausti vairuotojus. Susisiekimo paslaugos direktorė Modesta Gusarovienė minėjo, kad UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ dažnai koreguojami maršrutų grafikai, kuriuos pateikia autobusų vairuotojai brigadininkai bendruose susitikimuose. Kaune autobusų ir troleibusų vairuotojai dažnai priversti vėluoti piko valandomis, nes maršrutų grafikai ne taip dažnai koreguojami. Manau, problema ir tai, kad trūksta A juostų vietinio susisekimo transporto pralaidumui. Susitikimo metu sutarta:   
1. Paruošti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklių pakeitimus suderinant pateiktus pasiūlymus su Savivaldybės asociacija, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ ir miestų savivaldybėmis.
2. Išskirti Taisyklėse atskiru skyrium ,,Keleivių įlaipinimas, vežimas, išlaipinimas vietinio susisekimo transportui atskiriant priemiestinio ir tolimojo reguliaraus susisekimo maršrutus“.
3. Numatyti Taisyklėse miestų savivaldybėms pagal poreikius koreguoti maršrutų grafikus.

2017 m. gegužės 25-28 d. organizuota 4 dienų kelionė į Slovakijos Tatrus. Vadovaujantis patvirtintos programos 9.3 punktu, organizuota 4 dienų kelionė į Slovakijos Tatrai pagal pateiktą kelionių organizatoriaus ,,Guliverio kelionės“ sudarytą programą.

Darbuotojų profesinės sąjungos ir jaunimo sąskrydis prie Vištyčio ežero liepos 8-9 d. Darbuotojų profesinės sąjungos nariams pageidaujant ir vadovaujantis patvirtinta veiklos programa, įvyko sąskrydis prie Vištyčio ežero poilsio namuose „Viktorija“. Sąskrydyje dalyvavo daugiau kaip 40 profsąjungos ir jų šeimos narių. Pagal sąskrydžio programą Jaunimo komiteto pirmininkas Antanas Jurgaitis ir sąskrydžio dalyviai kartu sugiedojo darbuotojų profesinės sąjungos himną, kuris buvo sukurtas profsąjungos 25-mečio proga. Vėliau buvo perskaitytas gautas Lietuvos nacionalinės vežėjų  automobiliais asociacijos ,,Linava‘ viceprezidento Rimanto Marinavičiaus sveikinimas.  Į darbuotojų profesinės sąjungos sąskrydį atvyko Seimo narys Gediminas Vasiliauskas kartu su seimo padėjėja Vaida Pranauskaite ir pasveikino sąskrydžio dalyvius linkėdamas jiems geros kloties sprendžiant darbuotojų problemas.

Šalių atstovai baigė kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio indeksavimo. Kolektyvinės derybos įvyko liepos 31 d. Posėdžio pirmininkas Bronius Bučelis, posėdžio sekretorius Raimonda Ivaškevičienė. Dalyvavo: Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Technikos direktorius Remigijus Locaitis, vyriausioji buhalterė Rita Džiaugytė, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Kauno regiono teisininkė Jovita Jančiauskienė. Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. Apie darbo užmokesčio peržiūrėjimą su darbuotojų profesine sąjunga kalbame jau senai. Nuo 2014 m. darbo užmokestis bendrovėje buvo didinamas vykdant LR Vyriausybės nutarimus dėl minimalios algos padidinimo ir motyvuojant darbuotojus ar jų grupes siekti aukštesnių darbo rezultatų. Bendrovėje autobusų ir troleibusų vairuotojai sudaro 66 % visų darbuotojų, o jų darbo apmokėjimui skiriama beveik 70 % viso darbo užmokesčio fondo. Kadangi atlyginimai augo labai nežymiai, šiuo metu trūksta apie 70 troleibusų ir autobusų vairuotojų. Kolektyvinių derybų šalys sutarė: pakelti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. autobusų ir troleibusų vairuotojams 10% valandinį tarifinį atlyginimą 5% kintamojo atlyginimo dalį ir panaikinti vairuotojų skatinimo motyvacinį fondą. Energetikos departamento darbininkams pakelti 10% valandinį tarifinį atlyginimą. Kitiems darbuotojams pagal etatų sąrašą sutarta pakelti vidutiniškai 5% pagrindinį atlyginimą.

2017 metais bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai vasaros metu ilsėjosi poilsio namuoje „Elektronas“ Šventojoje. Vadovaujantis pasirašyta nuomos sutartimi su poilsio namais „Elektronas“ Šventojoje ir pagal patvirtintus Kultūrinių renginių organizavimo komisijos nuostatus, bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais ilsėjosi poilsio namuose „Elektronas“. Darbuotojų profesinės sąjungos narių ir jų šeimos narių kelionę kompensavo profsąjungos komitetas. Be to, profsąjungos komitetas apmokėjo darbuotojams už patalynę ir pagalvės mokestį bei kompensavo 10% poilsio namų kainos. Taigi 2017 metų vasaros metu poilsio namuose ,,Elektronas“ Šventojoje ilsėjosi 215 poilsiautojų su šeimos nariais.

Rugsėjo 19 d. įvyko susitikimai su darbuotojais. Įsigaliojus Darbo kodeksui, kolektyvinės sutarties šalims sutarus rugsėjo 19 d. įvyko I ir II parkuose susirinkimai su darbuotojais. Susirinkimo darbotvarkė:

 1. UAB ,,Kauno autobusai“ apžvalga ir tolimesnės perspektyvos;
 2. Bendrovės darbuotojų atstovavimas ir Darbo tarybos steigimas.

Dalyvavo: Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, technikos direktorius Remigijus Locaitis, rinkodaros direktorius Karolis Dekeris, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, skyrių vaDovai ir apie 100 bendrovės darbuotojų.

Įžanginiu žodžiu Generalinis direktorius pasidžiaugė gerėjančiais bendrovės veiklos rezultatais ir tuo pačiu susirūpinimą įsigaliojus Viešųjų pirkimo įstatymu numatančiu, kad vidiniai sandoriai galios iki 2018 m. gruodžio 31 d. Nepakeitus galiojimo termino, bendrovė privalės dalyvauti maršrutų konkurse norint įsisavinti ekologinio transporto skirtas ES lėšas. Pasidžiaugė, kad sutarė kolektyvinėse derybose su profesine sąjunga ir nuo rugpjūčio 1 dienos buvo pakelti darbuotojams atlyginimai. Susitikimo metu įmonės vadovas pateikė atsakymus į pateiktus darbuotojams klausimus. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas informavo bendrovės darbuotojus, kad Darbo taryba nebus kuriama. Bendrovės darbuotojų atstovavimo teise suteikiama darbuotojų profesinei sąjungai, kadangi rugsėjo 1 d. yra daugiau kaip 40% darbuotojų priklausančių profesinei sąjungai. Dėl to, vadovaujantis Darbo kodekso 169 str.3 d. bendrovės vadovybė konsultacijas ir informaciją pateiks minimai profesinei sąjungai.

Rugsėjo 22 d. įvyko susitikimas su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Dalyvavo: Seimo pirmininkas Viktoras Panckietis, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asiociacijos ,,Linava“ transporto reikalų vyr. specialistas Jevgenij Stolovickij, UAB ,,Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, rinkodaros direktorius Karolis Dekeris. Darbotvarkėje: Dėl Viešųjų pirkimo įstatymo taikymo Savivaldybės valdomose įmonėse. Susitikimas su Seimo pirmininku inicijuotas Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos prašymu aptariant problemas keleivinio transporto sektoriuje. Federacijos pirmininkas paminėjo, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymu įvyko maršrutų konkursai, kuriuose Savivaldybių vietinio susisekimo transporto įmonės juos pralaimėjo: UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“, UAB ,,Busturas“ ir kitos įmonės. Maršrutų konkursus laimėjo „Rigas mikroautobusu satiksme“ filialas bei UAB „Transrevis“. ,,Linava“ transporto reikalų vyr. specialistas Jevgenij Stolovickij paminėjo, kad priėmus įstatymą vidiniai sandoriai neįmanomi, kadangi Savivaldybių įmonės turės dalyvauti konkurse. Svarbiausiai, kad įstatyme numatyta, kad vidiniai sandoriai galios iki 2018 m. gruodžio 31 d., o vėliau savivaldybių įmonės privalės dalyvauti konkurse maršrutams aptarnauti. Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis: bendrovė susiduria su problemomis įsisavinant ES struktūrines lėšas atnaujinant autobusų parką. Kalbantys su bankais pasirašytos viešųjų paslaugų sutartis galios tik iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir niekas nenori suteikti ilgalaikių paskolų transporto priemonėms atnaujinti. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pasiūlė pateikti įstatymų pataisas Ekonomikos komitetui, užtikrinant viešąjį interesą ir miesto gyventojams teikiamą paslaugą. Be to paminėjo, kad šią savaitę buvo susitikęs su 20 miestų Merais dėl vidinių sandorių ir, jo manymu, savo poziciją turėtų išreikšti ir Lietuvos Savivaldybių asociacija teikiant pasiūlymus dėl įstatymo skaidrumo.

2017 m. spalio mėn. 30 d. įvyko 28-toji ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Konferencijos vieta – UAB „Kauno autobusai“ salėje.

DALYVAUJA: 36 konferencijos delegatai iš 45 konferencijos delegatų (sąrašas pridedamas). Kvorumas yra. Konferencijos svečiai: Seimo narys Gediminas Vasiliauskas; Seimo narys Lauras Stacevičius; Kauno miesto Savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras; Kauno krašto darbininkų sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė; UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis; UAB „Kauno autobusai“ Remonto departamento vadovas Valys Venslovas.

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Profsąjungos pirmininko 2017 metų pranešimas;
 2. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2017 metus;
 3. DPS įstatų papildymai;
 4. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
 5. 2018 metų veiklos programos ir komisijų nuostatų projektų tvirtinimas.
 6. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
 7. Delegatų pasisakymai ir svečių pasisakymai.

2017 m. lapkričio 11 d. įvyko susitikimas su profesinėmis sąjungomis. Susitikime dalyvavo: Kauno regioniniocentro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas, Kauno autobusų ir troleibusų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Balčaitis, Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė ir Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas informavo veikiančių bendrovėje profesinių sąjungų pirmininkus, kad bendrovėje šiuo metu dirba 1113 bendrovės darbuotojų, Darbuotojų profesinė sąjunga vienija 455 narius, todėl vadovaujantis LR Darbo kodekso 169 str. 3 d., kuris nurodo „jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas“. Todėl bendrovėje Darbo taryba nebus kuriama.

Vadovaujantis DK 174 str. 4 punktu informavome Generalinį direktorių, kad Darbo taryba nebus kuriama, o Darbuotojų profesinė sąjunga įgyja Darbo tarybos įgaliojimus.

2017 m. gruodžio 23 d. Vadovaujantis pasirašyta kolektyvine sutartimi, bendrovės vadovybė kartu su darbuotojų profesine sąjunga organizavo darbuotojų vaikams iki 12-kos metų Kalėdinę eglutę Girstučio rūmuose. Kalėdinė eglutė įvyko gruodžio 23 d. 12.00 val., kurios metu darbuotojų vaikučiai su tėveliais žiūrėjo spektaklį “Didžiausia Kalėdų dovana“, režisierius Arvydas Lebeliūnas.

Vadovaujantis  Darbo kodekso 187 str., darbuotojų profesinės sąjungos komitetas 2018 m. vasario 1 d. pradėjo kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties papildymo.

Paruoštas bendrovės įsakymas ir sudaryta Darbo grupė dėl kolektyvinių derybų. Darbdavio atstovai: administracijos ir personalo departamento vadovas Mindaugas Klimašauskas, transporto eksplotacijos direktorius Rimas Stankaitis, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė, vyr.ekonomistė Vijolė Platačienė.

Darbuotojų atstovai: profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko pavaduotojai: Dainius Kizys, Giedrė Olbergienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė. LPSK teisininkė Jovita Jančiauskienė pateikė kolektyvinės sutarties pasiūlymus, kurie buvo pateikti bendrovės vadovams. Išrinktas Darbo grupės posėdžio  pirmininkas ir sekretorius. Kolektyvinių derybų metu sutarta kolektyvines derybas baigti iki balandžio 1 dienos. Sutarta derybų metu paruošti bendrovėje skelbimus, kad darbuotojai iki vasario 10 dienos galėtų pateikti siūlymus.

2018 m. kovo 8 d. Darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva jau 18 metus bendrovės salėje įvyko Tarptautinės moters dienos minėjimas. Dalyvavo Seimo nariai: Lauras Stacevičius, Aušra Papirtienė, Gediminas Vasiliauskas, seimo nario padėjėja Vaida Pranarauskaitė, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis. Tarptautinės moters dienos minėjimo metu darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino moteris linkėdamas gražios šventės.

 Daugiau Darbuotojų profesinės sąjungos veiklos naujienų rasite naujienų skiltyje.

Darbuotojų profesinė sąjunga pasisako už socialinį dialogą nemažinant darbo vietų ir ieškant kompromisų su bendrovės administracija, sprendžiant socialines problemas.

Darbuotojų profesinė sąjunga vienija 57% bendrovės darbuotojų, kurie yra darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Manome, jei bendrovės darbuotojai bus vieningi, tai esamos problemos ir sunkumai bus nugalimi ir tik dirbant kartu bus pasiekti norimi rezultatai. Svarbiausia, kad tiek profsąjungos pirmininkas, tiek profsąjungos komitetas turi atsižvelgti į bendrovės finansines ir ekonomines problemas atstovaujant darbuotojų interesus. Visos keliamos problemos turėtų būti aptariamos bendrame vadovybės ir darbuotojų profesinės sąjungos atstovų pasitarime socialinės partnerystės pagrindu.