Moterų taryba


 

 

Pirmininkė
Laimutė Kazlauskienė

Nariai: Nijolė Lipinskienė ir Rėda Varankienė

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAUNO AUTOBUSAI“
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS MOTERŲ TARYBOS NUOSTATA

Moterų tarybos nuostatai nustato moterų tarybos narių įgyvendinimo uždavinius, funkcijas, teises, siekius, organizavimą ir valdymą.

 I BENDRIEJI NUOSTATAI 

  1. Moterų taryba toliau (taryba) steigiama siekiant formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti tikslus, bendradarbiaujant su  moterų ir vyrų lygių teisių organizacijomis ir galimybių įgyvendinimui praktikoje ir vykdyti kitas profesinėje sąjungoje nustatytas funkcijas.
  2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Įstatymais, teisės aktais, ir darbuotojų profesinės sąjungos įstatais.
  3. Taryba sudaroma ir likviduojama DPS narių konferencijoje.
  4. Tarybos nuostatai tvirtinami ir keičiami DPS narių konferencijoje, pirmininko teikimu.

II TARYBOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, TIKSLAI IR PRINCIPAI 

  1. Tarybos uždaviniai  yra šie:

5.1. Bendradarbiauti su LR Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

5.2. Bendradarbiauti su Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija ir kitomis valdžios ir valdymo institucijomis.

5.3. Rūpintis bendrovės moterimis, jų keliamoms problemomis.Dalyvauti seminaruose juose teikti pasiūlymus įgyvendinant jų poreikį.

  1. Tarybos funkcijos yra šios:

6.1. stebėti ir analizuoti moterų problemas ir poreikius.

6.2. vystyti ryšius  ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių moterų organizacijų.

6.3. įgyvendinant savo tikslą, vadovautis lyčių lygiateisiškumu reglamentuojančiais įstatymais bei teisiniais aktais: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Konvencija dėl visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo , vadovaujantis LR Moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių įstatymu.

6.4. stiprinti demokratiją moterų teisių srityje, palaikyti dialogą tarp Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų socialinių partnerių.

6.5. organizuoti moterims galimybę bendradarbiauti siekiant teigiamų su moterų teisių klausimais juos aptariant tarybos posėdyje.

6.6. raginti bendrovės moterys aktyviai teikti pasiūlymus ir sprendimo būdus faktiniam lyčių lygiateisiškumui įgyvendinti.

6.7. ruošti ir teikti darbuotojų profesinės sąjungos komitetui perspektyvinius planus bei metinius planus gerinant bendrovės moterims darbo ir higienines  sąlygas.

6.8. moterys informuoti vykstančiuose tarybos posėdžiuose pateikiant metinę ataskaitą vykstančiame darbuotojų profesinės sąjungos  narių konferencijoje.

                   III TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

  1. Moterų Taryba sudaro:

7.1.  Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas.

  1. DPS nariai gali dalyvauti tarybos veikloje.
  2. DPS nariai, dalyvaujantis tarybos veikloje, turi teisę:

9.1.    pateikti bet kuriam tarybos nariui pasiūlymus ir paklausymus, reikalauti ir gauti atsakymą per mėnesį į savo kreipimąsi.

9.2.    gauti informaciją apie tarybos veiklą.

9.3.    asmeniškai dalyvauti svarstant tarybos veiklą.

  1. DPS nariai, dalyvaujantis tarybos veikloje, privalo:

10.1.     laikytis šių nuostatų, dirbti ir elgtis taip, kad nepakenktų tarybos interesams.

10.2.    dalyvauti tarybos veikloje bei renginiuose ir siekti tarybos uždavinių įgyvendinimo.

10.3.    laikytis profesinio etiketo, branginti tarybos ir  darbuotojų profesinės sąjungos garbę ir orumą.

10.4.   prisidėti prie DPS narių skaičiaus augimo.