Jaunimo komitetas


Jaunimo komiteto pirmininkas
Paulius Kazlauskas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO AUTOBUSAI“
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS
JAUNIMO KOMITETO NUOSTATAI

Šie nuostatai nustato jaunimo komiteto politikos įgyvendinimo uždavinius,  funkcijas, teises, organizavimą ir valdymą.

I BENDRIEJI NUOSTATAI

 1. Jaunimo komitetas toliau (komitetas) steigiamas siekiant formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką ir vykdyti kitas profesinėje sąjungoje nustatytas funkcijas.
 2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos politikos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais, Kauno miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos toliau (DPS) įstatais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais.
 3. Komitetas sudaromas ir likviduojamas DPS narių konferencijos.

3.1. komiteto pirmininką išrenka ir atleidžia DPS narių konferencija.

 1. Komiteto nuostatai tvirtinami ir keičiami DPS narių konferencijos, pirmininko teikimu.

II KOMITETO UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, TIKSLAI IR PRINCIPAI

 

 1. Komiteto uždaviniai yra šie:

5.1. formuoti jaunimo politiką;

5.2. skatinti jaunimo iniciatyvas;

5.3. užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialinės, politinės teises;

5.4. kartu su DPS komitetu organizuoti įvairius renginius;

5.5. rūpintis komiteto narių fizinę būklę ne tik darbo metu, bet ir po jo;

5.6. rengti seminarus ir forumus siekiant išsiaiškinti komiteto narių problemas, pasiūlymus ir poreikius.

 1. Komiteto funkcijos yra šios:

6.1. stebėti ir analizuoti jaunimo problemas ir poreikius;

6.2. bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis ir jaunimu;

6.3. teikti pasiūlymus valstybinėms organizacijoms sprendžiančioms jaunimo problemas;

6.4. rengti, analizuoti ir teikti informaciją apie jaunimo komiteto veiklą;

6.5. vystyti ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių jaunimo organizacijų.

6.6. vystyti ryšius ne tik realybėje, bet ir virtualiame pasaulyje (internete).

 1. Komiteto tikslai:

7.1. tenkinti ir įgyvendinti bendrus jaunimo grupės poreikius bei interesus;

7.2. skatinti jaunų žmonių tarptautinį bendradarbiavimą;

7.3. užsiimti kita veikla, kuri neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymui, Kauno miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijai, DPS įstatams, šiems nuostatams, kitiems teisės aktams.

 1. Komiteto politikos įgyvendinimo principai:

8.1. dalyvavimo –  su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujant ir derinant;

8.2.savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje veiklos srityje savo noru ir niekieno neverčiamas;

8.3. bendravimo ir bendradarbiavimo – jaunimas bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis ir (ar) jaunimo komitetais, organizacijomis.

 1. Komitetas, įgyvendindamas savo uždavinius, turi šias teises:

9.1. atstovauti DPS kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos ribose.

  III KOMITETO SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 10. Jaunimo komitetą sudaro:

10.1 komiteto pirmininkas ir pavaduotojas.

 1. DPS nariai gali dalyvauti komiteto veikloje.
 2. DPS nariai, dalyvaujantys komiteto veikloje, turi teisę:

12.1. pateikti bet kuriam komiteto organui pasiūlymus ir paklausimus, reikalauti ir gauti atsakymą per mėnesį į savo kreipimąsi.

12.2. gauti informaciją apie komiteto veiklą;

12.3. asmeniškai dalyvauti svarstant komiteto veiklą;

 1. DPS nariai, dalyvaujantys komiteto veikloje, privalo:

13.1. laikytis šių nuostatų, dirbti ir elgtis taip, kad nepakenktų komiteto interesams.

13.2. dalyvauti komiteto veikloje bei renginiuose ir siekti komiteto uždavinių įgyvendinimo;

13.3. laikytis profesinio etiketo, branginti komiteto garbę ir orumą.

13.4. prisidėti prie DPS narių skaičiaus augimo.