Etikos komisija


 

 

Pirmininkas
Saulius Krisiūnas

Nariai: Romualdas Jasmantas

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO AUTOBUSAI“
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS 
ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojų profesinės sąjungos Etikos komisija (toliau – komisija) sudaroma Darbuotojų profesinės sąjungos narių konferencijos nutarimu, pirmininko teikimu.
 2. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais (Darbo, Profesinių sąjungų veiklos ir kt.), Kolektyvinės sutarties reglamentu ir šiais nuostatais.
 3. Komisija remiasi Lietuvos žmonių visuotinai priimtomis moralės, etikos ir prigimtinės teisės nuostatomis, laikosi šių principų esant skirtingoms pažiūroms ir skirtingiems įsitikinimams.
 4. DPS Komiteto nariai kandidatus į Etikos komisijos narius siūlo iš DPS narių. Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą tvirtinti teikia DPS pirmininkas. Jeigu Konferencija nepatvirtina teikto kandidato, DPS pirmininkas privalo teikti kitą kandidatą.

II KOMISIJOS VEIKLOS SRITYS

 1. Komisija:

1.1. remdamasi etinėmis nuostatomis padeda DPS ugdyti demokratiškumą, kultūrą, derinti įvairius požiūrius bei įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių; 

1.2.prižiūri, kaip DPS nariai laikosi įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių DPS narių profesinę veiklą, bei DPS Komiteto reikalavimų;

1.3. DPS narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėja teisės aktų ir etikos pažeidimus;

1.4. svarsto kilusius konfliktus ir, jeigu reikia, pateikia Komitetui išvadas;

1.5. nagrinėja darbdavio, teisėsaugos institucijų, visuomeninių organizacijų, žiniasklaidos priemonių pateiktą informaciją apie DPS narių asmeninę veiklą, prieštaraujančią įstatymams, ir teikia išvadas Komitetui;

1.6. svarsto kiekvieno DPS nario kreipimąsi dėl jo teisių, nustatytų šiuo reglamentu pažeidimo ir motyvuotai atsako;

1.7. prižiūri, kaip DPS nariai derina savo veiklą ir elgesį su moralės, etikos nuostatomis ir teikia pasiūlymus Komitetui. 

III KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Komisijos narys privalo:

1.1. dalyvauti komisijos posėdžiuose. Jei komisijos narys į posėdį atvykti negali, jis apie tai, nurodydamas neatvykimo priežastis, turi iš anksto pranešti komisijos pirmininkui;

1.2. vykdyti komisijos, jos pirmininko pavedimus;

1.3. tirdamas komisijos kompetencijai priklausančius klausimus, veikti viešai ir oficialiai;

1.4. neskleisti informacijos tais klausimais, kuriuos komisija tiria, bet dar nėra priėmusi sprendimo.

2. Komisijos nariai turi teisę:

2.1. siūlyti komisijai svarstyti klausimus, susijusius su DPS ir jos narių veikla;

2.2. teikti komisijai išvadų bei sprendimų projektus, pasiūlymus;

2.3. dalyvauti komisijos posėdžiuose sprendžiamojo balso teise.

IV KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Komisija ginčus nagrinėja Komiteto, DPS pirmininko pavedimu. Kiti klausimai komisijos posėdžiuose nagrinėjami komisijos pirmininko arba narių iniciatyva.
 2. Siūlomas svarstyti klausimas komisijos posėdyje pateikiamas raštu, išdėstant jo esmę, motyvus, argumentus, nurodant pažeidimus, jei reikia, atitinkamus duomenis (posėdžio protokolą, spaudoje skelbtus straipsnius, garso, vaizdo įrašus ir kt.). DPS pirmininkas siūlymą svarstyti komisijos posėdyje gali pateikti žodžiu, nurodydamas motyvus bei argumentus.
 3. Komisijos posėdžiai rengiami komisijos pirmininko siūlymu arba ne mažiau kaip trijų komisijos narių reikalavimu, taip pat DPS Komiteto pavedimu.
 4. Į komisijos posėdį kviečiamas etikos normas pažeidęs DPS narys, taip pat gali būti kviečiami DPS Komiteto nariai, darbdavio atstovai.
 5. Komisijos sprendimu arba daugiau kaip pusės komisijos narių reikalavimu gali būti rengiami atviri komisijos posėdžiai.
 6. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas.
 7. Posėdžio darbotvarkė nustatoma posėdyje dalyvaujančių komisijos narių daugumos nutarimu.
 8. Komisija svarstomu klausimu priima sprendimus, išvadas, pareiškimus ar kitokius dokumentus. Šie dokumentai priimami:

8.1. visiems pritarus be balsavimo, jeigu nė vienas posėdyje dalyvaujantis komisijos narys neprieštarauja;

8.2. posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Sprendimas dėl DPS narių netinkamo elgesio priimamas daugiau kaip pusės visų komisijos narių balsų dauguma. Jei komisijos narys reikalauja, jo pasiūlymas turi būti pateiktas balsuoti.

9. Išnagrinėjusi procedūrinius klausimus, komisija gali priimti tokius sprendimus:

9.1. nustatyti, ar buvo pažeistas DPS veiklos reglamentas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys DPS nario veiklą

9.2. jei buvo pažeidimų, siūlyti, kad klausimo svarstymas būtų atidėtas; siūlyti atlikti procedūrinius veiksmus, kuriais būtų pašalinti pažeidimai.

10. Išnagrinėjusi etikos klausimus, komisija gali priimti tokius sprendimus:

10.1. pareikšti komisijos išvadą, nuomonę dėl DPS nario veiklos arba elgesio;

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

12. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

13. Komisijos sprendimus ir kitus dokumentus pasirašo komisijos pirmininkas, jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojas.

V KOMISIJOS DARBO REZULTATŲ  SKELBIMAS

 1. Komisija savo veiklos ataskaitą teikia DPS Komitetui.
 2. Komisijos išvados, sprendimai, pareiškimai skelbiami Komiteto nariams. Komisijos nutarimu jos dokumentai gali būti skelbiami viešai.